Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Program profilaktyczno - wychowawczy

Drukuj
Kategoria: Dokumentacja szkoły
Opublikowano

Program wychowawczo-profilaktyczny

 

 

Podstawa prawna:

 

·        Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

 

Program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

Działalność wychowawczo-profilaktyczna w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 

 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 • psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia,
 • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym.

 

Diagnoza środowiska szkolnego i sytuacji wychowawczej

 

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie:

 

 • spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy,
 • ankiety skierowanej do rodziców na temat ich oczekiwań dotyczących realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych,
 • obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły,
 • analizy uwag wpisanych do dziennika.

 

W wyniku przeprowadzonej diagnozy wyróżniono następujące obszary wymagające szczególnej uwagi w procesie wychowawczo-dydaktycznym (przykłady):

 

 • występuje konieczność rozszerzenia działań na rzecz profilaktyki uzależnień,
 • w niektórych przypadkach nierespektowane są przez uczniów normy społeczne, tym występują zachowania agresywne – zachodzi konieczność rozszerzenia działań na rzecz profilaktyki przemocy.

 

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:

 

 • dotychczasowe doświadczenia szkoły,
 • propozycje dotyczące treści o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, autorstwa rodziców, uczniów i nauczycieli,
 • analizę sytuacji wychowawczej, w tym zagrożeń uzależnieniami,
 • przewidywane zmiany w szkole i środowisku uczniów, które w najbliższej przyszłości będą miały wpływ na proces wychowania.

 

Zadania programu

 

1.      Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej.

2.      Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.

3.      Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

4.      Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, wrażliwości na potrzeby innych, uczciwości, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi.

5.      Edukacja proekologiczna.

 

Sposób realizacji celów programu

 

Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej

 

Zadania programu

Spodziewane efekty

Metody realizacji

Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej

·        Poznanie przez uczniów symboli narodowych,

·        poznawanie przez uczniów najbliższej okolicy, stolicy i innych miast polskich,

·        poznawanie sylwetek słynnych Polaków, patrona szkoły

·        Uczestnictwo w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym,

·        prowadzenie kroniki szkolnej,

·        konkurs wiedzy o patronie szkoły,

·        pogadanki w czasie godziny wychowawczej

Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia

·        Znajomość zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczną drogę do szkoły,

·        znajomość zasad bezpieczeństwa pożarowego,

·        wdrażanie uczniów do przestrzegania podstawowych zasad bezpiecznego zachowania się w czasie lekcji, przerw, zajęć pozalekcyjnych, w drodze do szkoły i ze szkoły,

·        uczenie prawidłowych zachowań w razie np. pożaru, wypadku, kradzieży,

·        zapoznanie dzieci z właściwym zachowaniem na wypadek alarmu

·        Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową,

·        prowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego,

·        spotkania z policjantami,

·        spotkania ze strażakami

 

 

Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu

·        Korygowanie wad postawy,

·        kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie,

·        zwracanie uwagi na utrzymanie higieny ciała,

·        stosowanie zasad zdrowego stylu życia, odżywiania,

·        wdrażanie uczniów do umiejętnego organizowania warsztatu pracy i zachowania higieny psychicznej,

·        ukazywanie szkodliwości tzw. używek dla rozwoju psychofizycznego człowieka,

·        kształcenie umiejętności krytycznego wyboru informacji medialnych, zagrożeń ze strony mediów, skutków uzależnień od telewizji, internetu, gier komputerowych,

·        zapoznanie z optymalnym rozkładem posiłków w ciągu doby,

·        przedstawienie pozytywnego albo szkodliwego wpływu niektórych pokarmów na zdrowie człowieka,

·        poznanie zasad zdrowego odżywiania się i ich wpływu na zdrowie i kondycję fizyczną

·        Realizacja zajęć z gimnastyki korekcyjnej,

·        lekcje przedmiotowe i zajęcia realizujące edukację zdrowotną,

·        pogadanki na godzinach wychowawczych,

·        organizacja czynnego wypoczynku w czasie wolnym, konkursy/działania dotyczące zdrowego stylu życia,

·        organizowanie kół zainteresowań,

·        lekcje wychowania fizycznego i zajęcia szkolnego koła sportowego,

·        organizowanie zajęć w terenie, wycieczek pieszych, rowerowych,

·        spotkania z pielęgniarką,

·        projekcja filmów na temat profilaktyki uzależnień

Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, wrażliwości na potrzeby innych, uczciwości, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi

·        Wdrażanie do poszanowania odmienności innych w sferze wiary, poglądów, upodobań i zainteresowań, wyglądu zewnętrznego, sytuacji materialnej itd.,

·        uczenie wrażliwości na potrzeby innych, przyswajanie sobie podstawowych zasady tolerancji,

·        organizowanie pomocy koleżeńskiej,

·        eliminowanie ściągania, wyręczania się innymi, wykorzystywania innych,

·        poznanie elementarnych norm współżycia społecznego w grupie rówieśniczej

·        Kontakty z rodzicami, spektakle profilaktyczne,

·        pogadanki,

·        dyskusje

 

 Edukacja proekologiczna

·        Umiejętność obserwowania przyrody,

·        uświadomienie odpowiedzialności za środowisko,

·        poznanie współzależności między człowiekiem, a środowiskiem naturalnym

·        Wycieczki po okolicy, do parku, lasu, spotkania z leśniczym, dokarmianie ptaków i zwierząt,

·        udział w akcjach: Sprzątanie świata, Dzień Ziemi

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny jest realizowany w oparciu o współpracę rodziców, uczniów i nauczycieli.

 

Współpraca z rodzicami jest realizowana poprzez:

 

 1. Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami według potrzeb.
 2. Zapoznanie rodziców z:

 

·        zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie i szkole,

·        przepisami dotyczącymi zasad oceniania klasyfikowania i promowania uczniów,

·        organizacją opieki psychologiczno-pedagogicznej, harmonogramem zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę.

 

 1. Udział rodziców w podejmowaniu różnych decyzji istotnych dla pracy szkoły.

 

Rodzice:

 

 • wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa,
 • wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą,
 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci (np. czuwają nad bezpiecznym korzystaniem z internetu),
 • zapewniają dziecku poczucie bezpieczeństwa.

 

Wychowawcy i nauczyciele:

 

 • starają się poznać sytuację rodzinną i osobistą ucznia,
 • opracowują i realizują szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • prowadzą dokumentację nauczania,
 • wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się,
 • dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptację ucznia w klasie,
 • wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-‑pedagogicznej,
 • integrują oddział,
 • wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów,
 • promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów,
 • inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji,
 • współpracują z dyrekcją szkoły,
 • współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądami rodzinnymi,
 • udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów,
 • wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,
 • informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach,
 • inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu,
 • reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań,
 • wspólnie z pedagogiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia,
 • współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą,
 • proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią.

 

Uczniowie:

 

 • współorganizują imprezy i akcje szkolne,
 • znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej,
 • akceptują innych uczniów i szanują ich prawa,
 • współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności,
 • kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni,
 • mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej,
 • uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych – statutu, programu wychowawczo‑profilaktycznego.

 

Ewaluacja programu

 

Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje na temat działania programu i jego efektów pochodzą od uczniów, rodziców i nauczycieli oraz służą doskonaleniu pracy i pomocy w opracowaniu kolejnej wersji programu.

 

Sposoby i środki ewaluacji:

 

 • obserwacja i analiza zachowań uczniów,
 • obserwacja postępów w nauce,
 • frekwencja na zajęciach dydaktycznych,
 • udział w konkursach.

 

Narzędzia ewaluacji:

 

 • obserwacja,
 • ankieta,
 • analiza szkolnej dokumentacji.

 

Pod koniec roku szkolnego 2017/2018 przeprowadzona będzie ewaluacja programu za pomocą ankiet. Osobami ankietowanymi będą rodzice, nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły. Uzyskane wyniki posłużą do analizy przeprowadzonych działań, ich skuteczności oraz potrzeby wprowadzenia ewentualnych zmian.

Powered by PointLink Joomla 2.5 extensions.
Copyright 2012

©