Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Punktowy System Oceniania Zachowania

Drukuj
Kategoria: Dokumentacja szkoły
Opublikowano

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

w Szkole Podstawowej w Rogach

 

W celu ujednolicenia ocen zachowania oraz zwiększenia ich obiektywizmu wprowadzono w naszej szkole punktowy system oceniania zachowania uczniów. Ustalono liczby punktów za działania pozytywne i negatywne (tab. 2,3) oraz sumy punktów na poszczególne oceny (tab. 1). Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 125 punktów, które odpowiadają ocenie dobrej. Liczbę punktów może powiększać lub pomniejszać przez konkretne zachowania. Punkty przydzielają nauczyciele oraz umieszczają je systematycznie w dzienniku elektronicznym. Dzięki temu uczniowie i ich rodzice mogą na bieżąco monitorować postępy w zakresie zachowania. Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy w oparciu o uzyskaną na koniec semestru sumę punktów. W klasach I-III wychowawca klasy opisuje zachowanie ucznia na podstawie zgromadzonej przez niego punktacji.

 

Tabela nr 1

Ocenę punktową przelicza się na stopnie według skali:

Zachowanie

Punkty

wzorowe

200 i więcej

bardzo dobre

151 – 199

dobre

100 – 150

poprawne

51 – 99

nieodpowiednie

21 – 50

naganne

20 i mniej

 

 

 

 

 

Tabela nr 2

Waga pozytywnych zachowań

L.p.

Pożądane reakcje ucznia

punkty

Kto wystawia

1.       

Udział w szkolnym konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych (w zależności od uzyskanych wyników).

20

 

opiekun konkursu

2.       

Udział w konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim ( w zależności od uzyskanych wyników).

20 - 30

 

opiekun konkursu

3.       

Laureat w konkursie przedmiotowym/ zawodach sportowych.

30-35

opiekun konkursu

4.       

Efektywne pełnienie funkcji w szkole, np. przewodniczący SU.

20 (raz w semestrze)

opiekun su

5.       

Efektywne pełnienie funkcji w klasie, np. przewodniczący klasowy, skarbnik itp.

5-10 (raz w semestrze)

wychowawca

6.       

Praca na rzecz klasy/ szkoły, np. pomoc w bibliotece, wykonanie pomocy naukowych, drobne prace porządkowe, przygotowanie imprez klasowych itp.

10-20 (za każdą pracę)

każdy nauczyciel

7.       

Udział w uroczystościach szkolnych, np. rola w przedstawieniu.

 10-30

opiekun

8.       

Pomoc w przygotowaniu imprezy szkolnej.

5-10 (za każda imprezę)

opiekun

9.       

Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły.

 20 (za każdą akcję)

opiekun

10.   

Zbiórka surowców wtórnych – makulatura.

1 pkt. za każdy kilogram

opiekun

11.   

Zbiórka surowców –kasztany, żołędzie itp.

5 pkt. za każdy kilogram

opiekun

12.   

Zbiórka surowców wtórnych- baterie.

1 pkt. za każdą baterię

opiekun

13.   

Zbiórka surowców wtórnych- nakrętki.

15 pkt. za każdy kilogram

wychowawca

14.   

Wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego.

2 (za każdy dyżur)

każdy nauczyciel

15.   

Systematyczny udział w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę (co najmniej 80 % obecności).

15 (za każde zajęcia raz w semestrze)

opiekun

16.   

Wyjątkowa kultura osobista - dobre maniery w stosunku do dorosłych i rówieśników, brak wulgarnego słownictwa, zachowanie odpowiednie do sytuacji, nieuleganie nałogom, okazywanie szacunku pracownikom szkoły i innym uczniom.

20 (raz w semestrze)

wychowawca

17.   

Wyjątkowa kultura osobista na poszczególnych przedmiotach.

 20 (raz w semestrze)

każdy nauczyciel

18.   

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowe reagowanie na przejawy zagrożenia.

  20 (raz w semestrze)

każdy nauczyciel

19.   

Okolicznościowe reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

 30 (za każdą uroczystość)

opiekun

20.   

Premia za całkowity brak punktacji ujemnej.

  30 (raz w semestrze)

wychowawca

21.   

Inne niewymienione zachowania.

 10-20

każdy nauczyciel

 

 

 

 

Tabela nr 3

Waga negatywnych zachowań

 

Niepożądane reakcje ucznia

Punkty

Kto wstawia

1.       

Spóźnienia na lekcje z własnej winy.

5 (za każdy razem)

każdy nauczyciel

2.       

Nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji.

5 (za każą godzinę)

wychowawca

3.       

Brak zmiany obuwia.

 5(za każdy razem)

każdy nauczyciel

4.       

Przeszkadzanie na lekcji (dotyczy jednej jednostki lekcyjnej).

 5-10

każdy nauczyciel

5.       

Niewykonanie poleceń nauczyciela.

10-20

każdy nauczyciel

6.       

Celowe zniszczenie mienia szkolnego lub własności innej osoby.

 30

każdy nauczyciel

7.       

Wyjście bez zezwolenia poza teren szkoły w trakcie przerwy lub lekcji.

  20 (za każde zdarzenie)

każdy nauczyciel

8.       

Niewywiązywanie się z powierzonych zadań (innych, niż praca domowa).

5- 10

każdy nauczyciel

9.       

Aroganckie zachowanie wobec kolegów, okłamywanie.

 15-30

każdy nauczyciel

10.   

Aroganckie zachowanie wobec starszych, okłamywanie.

 15-30

każdy nauczyciel

11.   

Stwierdzone zaczepianie słowne lub fizyczne (dokuczanie, ubliżanie, przezywanie,

 15-30 (za każde przewinienie)

każdy nauczyciel

12.   

Udział w bójce

 30

każdy nauczyciel

13.   

Pobicie.

 35 - 50

wychowawca

14.   

Znęcanie się (współudział) nad kolegami, zorganizowana przemoc, zastraszanie.

 35 - 50

wychowawca

15.   

Kradzież

50

wychowawca

16.   

Niewłaściwe zachowanie podczas wycieczek szkolnych.

  15-30 (za każdą wycieczkę)

opiekun

17.   

Zachowania zagrażające zdrowiu bądź życiu.

 30-50

każdy nauczyciel

18.   

Zaśmiecanie otoczenia (dotyczy jednego zdarzenia).

 5-10

każdy nauczyciel

19.   

Niewłaściwe zachowanie podczas przerwy, np. przebywanie w miejscach niedozwolonych, bieganie itp.

5

każdy nauczyciel

20.   

Stosowanie używek (alkohol, narkotyki, papierosy)-również poza szkołą, potwierdzone

 15-50

wychowawca

21.   

Wyłudzanie pieniędzy

15-30

wychowawca

22.   

Podrabianie podpisu, oceny, fałszowanie usprawiedliwienia.

15-30

wychowawca

23.   

Używanie telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3, itp.

5 (za każde zdarzenie)

każdy nauczyciel

24.   

Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem innych osób bez ich zgody.

10

każdy nauczyciel

25.   

Upublicznianie materiałów i fotografii bez zgody obecnych na nich osób.

15-30

wychowawca

26.   

Brak stroju galowego.

5

wychowawca

27.   

Brak stroju na w-f

5

nauczyciel w-f

28.   

Niestosowny strój na co dzień. (odzież wierzchnia, obuwie)

10

wychowawca

każdy nauczyciel

29.   

Ekstrawagancka fryzura „jednodniowa” (-10 pkt.), farbowane włosy, dredy, irokezy itp.- fryzura „na dłużej” (-30 pkt.)

10 - 30

każdy nauczyciel

30.   

Makijaż (-5pkt.), tatuaż (-30 pkt.), piercing (- 10 pkt.)

5-30

każdy nauczyciel

31.   

Brak higieny osobistej (brudne ubranie, włosy, dłonie, paznokcie itp.)

5-10

każdy nauczyciel

32.   

Noszenie biżuterii mogącej stanowić zagrożenie dla zdrowia ucznia/uczennicy lub innych uczniów, szczególnie długich wiszących kolczyków, ostrych bransolet.

5-10

każdy nauczyciel

33.   

Zachowania naganne poza szkołą

10-30 (za każde zdarzenie)

każdy nauczyciel

34.   

Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych.

15-30

wychowawca

35.   

Przynoszenie do szkoły ostrych narzędzi, innych niebezpiecznych przedmiotów i substancji.

15-30

wychowawca

36.   

Interwencja policji.

15-30

wychowawca

37.   

Inne, niewymienione zachowania

5-30

każdy nauczyciel

38.   

Upomnienie Dyrektora SP Rogi

40

wychowawca

39.   

Nagana Dyrektora SP Rogi

50

wychowawca

 

Powered by PointLink Joomla 2.5 extensions.
Copyright 2012

©