Mistrzowie Kodowania

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

   

Historia początków szkoły jest podobna do historii wielu instytucji, jakie powstawały w tamtych latach  w Polsce. Jej organizatorem był pełen entuzjazmu, późniejszy wieloletni jej kierownik – Zdzisław Wasylik. Człowiek niespożytej energii, zdecydowany, konsekwentny, wymagający wiele od nauczycieli i od uczniów, a nade wszystko od siebie, jednocześnie po ojcowsku wyrozumiały i łagodny.  Otrzymał w zarządzanie piękny budynek, wprawdzie zdewastowany i bez mebli, ale "z duszą" i do wyłącznego użytku. Zarażeni zapałem kierownika  i nauczycieli - do prac remontowo-porządkowych włączyli się uczniowie i ich rodzice. W maju  1962 roku w części zamku trwały jeszcze prace adaptacyjne na cele szkoły, druga część pomimo zniszczeń  nosiła ślady dawnej świetności. Otoczenie szkoły, a szczególnie teren gdzie  obecnie są boiska sportowe – to była podmokła łąka z dziko rosnącymi krzewami i drzewami bez ogrodzenia i drogi dojazdowej. Ale po wstępnych spotkaniach z rodzicami, rozpoczęły się pierwsze prace zagospodarowania terenu, wykonania ogrodzenia, uporządkowania terenu i wybudowania drogi dojazdowej do szkoły.

W dniu 1 września 1962 roku– mogli wejść do nowych pomieszczeń – pierwsi uczniowie siedmioklasowej szkoły w ROGACH. Naukę rozpoczęło 120 uczniów.

 Pierwszym kierownikiem szkoły  zostaje Pan Zdzisław Wasylik

1 IX 1962 - Uroczyste otwarcie siedmioklasowej szkoły w Rogach                    

            Bohaterami pierwszych lat funkcjonowania szkoły byli uczniowie, którzy ucząc się włożyli wiele wysiłku fizycznego w uporządkowanie terenu szkolnego, budowy boisk, sadzenia drzew, żywopłotów.

Zawsze mieliśmy i mamy aktywnych rodziców,  wszędzie  widać ich pracę - na zewnątrz i wewnątrz szkoły. Tworzyli oni razem z nami pedagogami – całą historię 50 – lecia szkoły.

W czerwcu 1963 roku mury tej szkoły opuścili pierwsi absolwenci siedmioklasowej szkoły, było ich dwunastu. Pierwszymi zaś pedagogami szkoły byli: P. MARIA WASYLIK, P. ZDZISŁAW WASYLIK, P.JADWIGA NIECKARZ, P. PIOTR BANDROWSKI

III 1964 – Powstanie Spółdzielni Uczniowskiej „Promyk”

14 X 1964    oddanie do użytku wybudowanych przez rodziców boisk szkolnych

       W czerwcu 1970 roku  – rozpoczęto prace przy budowie świetlicy wiejskiej, a już 31 XII 1970  nastąpiło uroczyste jej otwarcie.  

W roku 1972 szkoła nawiązuje współpracę z Zakładem Kokso – Chemicznym „Hajduki” w Chorzowie- zapraszając dzieci ze Śląska na kolonie do Rogów. W wyniku współpracy  powstaje na terenie szkoły kąpielisko oraz wyasfaltowano drogi dojazdowe do szkoły.

W 1973 roku w wyniku reorganizacji szkolnictwa i likwidacji szkół z klasami I – IV szkoła w ROGACH stała się szkołą ośmioklasową obejmującą nauczaniem uczniów ze wszystkich sąsiednich miejscowości. Do grona nauczycieli dołączyli; KAROL KOPIJ,  KAZIMIERZ RÓŻAŃSKI, DANUTA DEDICH, JANINA BŁASIAK, KRYSTYNA BANDROWSKA, STANISŁAWA STANOSZEK

1 września 1974 roku  – dyrektorem szkoły zostaje Pani Maria Wasylik

PANI MARIA WASYLIK, pełni swoją funkcję z wielkim zaangażowaniem do roku 1998. Uwieńczeniem jej 24-letniego okresu zarządzania szkołą w Rogach była Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego z udziałem władz wojewódzkich  i samorządowych oraz oddanie w użytkowanie pawilonu sportowego.

W styczniu 1982 roku  – wspólnie ze szkołą i parafią mieszkańcy podejmują decyzję o przygotowaniu  pierwszego wiejskiego  opłatka. Całymi rodzinami spotykają się w świetlicy wiejskiej, wcześniej przygotowując samodzielnie potrawy wigilijne.  Pan Zdzisław Wasylik wraz z dziećmi wystawia Jasełka, przy dekoracji pomagają rodzice. Spotkania opłatkowe stają się tradycją na długie lata, a do grona uczestników dołączają pozostałe miejscowości.

Szkoła w Rogach  jest ośrodkiem kultury dla całej lokalnej społeczności. Kultywuje piękne tradycje  opłatka dla całej parafii oraz organizuje imprezy dla środowiska połączone z występami zespołów folklorystycznych, zawodami sportowymi  i konkursami. A organizowana co roku choinka noworoczna to święto całej społeczności lokalnej.

W związku z transformacją, wieloma zmianami i przeobrażeniami w naszym kraju, samorząd gminny przejął prowadzenie szkół na terenie swojej gminy. Dzięki tej decyzji nastąpiły korzystne zmiany w zakresie funkcjonowania szkół i wyposażenia jej w środki dydaktyczne.

 W szkole prowadzone są różnorodne zajęcia np; powstaje szkolna kasa SKO prowadzona przez Panią Krystynę Bandrowską nauczycielkę matematyki, o której absolwenci  szkoły wypowiadają się z wielkim szacunkiem - bo to Ona potrafiła nawet „największemu głąbowi matematycznemu” wyjaśnić jak dokonać wyliczenia procentowego z całości. Prężnie działa Spółdzielnia Uczniowska prowadzona przez Panią Marię Wasylik – rozwija się samorządność - uczniowie świetnie radzą sobie z  prowadzeniem małego sklepiku, radiowęzła szkolnego, wyjeżdżają na wycieczki do czeskiego Jesenika, a dziewczynki uczestniczą w „tourne” po okolicy z popisowym tańcem. Nauczycielka historii Pani Janina Błasiak uczy lekcji historii w terenie  - podczas rajdów opowiada o miłościach i rozterkach królów Polski. „Włócząc” za sobą uczniów po ciekawych miejscach w kraju pokazuje jak można świetnie spędzać czas ucząc się jednocześnie. Pani Stanisława Stanoszek uwrażliwia na piękno i estetkę – cierpliwie pokazując jak wykonać ścieg okrężny czy krzyżykowy oraz tłumacząc co to jest osnowa.Jej obrazy igłą malowane zachwycają nawet najbardziejnieczułe osobowości. Na zajęcia techniczne z Panem Zdzisławem Wasylikiem chłopcy zgłaszają się w komplecie - nawet Ci, którzy „chcieliby rozchorować się” na lekcję z języka polskiego czy matematyki -  na zpt zgłaszają się wszyscy. Pan Piotr Bandrowski nauczyciel geografii uczy topografii terenu podczas zabaw w podchody, a nazwy państw i ich stolice uczniowie znają „śpiewająco”.  Pani Jadwiga Nieckarzukazuje  piękno narodowych arcydzieł, zwłaszcza poezji romantycznej. Pan Karol Kopij skromny i łagodny, skory do pomocy, ale wymagający solidnej pracy.Pan Kazimierz Różański zapisał się w pamięci wielu pokoleń absolwentów jako serdeczny kierownik świetlicy szkolnej i niewyczerpane źródło zabawnych powiedzonek.           

Rok 1992 – szkoła obchodzi XXX – lecie istnienia. Z tej też okazji 4 listopada Absolwenci spotykają się po latach ze swoimi pierwszymi Nauczycielami na uroczystościach Jubileuszowych i I Zjeździe Absolwentów.

Na uroczystość przybyli liczni goście; Absolwenci, Nauczyciele, przedstawiciele Gminy i Kuratorium, a także Rodzice oraz osoby współpracujące ze szkołą na przestrzeni ostatnich XXX lat. Składając na ręce dyrektor szkoły Pani Marii Wasylik gratulacje, życzyli pomyślności   i sukcesów na kolejne lata.

Rok 1997 - szkoła otrzymuje imię TADEUSZA KOŚCIUSZKI oraz sztandar i tablicę pamiątkową, ufundowaną przez rodziców i przyjaciół szkoły.

Biskup opolski Jan Bagiński poświęcił sztandar szkoły podczas mszy św. JE ksiądz biskup życzył szkole i jej uczniom, aby słowa Bóg, Honor i Ojczyzna towarzyszyły w ich życiu na co dzień.  

Sztandar szkoły jest darem wielu przyjaciół i zwolenników szkoły –  w tym szczególnym dla szkoły dniu, Fundatorzy sztandaru wbijali swoje  honorowe
gwoździe
z ogromnym przejęciem.

W lipcu 1997 roku rozpoczęto budowę pawilonu sportowego. Dotychczasowa świetlica wiejska wybudowana w czynie społecznym przez mieszkańców zostanie gruntownie zmodernizowana i przebudowana na nowoczesny pawilon sportowy. Inwestycję nadzorują dyrektor szkoły Pani Maria Wasylik i pomysłodawca budowy Pan Zdzisław Wasylik.

 

1 IX 1998  - Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego. Uroczyste otwarcie pawilonu sportowego. Po wieloletnim kierowaniu szkołą Pani Maria Wasylik przekazuje szkołę  w zarządzanie  Pani Jolancie Włoch

Podziękowania Pani dyrektor Marii Wasylik za wieloletnią pracę dla szkoły i środowiska w imieniu nauczycieli, rodziców  i pracowników szkoły złożyła delegacja rodziców i nauczycieli.

Pani Jolanta Włoch otrzymała z rąk burmistrza Niemodlina Pana Kazimierza Górskiego nominację na dyrektora szkoły w Rogach oraz życzenia pomyślności i spełnienia się w nowej zawodowej roli.

Ciekawe były karty historii tej szkoły i wiele zmian nastąpiło od tej pamiętnej daty 1 września 1962 roku. Powstawały nowe klasy, boiska sportowe, udoskonalano wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, dbano o estetykę i piękny wygląd terenów przy szkole. Polepszała się baza szkoły, jej wystrój, polepszały się warunki nauki, ale także warunki pracy nauczycieli.

Rok 1999 to rok wielkich zmian w szkolnictwie. W wyniku reformy MEN, szkoła nasza staje się 6 – klasową szkołą podstawową skupiającą  nadal w swoim obwodzie dzieci z 7 miejscowości.Na terenie szkoły powstaje zespół taneczny „Rożek”, który swoją nazwę przyjmuje po wcześniejszej grupie artystycznej prowadzonej przez Pana Zdzisława Wasylika.

12 X 200240 – lecie szkoły, II Zjazd Absolwentów.  Na uroczystość przybyli liczni goście

      Wracają jak do siebie tak pisze Panorama Opolska z 6-12 XI 2002 roku - „…Na jubileuszową uroczystość przybyli także, a może przede wszystkim, absolwenci pierwszych trzydziestu roczników. Prawie stu byłych uczniów chciało po latach spotkać swoich pierwszych nauczycieli i kolegów ze szkolnej ławki. Co ich tu przyciąga? Być może fakt, że to szkoła niezwykła w dzisiejszych czasach. Szkoła z duszą w starym stylu, do której nie pasuje określenie placówka oświatowa. Zapewne nie jest to kwestią jej lokalizacji w zabytkowym pałacyku położonym na terenie parku. Bo przecież szkoły nie tworzą mury lecz ludzie. Można by rzec, że to szkoła autorska Zdzisława i Marii Wasylików, którzy ją od podstaw zbudowali i kierowali nią przez kilkadziesiąt lat… A. Kojat-Waranka”

 

1 V 2004udział w programie MEN i  otrzymanie certyfikatu                   „Szkoła z klasą”.

Zdobycie tego wyróżnienia było efektem intensywnej pracy całego obecnego zespołu, ale też na ten sukces złożyły się  długie lata wcześniejszego kształtowania obrazu szkoły i  jakości jej pracy. Bez wcześniejszych dokonań, wypracowanych metod i procedur, sukces nie byłby możliwy. Certyfikat mobilizuje szkołę, ale także zobowiązuje, dlatego tytuł „Szkoły z klasą wykorzystujemy przy promocji szkoły, ale mamy świadomość jak wielka wiąże się z tym odpowiedzialność. W związku z tym nieustannie pracujemy nad poszerzeniem naszej oferty.       

Dzisiejsza szkoła jest niewątpliwie inna wzbogacona o nowości technologii multimedialnej, ale nadal taka zwyczajna, a zarazem wyjątkowa. W wielu sferach wykracza poza ograniczające ją ramy. Staramy się łączyć tradycję z nowoczesnością, nie boimy się utraty panującego tu „dobrego ducha”. Patrząc wstecz musimy przyznać, że  wiele zmieniło się przez ten czas. Niegdyś uczniowie pochłaniali miesięcznie kilkanaście książek, a dziś z upodobaniem surfują po internecie. 

XII 2005 otrzymanie nowoczesnej pracowni komputerowej z dostępem do Internetu.

Udział w programie EFS „Pracownie komputerowe dla szkół” pozwolił na  uzyskanie nowoczesnej pracowni multimedialnej z dostępem do internetu. Wzbogaciliśmy się o tablicę interaktywną, przez co zajęcia edukacyjne stają się bardziej interesujące dla uczniów .

XII 2005 – Zapoczątkowanie tradycji przyznawania statuetki  „Tadeusza”

          Każdego roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia szkoła w Rogach przyznaje statuetki TADEUSZA. Nazwa statuetki wywodzi się od imienia patrona szkoły - Tadeusza Kościuszki -  jest ona wyróżnieniem przyznawanym dla osób lub firm w III kategoriach  - za szczególne działania na rzecz wspierania szkoły, za   pomoc  w jej funkcjonowaniu , oraz  pomoc finansowo – rzeczową.

Dzięki bardzo dobrej współpracy udaje się rozwiązać wiele trudnych problemów. A  efekt tej współpracy to nie tylko organizowane imprezy szkolne, ale także pozyskiwanie sojuszników i przyjaciół szkoły, gromadzenie funduszy, naprawa sprzętu i wiele innych na co dzień wykonywanych prac.

Gala wręczania statuetek odbywa się przy okazji corocznego „Wieczoru Wigilijnego” organizowanego dla rodziców, uczniów, przyjaciół szkoły i wszystkich mieszkańców okolicznych miejscowości. Podczas tego magicznego wieczoru zasiadają wszyscy przy wspólnym stole, aby w nastrojowej atmosferze przekazać sobie życzenia zdrowia i pomyślności na kolejny nadchodzący rok oraz posłuchać nostalgicznie brzmiących kolęd. Spotkania te są kontynuacją zapoczątkowanych w 1982 roku wieczorów opłatkowych. Od tamtego czasu zmieniła się nieco forma wieczoru, zwiększył się zasięg uczestników, lecz jednak niezmienną pozostała atmosfera rodzinnych spotkań.

VII 2007 – uczennice klasy VI pod opieką Pani Bożeny Gali wywalczyły II miejsce w kraju, w konkursie  Moja Mała Ojczyzna.

Po pokonaniu eliminacji wojewódzkich nasi uczniowie zakwalifikowali się do finału ogólnopolskiego w Warszawie i zajęli II miejsce w kraju. Z wiedzy o Warszawie byli najlepsi, a w  nagrodę otrzymali 2-tygodniowy, bezpłatny pobyt na obozie na Mazurach

12 X 2007 roku  szkoła świętuje swoje 45 urodziny. W swoje urodziny szkoła gościła wielu absolwentów, rodziców i przyjaciół

 

         Tego dnia szkoła świętowała swoje urodziny, odśpiewano życzenia … sto lat… dla szacownej Jubilatki, był tort i byli goście. Kolejny jubileusz stanowił okazję do wyrażenia słów uznania i podziękowania byłym i obecnym pedagogom oraz pracownikom szkoły za pełną zaangażowania i wytrwałości pracę nad kształtowaniem wizerunku szkoły.

Historię rogowskiej szkoły, tworzyli i nadal tworzą  jej uczniowie, którzy ucząc się wkładają wiele wysiłku w budowanie dobrego imienia szkoły.

    Nie byłoby tylu sukcesów, gdyby nie zaangażowanie naszych pedagogów. To o nich często rozmawiamy, do nich wracamy myślami, a przy okazji jubileuszy mamy okazję się z nimi spotkać.

           Spotkania są zawsze refleksją nad przeszłością i spojrzeniem w przyszłość , bo szkoła jest takim miejscem  gdzie przebywamy przez pewien okres swojego życia, a potem po skończeniu nauki wkraczamy w dorosłe życie wykorzystując umiejętności i zdobytą w niej wiedzę.

 

2008 rok – nawiązanie współpracy ze szkołą tańca Bonifac z Czech

W ramach kontaktów międzynarodowych rozpoczęliśmy współpracę z czeską szkołą tańca „Bonifac”. Nasz zespół taneczny „Rożek”  ma możliwość doskonalenia swoich umiejętności na wspólnych warsztatach tanecznych z koleżankami z Czech.

 

2009 rok  - szkoła wzbogaca się o plac zabaw

Wśród zieleni powstaje  plac zabaw,  z którego korzystają nie tylko uczniowie, ale też odwiedzający nas w godzinach popołudniowych rodzice z dziećmi. Jest to miejsce do rekreacji dla wszystkich.    

IV 2009 – powstanie Amatorskiego Zespołu. Członkowie zespołu to uczniowie, absolwenci, rodzice i nauczyciele.

        Od pierwszych chwil i przez całe dziesiątki lat nasza szkoła była nie tylko  miejscem nauki, ale także centrum kultury dla całej lokalnej społeczności. Tu nauczyciele –prowadzili naukę gry na instrumentach, zespoły taneczne, teatry amatorskie, drużyny sportowe, zajęcia fotograficzne, modelarskie. Nawet w letnim, wakacyjnym okresie budynek szkoły nie odpoczywał. Już od pierwszych dni wakacji w szkole gościło po kilka turnusów kolonii z zadymionego Śląska. W kwietniu 2009 roku powołaliśmy  zespół artystyczny - kierownikiem i reżyserem został Pan Zdzisław Wasylik, który przewodniczy już kolejnej rogowskiej grupie teatralnej . W tym przedsięwzięciu chodziło nam o to, aby zwrócić uwagę, że wiejska szkoła jest też takim małym centrum kulturotwórczym i potrafi przyciągnąć nie tylko dzieci, ale też dorosłych mieszkańców okolicznych miejscowości.

        Amatorski Zespół Teatralny działający przy Szkole Podstawowej w Rogach próbuje swoich sił sięgając do klasyków; Schillera, Sienkiewicza, Drdy.

 Lipiec  2010 - remont dachu szkolnego i adaptacja pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego.

II 2011Remont świetlicy szkolnej.

 Pomieszczenie spełniające rolę jadalni i świetlicy nabrało nowego blasku i kolorów.

13 X 2013 – 50 lecie szkoły i III Zjazd Absolwentów

         Z perspektywy mijających lat możemy powiedzieć, że  działania Szkoły uwieńczone zostały wieloma sukcesami. Nie sposób tu wymienić wszystkich. Wiemy jednak, że chlubą naszej Szkoły są nie tylko liczne osiągnięcia uczniów, ale przede wszystkim ludzie z nią związani, wspaniali nauczyciele i wychowawcy, rozsądni i oddani rodzice i absolwenci.

               Pomimo minionych 50 -  lat możemy z całą pewnością powiedzieć, że nasza szkoła jest ciągle młoda, stawia sobie wciąż nowe zadania. Rozwija się, pięknieje i jest coraz bardziej nowoczesna. Najważniejsze jednak jest to, że jej wychowankowie zawsze mówią o niej z szacunkiem.

 

Szanowna Pani Kurator, Szanowny Panie Burmistrzu, Drodzy Absolwenci, Szanowni Państwo

                   To niezwykły honor i zaszczyt móc Państwa witać, spotykać, gościć. Mam wrażenie, że w dzisiejsze święto wzruszają się nawet zacne, szkolne mury, przyjazne i wyczekujące, - bo oto spotkanie, które łączy w sobie zapisane kartki 50-letnich wydarzeń szkoły.

Drodzy Państwo!

W szkole czas odmierzany jest w specyficzny sposób. To kolejne dzwonki, dni, miesiące i lata napędzają machinę szkolnego świata. W tę niezwykłą perspektywę wpisują się także wydarzenia niepowszednie, dzięki którym możliwe jest dokonanie oglądu, zbudowanie refleksji nad pracą własną i szkoły. Do takich wydarzeń należy jubileusz. Każdy, kolejny jubileusz. Cyklicznie i starannie zbiera informacje o historii szkoły i jej dorobku. Ten dorobek to praca wielu osób - grona pedagogicznego, uczniów, pracowników administracji i obsługi.

Dzisiejsza uroczystość jest próbą weryfikowania owego dorobku, próbą jakich wiele w swojej biografii przeżywa każda szkoła. Jest także okazją do osobistego zmierzenia się z jej tradycją, systemem wartości i wypracowaną renomą.

         Każdy jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością, doświadczenia z młodością, a

            Rogowska szkoła nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli, którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Wokół szkoły zawsze gromadziły się osoby  twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby dzieci. Dzięki ich entuzjazmowi i zaangażowaniu udało się  stworzyć Naszą Szkołę taką, jaką widzimy ją dzisiaj – przyjazną, kolorową i otwartą na nowe.                         

          Nie sposób wymienić  wszystkich tych osób, nie sposób wyliczyć także tego, co zrobili dla naszej szkoły. Nazwiska wielu z nich widnieją w materiałach i dokumentach zgromadzonych w archiwum szkolnym. Długa jest lista tych, którzy na trwałe zaznaczyli się na kartach historii naszej szkoły, którzy ją tworzyli, rozwijali i wspierali. 

                 Jestem przekonana, że dzisiejszy dzień będzie też świętem wspomnień absolwentów - przywoływania w pamięci kolegów, koleżanek, nauczycieli, ale także świętem wzruszeń. Powrót do szkoły to bowiem powrót do tego, co w pamięci ocalało jako obraz najpiękniejszych lat życia.

          Współczesna szkoła jest niewątpliwie inna. Obiektywnie musimy przyznać, że  wiele zmieniło się przez ten czas. Czy znajdziecie w niej swoje ławki, swój autograf wyryty na tablicy - tego nie wiem - ale wiem, że  na pewno  przy jej zwiedzaniu towarzyszyć Wam będą wielkie emocje. Zaglądniecie w stare kąty by szukać w nich swoich wspomnień.

Drodzy Państwo!

                 Przemijają wokół nas ludzie i zdarzenia. O wielu, wydaje się, że już zapomnieliśmy. Jednak dźwięk szkolnego dzwonka przypomina je ponownie. Dlatego ze szczególnym wzruszeniem myśleć dziś będziemy o tych pedagogach, absolwentach i pracownikach szkoły,  którzy odeszli. Pomimo, iż już ich nie ma wśród nas, pozostawili po sobie niezatarty ślad. Ślad swojego istnienia.

                  O naszej szkole można by mówić wiele i długo. Na przestrzeni lat zmieniała swoje oblicze, strukturę, W istocie jednak pozostała taka sama - jest nie tylko ważną i nieodzowną częścią lokalnej rzeczywistości, ale jest też częścią naszego życia.

Drodzy absolwenci !

           Dzisiejsza uroczystość przypomina, że w naszej szkole najważniejszy zawsze był uczeń, duszą Szkoły – nauczyciel, a dumą – jej absolwenci. Dlatego dziękuję Wam za okazany związek uczuciowy ze szkołą, bo wracacie po latach na kolejny Zjazd Koleżeński, by jeszcze raz w tym miejscu, wśród bliskich sercu ludzi odświeżyć wspomnienia i zabrać je ze sobą w nieznaną przyszłość.
              Jednak szczególne podziękowania kieruję do, wspaniałych pedagogów, którzy tworzyli historię Szkoły i dorobek wielu pokoleń, którzy niezwykłą postawą, zaangażowaniem, jakże twórczym talentem pedagogicznym utorowali drogę do dzisiejszych sukcesów Szkoły.

       Pragnę wyrazić uznanie dla każdego wysiłku pierwszych  dyrektorów tej szkoły PAŃSTWA MARII I ZDZISŁAWA WASYLIKÓW,  pierwszych nauczycieli;  PANI JADWIGI NIECKARZ, PAŃSTWA KRYSTYNY I PIOTRA BANDROWSKICH, PANA KAZIMIERZA RÓŻAŃSKIEGO,  PANA KAROLA KOPIJA, PANI STANISŁAWY STANOSZEK, PANI JANINY BŁASIAK, PANI DANUTY DEDICH - dla byłych i obecnych pedagogów, pracowników szkoły, dla wszystkich rodziców i absolwentów – za wszystko co powstawało i powstaje - za wspólne działania dla dobra uczniów i całego środowiska           

                  Jestem przekonana, że to co najlepsze i najpiękniejsze jest jeszcze przed nami, ale  jednak dziśskupmy się na przeszłości naszej szkoły, ponieważ wyznacza ona także naszą przyszłość. Co więc widziały i słyszały te niepozorne mury?

Zapraszam za chwilę na wycieczkę do krainy historii Szkoły……….

Kalendarium

 

·        1962 – 1972

1 IX 1962 - Uroczyste otwarcie siedmioklasowej szkoły w Rogach

              

- Kierownikiem szkoły zostaje Zdzisław Wasylik

 

Powstaje Szkolny Teatr Kukiełkowy

 

III 1964 – Powstanie Spółdzielni Uczniowskiej „Promyk”

 14 X 1964 – oddanie do użytku wybudowanych przez rodziców boisk

                     Szkolnych

 1 IX 1970 – Szkoła po kapitalnym remoncie adaptacja piwnic na stołówkę

                    i kuchnię,  strychu na sale lekcyjne

VI 1970 – Rozpoczęcie prac przy budowie

           od podstaw świetlicy wiejskiej


31 XII 1970 – Otwarcie nowo budowanej świetlicy wiejskiej

IV  1972 – Budowa kąpieliska dla dzieci

1973 – 1982

1 IX 1973 – Szkoła staje się pełną szkołą ośmioklasową. Nastąpiła likwidacja oddziałów zamiejscowych

1974 – dyrektorem szkoły zostaje pani Maria Wasylik

VI 1974 – Budowa asfaltowej drogi wokół szkoły

VI 1976 – Dalsza adaptacja strychu na sale lekcyjne

IV 1977 – Rodzice wykonują boazerię w świetlicy szkolnej

V  1979 – Budowa asfaltowych boisk do kosza i siatkówki

IX – XII 1980 – rozbudowa świetlicy wiejskiej – budowa kuchni,

                            magazynku i klubu dla młodzieży

I 1982 – pierwszy środowiskowy        Opłatek i pierwsze Jasełka

 

1983 – 1992

1 IX 1990 – Religia w szkole

14 XI 1992 – I Zjazd Absolwentów Szkoły na XXX – lecie szkoły

  

·         1993 - 2002

      17 V 1997 – Podczas  35 – lecia szkoła otrzymała imię Tadeusza Kościuszki oraz sztandar

 

VII 1997 – Rozpoczęcie budowy pawilonu sportowego

III 1998 – powstanie Zespołu Tanecznego Rożek

  

1 IX 1998 Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego

                 Uroczyste otwarcie Sali Gimnastycznej

                Po wieloletnim kierowaniu szkołą pani Maria Wasylik

                przekazała funkcję pani Jolancie Włoch

 

1 IX 1999 – Po reformie szkoła staje się sześcioklasową szkołą

12 X 2002 – 40 – lecie szkoły, II Zjazd Absolwentów

  

·         2003 – 2012

1 V 2004 – otrzymaliśmy certyfikat Szkoły z klasą

XII 2005 – otrzymanie nowoczesnej pracowni komputerowej

 XII 2005 – Zapoczątkowanie tradycji przyznawania

                   Statuetkę  „Tadeusza” dla osób  wspierających

                  szkołę

V 2007 – klasa VI uzyskała najwyższy wynik ze sprawdzianu w gminie

V 2007 – I miejsce w powiatowych Zawodach BRD 

VII 2007 – uczennice klasy VI wywalczyły II miejsce w Ogólnopolskim

                   Konkursie  Moja Mała Ojczyzna


2008 – nawiązanie współpracy ze szkołą tańca Bonifac z Czech

2009 – szkoła dostała nowy piękny plac zabaw

IV 2009 – powstanie Amatorskiego Zespołu Teatralnego

 

3 III 2010 – Festyn szkolny i nadanie sztandaru OSP w Rogach

VII 2010 – remont dachu i adaptacja poddasza dla klasy „O”

II 2011 – Remont świetlicy