Mistrzowie Kodowania

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Aneks

do przedmiotowego systemu oceniania z edukacji wczesnoszkolnej

 

 

W związku z obowiązkiem zdalnego nauczania, wynikającego z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Zarządzenia nr 5/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rogach z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Rogach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w roku szkolnym 2019/2020.

 

wprowadza się zmiany w przedmiotowym systemie oceniania z edukacji wczesnoszkolnej

 dotyczące form i zasad bieżącego oceniania.

Ocenie podlegać będą:

·         prace pisemne w formie: zeszytów ćwiczeń i kart pracy oraz prac plastycznych i technicznych ,  lub innej formie podanej przez nauczyciela, przesłanych do oceny za pośrednictwem środków wykorzystywanych w warunkach nauki zdalnej (dziennika elektronicznego, komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych)

·         prezentacja głośnego czytania i recytacja wierszy przekazana w formie krótkiego filmiku, przesłanych do oceny za pośrednictwem środków wykorzystywanych  w warunkach nauki zdalnej

·         zaangażowanie i terminowość wykonywanych zadań

 

 

Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

1.       Przedmiot oceny

Oceniane to: sposób wywiązywania się z obowiązków, zaangażowanie i przygotowanie do zajęć; stosunek do partnera, przeciwnika, stosunek do własnej aktywności fizycznej; postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości przewidzianych dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami oraz osiągnięte wyniki w sportach wymiernych, dokładność wykonania zadania i poziom zdobytej wiedzy według standardów wymagań ustalonych dla każdej klasy

2.       Kryteria ocen cząstkowych i semestralnych

 

W dzienniku lekcyjnym oraz przy ocenianiu sprawdzianów nauczyciel posługuje się oceną wyrażoną za pomocy symboli cyfrowych (6, 5, 4, 3, 2, 1), które odpowiadają określonemu poziomowi wiadomości i umiejętności ucznia w zakresie edukacji fizycznej

6pkt  otrzymuje uczeń, który wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w pracy, twórczą postawą, umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza program nauczania w danej klasie. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, chętnie uczestniczy w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, bierze udział w konkursach, zawodach i olimpiadach, reprezentując szkołę.

5pkt  otrzymuje uczeń, który całkowicie opanował zadania ze standardów dla danej klasy. Bardzo wysoka jest staranność i sumienność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz stopień przygotowania się do zajęć. Prowadzi  higieniczny tryb życia, doskonali swoją sprawność motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym usprawnieniu. Uczestniczy czynnie w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo-rekreacyjnych.

4pkt  otrzymuje uczeń, który bez zarzutów wywiązuje się z obowiązków, w poszczególnych klasach osiąga postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym, przy pomocy nauczyciela realizuje zadania  standardowe. Duża jest staranność i sumienność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz przygotowanie się do zajęć. Prowadzi higieniczny tryb życia, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

3pkt lub 2pkt otrzymuje uczeń adekwatnie do włożonego wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków, stopnia postępu w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym w poszczególnych klasach, poziomu staranności i sumienności w wykonywaniu zadań, zaangażowania w przebieg lekcji oraz stopnia przygotowania do zajęć.

1pkt otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, nie bierze czynnego udziału w lekcji, swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych, jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć. Prowadzi niehigieniczny  tryb życia.

Za jednorazowe, zgłoszone przed lekcją nieprzygotowanie się do zajęć, brak aktywności, brak zaangażowania w przebieg zajęć uczeń otrzymuje „-”. Trzy takie znaki w ciągu semestru zamienia się na 1pkt

Za dodatkowe przygotowanie się do zajęć, aktywność i zaangażowanie w ich przebieg uczeń otrzymuje „+”. Zdobycie pięciu takich znaków w ciągu semestru zamienia się na  5pkt

3.       Rodzaje oceny i sposób oceniania

Ocena bieżącą dokonywana jest w czasie każdych zajęć w formie słownej jako pochwała wykonania zadania, informacja o uzyskanych wynikach, postępach i zachowaniu.

Ocena semestralna zgodnie z WSO jest ocena punktową na koniec semestru w skali od 1 do 6.

Końcowo roczna ocena klasyfikacyjna wyrażona jest na piśmie na zakończenie roku szkolnego. Informuje w sposób systematyczny o osiągnięciach ucznia w danym roku w zakresie osiągnięć edukacyjnych, nie zawiera żadnych wskazań i zaleceń.

4.       Sposób informowania o ocenach

O uzyskaniu poszczególnych ocen uczniowie i rodzice będą informowani w formie pisemnej podczas spotkań z rodzicami (oceny cząstkowe i semestralne)

 

 

 

 

 

Standardy wymagań z zakresu wychowania fizycznego -  klasa I

W zakresie  umiejętności i sprawności ruchowych

W zakresie wiedzy

W zakresie postaw, wartości i przekonań

Uczeń:

- wykonuje różnorodne ruchy w podanym rytmie. Dostosowuje własny ruch do rytmu. Zna przykładowe zabawy ze śpiewem, potrafi zatańczyć krok podstawowy wybranego tańca regionalnego lub ludowego. Wyraża w ruchu emocje i przeżycia, improwizuje na zadany temat, odtwarza ruchem charakterystyczne cechy postaci, maszyn zwierząt

-wykonuje poprawnie następujące zadania z zakresu gimnastyki podstawowej: przewrót w przód z przysiadu podpartego do siadu, czworakowanie,  zwis przodem i tyłem, leżenie przewrotne, przeskok zawrotny przez ławeczkę o nogach ugiętych, ćwiczenia równoważne wolne.

-wykonuje poprawnie następujące zadania z zakresu lekkoatletyki: wszelkie naturalne formy ruchu (chód, bieg, rzut, skok) z prawidłową pracą ramion, szybki bieg z maksymalną prędkością na krótkim odcinku, zmiana tempa i kierunku biegu, rzuty do celu i na odległość z miejsca prawą i lewą ręką, skoki jednonóż i obunóż z miejsca, pokonywanie w dowolny sposób przeszkód terenowych

-wykonuje poprawnie następujące zadania z zakresu gier zespołowych: podania i chwyty piłki jednorącz i oburącz w miejscu, toczenie i kozłowanie piłki w miejscu ze zmianą ręki, rzuty piłką do celu, odbicia lekkiej piłki oburącz sposobem górnym i dolnym w miejscu, prowadzenie piłki wewn. podbiciem , strzał w kierunku bramki z miejsca

-w zakresie podstawowym, umożliwiającym dalsze doskonalenie, ma opanowaną technikę jazdy na sankach

-wykorzystuje nabyte umiejętności ruchowe w grach i zabawach oraz w czynnościach codziennych. Uzyskuje postęp w rozwoju cech motorycznych

Uczeń:

-zna podstawowe przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszych

-zna podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć ruchowych

-wie, gdzie można się bezpiecznie bawić

-zna sposób ustawienia grupy w pary i w szeregu. Zna podstawowe pozycje wyjściowe do ćwiczeń

-nazywa części swojego ciała. Wie, jakie są cechy prawidłowej sylwetki

-wie, dlaczego należy kontrolować swoją dietę

-wie, jak bez przymiaru można zmierzyć długość skoku lub rzutu

-zna przepisy przynajmniej jednej gry rekreacyjnej lub mini gry drużynowej

-zna wybrane elementy kultury i tradycji swojego regionu

-wie, jak się należy ubrać, stosownie do pogody i rodzaju zajęć

-wie, jak można wykorzystać naturalne walory terenu do zorganizowania zabaw i gier ruchowych

-wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia i że można im zapobiegać poprzez szczepienia ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną i przestrzeganie higieny

-wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych

Uczeń:

-dba o czystość ciała i odzieży

-podporządkowuje się określonym regułom postępowania. Dostosowuje swoje zachowanie do poleceń nauczyciela

-swoim zachowaniem w czasie zajęć ruchowych nie stwarza zagrożenia dla innych.

-uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie z regułami

-rzetelnie wykonuje wszystkie zadania. Jest ambitny i wytrwały

-dba, by prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole.

-zachowuje się właściwie w roli kibica. Przestrzega zasadę „fair play”

-uczestniczy w różnorodnych formach rywalizacji sportowej na poziomie klasy.

-potrafi współdziałać w zespole dwuosobowym w celu wykonania zadania ruchowego.

Zachowuje się właściwie w sytuacji choroby.

-rozpoznaje własne emocje

-potrafi wyrazić nastrój za pomocą mimiki, gestów i ruchów ciała.

-pokonuje swoją nieśmiałość i lęk

-postrzega swoją indywidualność. Jest świadomy własnych możliwości ruchowych.

-osiąga wyniki na miarę swoich możliwości.

-jest tolerancyjny, akceptuje odmienność innych

-wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i im pomaga.

 

 

 

 

 

 

Standardy wymagań z zakresu wychowania fizycznego -  klasa II

W zakresie  umiejętności i sprawności ruchowych

W zakresie wiedzy

W zakresie postaw, wartości i przekonań

Uczeń:

- utrzymuje prawidłową sylwetkę w czasie stania, siedzenia i chodzenia. Wykonuje poprawnie ćwiczenia kształtujące wskazane przez nauczyciela.

-w zakresie podstawowym umożliwiającym dalsze doskonalenie, ma opanowaną  technikę jazdy na sankach, rowerze.

-ćwiczy w rytmie z przyborami, ilustruje dowolnie rytm znanych piosenek i wybranych utworów muzycznych, potrafi zatańczyć krok podstawowy wybranego tańca regionalnego lub ludowego. Ćwiczy w rytmie. Wyraża w ruchu emocje i przeżycia, improwizuje na zadany temat.

-wykonuje poprawnie następujące zadania z zakresu gimnastyki podstawowej: przewrót w przód i w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, przeskok zawrotny przez ukośnie ustawioną ławeczkę, czworakowanie na przyrządzie, leżenie przerzutne, przejście równoważne po ławeczce, krótkotrwały zwis z uginaniem ramion i nóg, zwis przewrotny na małej wysokości, skoki zajęcze na miękkim podłożu, wyskok kuczny na skrzynię i zeskok obunóż

wykonuje poprawnie następujące zadania z zakresu lekkoatletyki: marszobieg trwający co najmniej 10 minut, bieg ze zmiana tempa po torze, trucht i marszobieg z pokonywaniem przeszkód, rzuty do celu i na odległość z rozbiegu, przeskoki, wieloskoki, skoki przez przybór, przez skakankę, przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami sposobem naturalnym, naśladownictwo skoku w dal i wzwyż

- wykonuje poprawnie następujące zadania z zakresu gier zespołowych: podania i chwyty piłki jednorącz i oburącz w ruchu, kozłowanie piłki w ruchu ze zmianą ręki, rzuty piłki do bramki, odbicia piłki oburącz sposobem górnym i dolnym w miejscu, prowadzenie piłki, strzał w kierunku bramki z biegu.

-wykorzystuje nabyte umiejętności ruchowe w grach i zabawach oraz w czynnościach codziennych. Uzyskuje postęp w rozwoju cech motorycznych

-przy pomocy nauczyciela wykonuje próbę sił mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa

Uczeń:

- zna podstawowe przepisy ruchu drogowego dotyczące pieszych i rowerzystów

-zna podstawowe zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu i urządzeń sportowych.

-wie, jak bezpiecznie zorganizować zabawę dla siebie i swoich rówieśników

-wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma aktywny wypoczynek

-wie, jak wezwać pomoc w sytuacjach niebezpiecznych, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia

-wie, jakie mogą być konsekwencje niekontrolowanego zażywania lekarstw

-wie, jak się zachować w sytuacji choroby

-zna sposoby ustawienia grupy w kolumnie dwójkowej i dwuszeregu. Zna podstawowe pozycje wyjściowe do ćwiczeń

-zna ćwiczenia kształtujące prawidłową sylwetkę

-wie, jak zmierzyć wzrost i zważyć ciężar swego ciała. Zna zasady racjonalnego odżywiania się.

-zna dyscypliny lekkoatletyczne i sposoby pomiarów długości skoku i rzutu

-zna reguły wybranych gier i zabaw ruchowych

-zna podstawowe przepisy wybranych mini gier zespołowych w stopniu pozwalającym na udział w nich w roli zawodnika

-zna podstawowe elementy kultury ludowej swojego regionu.

-wie, jak przygotować swój organizm do wysiłku

-zna zalety czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu i jak czynnie wypoczywać

Zna walory rekreacyjne najbliższej okolicy.

Uczeń:

-przestrzega zasad poruszania się po drogach

-stara się dbać o czystość ciała, odzieży i otoczenia

-podporządkowuje się określonym regułom postępowania i zachowania.

-wypełnia polecenia nauczyciela

-jest inicjatorem zabaw i gier ruchowych dla swoich rówieśników

-chętnie, rzetelnie i na miarę swoich możliwości wykonuje wszystkie zadania ruchowe

-zachowuje się właściwie w roli kibica i zawodnika

-dostrzega konieczność troski o rozwój własnej sprawności ruchowej

-uczestniczy w różnych formach rywalizacji sportowej na poziomie klasy.

-potrafi współdziałać w zespole trzyosobowym w wykonaniu zadania ruchowego

-przestrzega zasad współpracy w grupie

-rozpoznaje i nazywa emocje własne i innych ludzi. Potrafi  rozładować emocje przez ruch.

-doskonali ujawnione zdolności.

-jest świadomy swoich możliwości ruchowych.

-osiąga wyniki na miarę swoich możliwości

-jest tolerancyjny wobec innych, dostrzega, akceptuje i szanuje odmienność innych

-potrafi pomóc niepełnosprawnym kolegom w podstawowych, codziennych czynnościach.

-jest asertywny, potrafi obronić swoje racje.

 

 

Standardy wymagań z zakresu wychowania fizycznego -  klasa III

W zakresie  umiejętności i sprawności ruchowych

W zakresie wiedzy

W zakresie postaw, wartości i przekonań

Uczeń:

Utrzymuje prawidłową sylwetkę w czasie pracy i odpoczynku, dba o prawidłową postawę.

-przyjmuje określone pozycje na sygnał. Wykonuje poprawnie wszystkie ćwiczenia kształtujące wskazane przez nauczyciela

-umie wykonać próbę sił mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego odcinka kręgosłupa

-doskonali umiejętność jazdy na sankach i rowerze

-wykonuje różnorodne ruchy w określonym rytmie. Tańczy wybrany tanieć ludowy i regionalny. Wykonuje własny układ ruchowy do muzyki. Wyraża w ruchu emocje i przeżycia, tworzy improwizacje ruchowe

wykonuje poprawnie następujące zadania z zakresu gimnastyki podstawowej: przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń, przewrót w przód ze stania do przysiadu podpartego, przewrót w tył z leżenia tyłem i przysiadu podpartego do przysiadu podpartego, serie skoków i przewrotów, skoki przez skakankę, chód na czworakach przodem i tyłem, skoki przez przeszkody, przejście równoważne po ławeczce z pokonywaniem przeszkód, przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami, wyskok kuczny na skrzynię, ćwiczenia równoważne bez przyboru i z przyborem, wahania w bok w zwisie przodem na drabince

- wykonuje poprawnie następujące zadania z zakresu lekkoatletyki: marszobieg trwający co najmniej 15 minut, bieg w szybkim tempie, sztafety wahadłowe z pokonywaniem przeszkód, skoki łączone, z wysokości, przez przeszkody, w dal wzwyż sposobem naturalnym, rzuty do celu stałego i ruchomego, wieloboje rzutów

wykonuje poprawnie następujące zadania z zakresu gier zespołowych: podania i chwyty piłki w ruchu ze zmianą ręki i tempa, rzuty piłką do bramki z biegu, odbicia piłki oburącz sposobem górnym i dolnym w parach, prowadzenie piłki i strzał w kierunku bramki z biegu

-wykorzystuje nabyte umiejętności ruchowe w grach i zabawach oraz w czynnościach codziennych. Uzyskuje postęp w rozwoju cech motorycznych

Uczeń:

-zna podstawowe przepisy ruchu drogowego w stopniu umożliwiającym samodzielne poruszanie się po drogach w roli pieszego i rowerzysty.

-wie, jak bezpiecznie i aktywnie wypoczywać w każdym środowisku i każdych warunkach

-wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma aktywność fizyczna i właściwe odżywianie

-zna zasady bezpiecznego uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności ruchowej

-wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z ich przeznaczeniem

-wie, jak rozpoznać sytuację niebezpieczną

-wie, do kogo ma się zwrócić o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

-zna sposoby ustawienia grupy w kolumnie, szeregu i rzędzie

-zna swój wzrost i wagę. Zna i przestrzega zasady prawidłowego odżywiania

-zna dyscypliny lekkoatletyczne i zasady przeprowadzania poszczególnych konkurencji

-samodzielnie potrafi zmierzyć  długość skoku i rzutu, z pomocą potrafi porównać osiągnięte wyniki i dokonać ich oceny

-zna walory czynnego wypoczynku na świeżym powietrzu i zasady hartowania organizmu

-wie, jak należy się zachować w sytuacji zwycięstwa

-zna przykładowe gry i zabawy ruchowe

Wie, jak należy przygotować organizm do wysiłku i jak go uspokoić po wysiłku

Uczeń:

-wykazuje troskę o swoje zdrowie

-dba o higienę osobistą i czystość odzieży

-przestrzega zasad poruszania się po drogach

-przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się po drogach

-przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych, posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem

-potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych

-bierze udział w zabawach, minigrach i grach terenowych, zawodach sportowych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego

-radzi sobie z porażkami w miarę swoich możliwości

-potrafi współdziałać w większym zespole w celu wykonania zadania ruchowego

-stara pomóc się partnerowi w wykonaniu ćwiczenia

-aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych

Jest inicjatorem zabaw i gier ruchowych dla swoich rówieśników i rodziny

-uczestniczy w różnorodnych formach rywalizacji sportowej, zachowuje się poprawnie, zarówno w przypadku zwycięstwa jak i porażki własnej ora swoich faworytów

-potrafi uzewnętrznić i rozładować poprzez  ruch własne emocje i przeżycia, panuje nad emocjami negatywnymi

-odczuwa własną wartość, traktuje osiągnięte wyniki jako motywację do dalszej pracy

-jest tolerancyjny wobec innych, dostrzega, akceptuje i szanuje odmienność innych

-jest asertywny, potrafi obronić swoje racje

 

 

Zmiany w systemie oceniania z wychowania fizycznego od roku szkolnego 2014/2015 dla kasy i  w roku szkolnym 2015/2016 dla klasy I i II i od roku szkolnego 2016/2017 dla klas I-III

Zmianie ulega zapis pkt V Kryteria ocen cząstkowych i semestralnych. W zamian za:

Uczeń klasy I i II:

5pkt  otrzymuje uczeń, który całkowicie opanował zadania ze standardów dla danej klasy Bardzo wysoka jest staranność i sumienność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz stopień przygotowania się do zajęć. Prowadzi  higieniczny tryb życia, doskonali swoją sprawność motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym usprawnieniu. Uczestniczy czynnie w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo-rekreacyjnych

Wchodzi zapis:

6pkt  otrzymuje uczeń, który wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w pracy, twórczą postawą,  z zapałem   doskonali swoje umiejętności i wiadomości. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, chętnie uczestniczy w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, bierze udział w konkursach, zawodach i olimpiadach, reprezentując szkołę.

 5pkt  otrzymuje uczeń, który wykazuje się bardzo wysoką  starannością  i sumiennością  w wykonywaniu zadań i zaangażowaniem w przebieg lekcji oraz stopniem przygotowania się do zajęć. Prowadzi  higieniczny tryb życia, doskonali swoją sprawność motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym usprawnieniu. Uczestniczy czynnie w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo-rekreacyjnych.

4pkt  otrzymuje uczeń, który bez zarzutów wywiązuje się z obowiązków, w poszczególnych klasach osiąga postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości, przy pomocy nauczyciela realizuje zadania  standardowe. Duża jest staranność i sumienność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz przygotowanie się do zajęć. Prowadzi higieniczny tryb życia, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym

3pkt lub 2pkt otrzymuje uczeń adekwatnie do włożonego wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków,  poziomu staranności i sumienności w wykonywaniu zadań, zaangażowania w przebieg lekcji oraz stopnia przygotowania do zajęć.

1pkt otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, nie bierze czynnego udziału w lekcji, swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych, jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć. Prowadzi niehigieniczny  tryb życia.

Uczeń klasy III

6pkt  otrzymuje uczeń, który wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w pracy, twórczą postawą, umiejętnościami i wiadomościami w zakresie podstawowym dla klas I - III. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, chętnie uczestniczy w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, bierze udział w konkursach, zawodach i olimpiadach, reprezentując szkołę.

5pkt  otrzymuje uczeń, który całkowicie opanował zadania ze standardów dla klas I - III. Bardzo wysoka jest staranność i sumienność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz stopień przygotowania się do zajęć. Prowadzi  higieniczny tryb życia, doskonali swoją sprawność motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym usprawnieniu. Uczestniczy czynnie w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo-rekreacyjnych.

4pkt  otrzymuje uczeń, który bez zarzutów wywiązuje się z obowiązków, osiąga postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym , przy pomocy nauczyciela realizuje zadania  standardowe. Duża jest staranność i sumienność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz przygotowanie się do zajęć. Prowadzi higieniczny tryb życia, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

3pkt lub 2pkt otrzymuje uczeń adekwatnie do włożonego wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków, stopnia postępu w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym dla klas I-III,  poziomu staranności i sumienności w wykonywaniu zadań, zaangażowania w przebieg lekcji oraz stopnia przygotowania do zajęć.

1pkt otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, nie bierze czynnego udziału w lekcji, swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych, jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć. Prowadzi niehigieniczny  tryb życia.

 

Zmianie ulegają również standardy wymagań dla poszczególnych klas