Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Regulamin korzystania z podręczników

Drukuj
Kategoria: Dokumentacja szkoły
Opublikowano

Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Szkolny regulamin
korzystania z darmowych podręczników
lub materiałów edukacyjnych
w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rogach

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 811, z 2015 r. poz. 357).

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Biblioteka szkolna gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
 • Podręczniki i materiały edukacyjne dostarczone do szkoły przez Ministra Edukacji Narodowej bądź zakupione przez szkołę ze środków dotacji celowej zostają wprowadzone na stan biblioteki szkolnej na podstawie faktycznie dostarczonej do szkoły liczby egzemplarzy. Wpisane są one do Księgi Inwentarzowej Podręczników, która jest osobnym rejestrem księgozbioru.
 • Biblioteka nieodpłatnie:.

a.        Wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową

b.       Przekazuje wychowawcom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu

  1. Podręczniki wypożyczane są na dany rok szkolny, termin ich zwrotu mija 15 czerwca danego roku szkolnego
 • Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

Rozdział II
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

 • Wychowawca klasy odbiera z biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy na podstawie protokołu odbioru książek, który stanowi załącznik nr 1,2, do regulaminu.
 • Podręczniki I materiały ćwiczeniowe przekazywane są rodzicom uczniów, przez wychowawców, po podpisaniu przez nich oświadczenia, załącznik nr 3 i 4 do regulaminu. Oświadczenia przechowywane są w dokumentacji biblioteki szkolnej.
 • Podręczniki do klas II-III dostarczane przez organ prowadzący w różnych terminach /wydawca przewidział kilka części podręcznika/ wypożyczane są na okres ich omawiania. Termin zwrotu części 1 i 2 podręcznika winien nastąpić z końcem marca danego roku szkolnego.
 • Przed wypożyczeniem podręcznika lub materiałów edukacyjnych rodzice mają obowiązek zapoznać się z „Regulaminem wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników”
 • Zwrot podręczników do biblioteki odbywa się za pośrednictwem wychowawców.
 • Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych rezygnuje z edukacji w szkole otrzymuje kartę przeniesienia po zwrocie podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 • W przypadku niemożności zwrotu otrzymanego podręcznika lub materiałów edukacyjnych rodzic zobowiązany jest do zwrotu kosztów zakupu, bądź zakupu podręcznika. Dowód wpłaty lub zakupiony podręcznik w zamian za zagubiony lub zniszczony należy dostarczyć do biblioteki do 20 czerwca danego roku szkolnego,
 • Materiały ćwiczeniowe dostarczone do biblioteki nie podlegają ewidencji bibliotecznej. Nauczyciel bibliotekarz przekazuje je do wychowawców poszczególnych klas w ilości odpowiadającej liczbie uczniów za pokwitowaniem, który stanowi załącznik nr 2.
 • Wychowawcy przekazują materiały ćwiczeniowe uczniom za pośrednictwem rodziców/opiekunów prawnych po podpisaniu przez nich pokwitowania /załącznik nr 3/. Poświadczenie odbioru, wychowawcy przekazują do sekretariatu w terminie 7 dni od daty pobrania w/w materiałów z biblioteki celem rozliczenia dotacji celowej.

 

Rozdział III
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

1.  Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych Uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki.

2.  Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany obłożenia podręcznika.

3.  Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.

4.  Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego najpóźniej do 20 czerwca) Uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. usunąć wszystkie wpisy ołówka, podkleić, obłożyć w nową okładkę, jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).

6.  Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.

7.  Na żądanie bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.

8.  Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika  lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

9.  W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła będzie żądać od rodziców/opiekunów prawnych ucznia:

- klas I-III szkoły podstawowej kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego

- klas IV-VI szkoły podstawowej odkupienia zniszczonego podręcznika lub zwrotu kosztów jego zakupu.

Rozdział IV
INWENTARYZACJA

1.  Inwentaryzacja podręczników i materiałów edukacyjnych odbywa się raz w roku: po ich odbiorze od użytkowników w danym roku szkolnym.

2.  Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły celem uzupełnienia zasobów.

3.  Wzór protokołu kontroli zbiorów bibliotecznych podręczników szkolnych stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2.  Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu Biblioteki na każde ich życzenie.

3.  Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

4.  Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

5.  Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

6.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2016roku.


Załącznik nr 1,

PROTOKÓŁ  PRZEKAZANIA KSIĄŻEK

 

W dniu ……………………… wychowawca klasy ……………………………………………..

pobrał  z biblioteki szkolnej podręczniki/materiały metodyczne/materiały

ćwiczeniowepod tytułem

l.p

Autor

Tytuł

ilość

cena

 

1.        

 

 

 

 

 

2.        

 

 

 

 

 

3.        

 

 

 

 

 

w ilości odpowiadającej faktycznej liczbie uczniów to jest  ……………..    egzemplarzy.

 

Uwagi……………………………………………………………………………..

 

Wychowawca                                                                                                                 Bibliotekarz

 

………………………………                                                                            ……………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 2

POTWIERDZENIE PRZEKAZANIA MATERIAŁÓW WYCHOWAWCY

 

Klasa  …………

Wychowawca: ………………………..

 Zestaw materiałów ćwiczeniowych przekazywanych uczniowi nieodpłatnie: 

 

1.       …………………………………….

2.       …………………………………….

3.       …………………………………….

 

 

Liczba zestawów przekazanych wychowawcy –……………(wypełnia nauczyciel bibliotekarz)

Podpis wychowawcy, potwierdzający otrzymanie zestawów: ………………………………………...

Data: …………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 3

BEZPŁATNY DOSTĘP DO MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Klasa VII

Wychowawca:

Zestaw materiałów ćwiczeniowych przekazywanych uczniowi nieodpłatnie:

1.       …………………..

2.       ……………………

3.       ……………………

 

 

l.p.

Nazwisko i imię ucznia

Podpis rodzica potwierdzający odbiór materiałów ćwiczeniowych

Uwagi

1.       

 

 

 

 

2.       

 

 

 

 

3.       

 

 

 

 

4.       

 

 

 

 

5.       

 

 

 

 

6.       

 

 

 

 

7.       

 

 

 

 

8.       

 

 

 

 

9.       

 

 

 

 

10.   

 

 

 

 

11.   

 

 

 

 

12.   

 

 

 

 

 

                                                                                  ……………………………………………..

                                                                                         Podpis wychowawcy

 

ZAŁACZNIK 4

BEZPŁATNY DOSTĘP DO PODRĘCZNIKÓW  W ROKU SZKOLNYM …………….

Klasa ……………..

Wychowawca:

Zestaw PODRĘCZNIKÓW  przekazywanych uczniowi nieodpłatnie:

4.       …………………..

5.       ……………………

6.       ……………………

 

 

l.p.

Nazwisko i imię ucznia

Podpis rodzica potwierdzający odbiór ZESTAWU PODRĘCZNIKÓW

Uwagi

13.   

 

 

 

 

14.   

 

 

 

 

15.   

 

 

 

 

16.   

 

 

 

 

17.   

 

 

 

 

18.   

 

 

 

 

19.   

 

 

 

 

20.   

 

 

 

 

21.   

 

 

 

 

22.   

 

 

 

 

23.   

 

 

 

 

24.   

 

 

 

 

 

                                                                                  ……………………………………………..

                                                                                         Podpis wychowawcy

 

 

Powered by PointLink Joomla 2.5 extensions.
Copyright 2012

©