Artykuły

Informacja o zwrocie podręczników

Drukuj
Kategoria: Aktualności
Opublikowano

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZWROTU PODRĘCZNIKÓW I KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020  prosimy o zapoznanie się z terminami i procedurami oddawania podręczników szkolnych i książek. Podręczniki oraz zaległe książki należy oddać w wyznaczonych terminach  i godzinach. Prosimy, aby uczniowie klas/rodzice w danym dniu przychodzili zgodnie z planem, kolejno w określonych przedziałach czasowych. Związane jest to z koniecznością wietrzenia pomieszczeń.

 

 Daty oddawania podręczników – wszystkie podręczniki danego rocznika odbiera wychowawca

 

Poniedziałek 15.06.2020

Kl. VIII   – od 9.30 – 10.30

klasa VII – od 10.45- 11.45

klasa IV  - od 12.00– 13.00

 

wtorek 16.06.2020

klasa I – od 10.45 – 11.45

 

środa  17.06.2020

Klasa III – od 10.00 – 11.00

Klasa VI – od 11.15- 12.15

 

Czwartek 18.06.2020

Klasa II  od 10.00 – 11.00

kl. V – od 11.15 – 12.15

 

 

ORGANIZACJA  ZWROTU  I  ROZLICZEŃ ZA ZNISZCZONE PODRĘCZNIKI I KSIĄŻKI Z BIBLIOTEKI

1.       Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w  określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób).

2.        Harmonogram zwrotu podręczników i książek zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły.

3.       Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia .

4.       Rodzicom i uczniom przypomina się o zasadach zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).

5.       Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupu nowej pozycji wskazanej przez wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.

6.       Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach. Obowiązuje również zasada zachowania odpowiedniego dystansu – min. 2 m.

7.       Książki będą zwracane i wydawane w wyznaczonym pomieszczeniu w szkole, aby umożliwić bezpieczne wejście osobom wypożyczającym książki. Informacja o sali odbioru zostanie umieszczona na drzwiach wejściowych do szkoły.

8.        Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania podręczników szkolnych:
• każda książka musi być podpisana na metryczce znajdującej się w książce,
• komplet książek należy przewiązać sznurkiem (aby można było widzieć ich grzbiety),
• nie należy wkładać książek do worków – związane jest to z epidemią,
• na wierzchu musi być umieszczona kartka z : imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.

9.       Zostanie  wyznaczone miejsce składowania oddawanych książek (pomieszczenie).

10.   Po upływie kwarantanny wychowawca  dokona oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do odkupienia, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

 

ZWROT  KSIĄŻEK  DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

DATY I GODZINY

PONIEDZIAŁEK  16.06.2020 – 12.00-14.00

WTOREK  17.06.2020 -10.00-14.00

ŚRODA  18.06.2020 -10.00-14.00

 

INSTRUKCJA :
Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach: na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby); na tekturze i papierze wirus jest aktywny do 24 godzin (jedna doba).


1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne. 

2. Przyjęte książki powinny zostać odłożone w wyznaczonym pomieszczeniu. Odizolowane egzemplarze należy pozostawić przynajmniej na 4 dni. Po tym okresie można włączyć je do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
3. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
4. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do przyjmowania książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
5. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół specjalnie do tego przygotowany, z którego bibliotekarz  będzie je sam odbierał. Należy pamiętać o dezynfekcji blatu po każdym czytelniku.
6. Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca (tylko dla uprawnionych osób)

 

 

 

WAŻNE!

 

UPRZEJMIE INFORMUJĘ, ŻE ZWROTOWI PODLEGAJĄ WSZYSTKIE PODRĘCZNIKI
(OPRÓCZ RELIGII). UCZEŃ ZOBOWIĄZANY JEST DO ZDANIA KOMPLETUPODRĘCZNIKÓW:

 

BARDZO PROSZĘ O POZOSTAWIENIE PRZYKLEJONYCH OKŁADEK NA PODRĘCZNIKACH. W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW PO ICH ODERWANIU PODRĘCZNIK ULEGA ZNISZCZENIU.    

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ZA ZNISZCZONE PODRĘCZNIKI BĘDĄ WYSYŁANE DO RODZICÓW UCZNIÓW

 

KAŻDE NIEROZLICZENIE SIĘ SKUTKUJE BRAKIEM PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW            W PRZYSZŁYM ROKU SZKOLNYM.