Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Statut Szkoły Podstawowej w Rogach

Drukuj
Kategoria: Dokumentacja szkoły
Opublikowano

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROGACH

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM

 

Spis treści:

Rozdział 1.Informacje o Szkole                                                                                    s.  1 -  3     

Rozdział 2. Funkcjonowanie Szkoły                                                                             s.  3 -  16

Rozdział 3. Organy Szkoły i ich kompetencje                                                               s. 16-  24   

Rozdział 4. Organizacja pracy Szkoły                                                                           s.  24 - 34

Rozdział 5. Nauczyciele i inni pracownicy  Szkoły                                                         s. 34  - 43

Rozdział 6. Uczniowie Szkoły                                                                                      s. 43  - 49

Rozdział 7. Warunki i sposób oceniania uczniów Szkoły                                               s. 49  - 69

Rozdział 8. Egzamin ósmoklasisty                                                                               s. 70  - 71

Rozdział 9.  System doradztwa zawodowego                                                                     s. 71  - 72

Rozdział 10. Ceremoniał szkolny                                                                                        s. 72  - 73

Rozdział  11. Postanowienia końcowe                                                                          s. 74

 

Rozdział 1

Nazwa i typ szkoły


§ 1

Nazwa Szkoły

1.     Szkoła używa nazwy: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rogach

2.     Nazwa i adres używane są w pełnym brzmieniu na pieczęciach i pieczątkach.

3.     Dopuszcza się skrót nazwy w brzmieniu: Szkoła Podstawowa w Rogach.

 

§ 2

Informacje ogólne

1.     Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rogach zwana dalej Szkołą  jest szkoła publiczną.

2.     Szkoła jest ośmioklasową szkołą podstawową.

3.     Siedzibą Szkoły jest budynek 10A w Rogach.

4.     Organem prowadzącym jest Gmina Niemodlin.

5.     Nadzór pedagogiczny nad Szkołą pełni Opolski Kurator Oświaty.

6.     Szkoła jest  jednostką budżetową Gminy Niemodlin.

7.     Zasady prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

8.       Szkoła jest placówką feryjną. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne  organizowane są przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

§ 3

Inne informacje o Szkole

1.     Zasady dotyczące rekrutacji i przyjmowania uczniów do Szkoły określają odrębne przepisy.

2.     Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat i przebiega na dwóch etapach kształcenia:

1)     I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I-III,

2)     II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV-VIII.

3.     Szkoła realizuje ustaloną dla niej podstawę programową kształcenia ogólnego oraz przewidziany dla niej w odrębnych przepisach ramowy plan nauczania.

4.     Nauka w szkole jest bezpłatna.

5.     Osoby niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę  w szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, podlegające obowiązkowi szkolnemu korzystają z nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.

6.     W szkole organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę również dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

7.     Kształcenie, wychowanie i opiekę  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym organizuje się na każdym etapie edukacyjnym, w integracji z uczniami pełnosprawnymi. 

8.     Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

9.     Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym odbywa się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

10.  Uczniom, o którym mowa ust. 8 i 9 Szkoła zapewnia:

1)     realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)     warunki i sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów;

3)     zajęcia specjalistyczne, o których mowa w odrębnych przepisach;

4)     inne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów,  w tym zwłaszcza zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne;

5)     integrację dzieci lub uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi i uczniami pełnosprawnymi;

6)     przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

11.  Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne zgodne z ramowym planem nauczania;
2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;
3) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;
4) zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
5) zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;
6) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się: zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych  zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

12.  Formami działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoły są także zajęcia edukacyjne: religia, etyka oraz wiedza o życiu w rodzinie, organizowane w trybie i na warunkach określonych
w odrębnych przepisach.

13.  Zajęcia dodatkowe organizuje Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Zajęcia te mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

14.  Szkoła może organizować także inne zajęcia niż wymienione w ust.12 i 13.

15.  W Szkole działa biblioteka z czytelnią, świetlica szkolna, stołówka, gabinet profilaktyki zdrowotnej
i pomocy przedlekarskiej.

16.  W Szkole organizuje  się oddział przedszkolny.

 

Rozdział 2

Funkcjonowanie szkoły
§ 4

Cele i zadania Szkoły

1.     Szkoła podejmuje działania zmierzające do tworzenia optymalnych warunków  jej funkcjonowania w obszarze dydaktyki, wychowania i opieki , a także innej działalności statutowej  oraz zapewnienia każdemu uczniowi warunków  do rozwoju  i  podnoszenia jakości swojej pracy.

2.     Działania te obejmują:

1)     efekty w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz innej działalności statutowej;

2)     organizację procesów  edukacyjnych;

3)     tworzenie warunków do rozwoju i aktywności uczniów;

4)     współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym;

5)     zarządzanie Szkołą.

3.     Szkoła realizuje cele i zadania wynikające  z przepisów prawa, z Programu  wychowawczo – profilaktycznego, Koncepcji pracy i rozwoju - dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska:

1)     umożliwia uczniom zdobycie wiedzy o nauce, kulturze, technice, przyrodzie, problemach kraju
i świata;

2)     kształtuje umiejętność wykorzystywania wiedzy, zainteresowań i uzdolnień w celu dokonania wyboru dalszego kierunku kształcenia;

3)     przygotowuje do życia w rodzinie, szkole, środowisku i społeczeństwie;

4)     kształtuje tolerancję wobec innych ludzi, ich przekonań i postaw;

5)     przygotowuje do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, kształtuje wrażliwość na piękno, dbałość o poprawność języka polskiego;

6)     sprawuje opiekę odpowiednio do potrzeb uczniów oraz możliwości Szkoły;

7)     kształtuje poczucie odpowiedzialności za stan pomieszczeń szkolnych, poszanowanie własnego  warsztatu pracy;

8)     podejmuje działania na rzecz środowiska, Szkoły i innych dzieci, integruje nauczycieli, rodziców oraz uczniów.

4.     Szkoła nieodpłatnie:

1)     wypożycza uczniom podręczniki lub materiały ćwiczeniowe  w postaci papierowej lub

2)     zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów w postaci elektronicznej lub

3)     przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

5.     Szkoła zapewnia rodzicom dostęp do gromadzonych przez nią informacji w zakresie nauczania, wychowania i opieki, dotyczących dziecka  lub ucznia, bez względu na postać i sposób przechowywania tych informacji.

§ 5

Cele i zadania oddziału przedszkolnego

  1. Celem oddziału przedszkolnego jest w szczególności:

1)      wspieranie rozwoju dziecka zgodnie z jego potrzebami i możliwościami rozwojowymi,              w szczególności poprzez:

a)  pomoc w rozwijaniu umiejętności,

b)  naukę rozróżniania tego, co jest dobre, a co złe,

c)  kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

d)  rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,

e)  dbanie o sprawność fizyczną dzieci;

2)  rozwijanie szacunku dla rodziców, rodzeństwa, osób starszych i innych,

3)  wspieranie rodziców w procesie rozwoju dziecka,

4)  przygotowanie do nauki w szkole podstawowej.

2. Do zadań oddziału przedszkolnego należy w szczególności:

1)  rozwijanie umiejętności dziecka, jego zainteresowań

2)  rozpoznawanie trudności w wychowaniu i nauce dziecka,

3)  wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

4)  organizowanie   bezpłatnej   i   dobrowolnej   pomocy   psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć korekcyjnych, wyrównawczych, konsultacji i porad.

3. Dziecko   przebywające   w   oddziale   przedszkolnym   pozostaje   pod   opieką wykwalifikowanego nauczyciela, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci.

4. Podczas   wycieczek   i   wyjazdów   dzieci   pozostają   pod   opieką   odpowiedniej  liczby nauczycieli, w zależności od liczby wychowanków.

5. Dzieci      przyprowadzane   i   odbierane   z   oddziału   przez   rodziców   lub   inne   osoby wskazane pisemnie przez rodziców.

6. Oddział   przedszkolny   nie   wyda   dziecka,   jeżeli   zachodzi   uzasadnione   podejrzenie,   że rodzic  lub  inna  upoważniona  osoba  jest  pod wpływem  alkoholu  czy narkotyków  lub orzeczono wobec niej zakaz kontaktowania się z dzieckiem.

7. Oddział przedszkolny organizuje zajęcia dodatkowe w terminach i o opłatach ustalonych przez dyrektora placówki.

8. Szkoła   realizuje   program   wychowania   przedszkolnego   uwzględniający   podstawę programową wychowania przedszkolnego

§ 6
Sposób realizacji celów i zadań Szkoły

1.     Cele i zadania Szkoły realizowane są poprzez:

1)     pełną realizację programów  nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych, dostosowując treści, metody i organizacje kształcenia do możliwości psychofizycznych uczniów w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych; 

2)     organizację nauki religii i etyki na życzenie rodziców;

3)     zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki i urządzeń sportowych, pracowni komputerowych z dostępem do Internetu;

4)     organizowanie zajęć pozalekcyjnych, stosownie do potrzeb  uczniów;

5)     udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

a)     kierowanie uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej -  za zgodą rodziców – na badania specjalistyczne;

b)    organizowanie zajęć wspomagających rozwój uczniów z  trudności w nauce;

6)     umożliwienie rozwijania indywidualnego programu lub toku nauki uczniom o szczególnych uzdolnieniach;

7)     umożliwienie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, organizację konkursów, zawodów sportowych, wycieczek i innych szkolnych         i pozaszkolnych imprez.

2.     Szkoła organizuje  i udziela uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających z :

1)     niepełnosprawności;

2)     niedostosowania społecznego;

3)     zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)     szczególnych uzdolnień;

5)     specyficznych trudności w uczeniu się;

6)     zaburzeń komunikacji językowej;

7)     choroby przewlekłej;

8)     sytuacji kryzysowych i traumatycznych;

9)     niepowodzeń edukacyjnych;

10)  zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11)  trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.

 

§ 7

Organizacja pracowni szkolnych.

1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada następujące pomieszczenia:

1) pracownie specjalistyczne,

2) sale lekcyjne,

3)  bibliotekę z czytelnią,

4) gabinet pedagoga i psychologa  szkolnego,

5) gabinet pielęgniarki szkolnej,

6) salę gimnastyczną

7) salę rekreacyjną

2. Zasady korzystania z poszczególnych pracowni określają regulaminy, które znajdują się                      w pracowniach.

3. Opiekę nad salami lekcyjnymi, pracowniami szkolnymi i innymi pomieszczeniami dydaktycznymi powierza się poszczególnym nauczycielom.

4. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły, którym powierzono pod opiekę pomieszczenia szkolne, o których mowa w ust. 1 mają w szczególności obowiązek:

1) zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki dla uczniów,

2) utrzymywać w nich należyty porządek,

3) dbać o estetykę i wystrój dostosowany do funkcji pomieszczenia.

                                                                               § 8

1.     Szkoła organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na wspieraniu ich  w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych
i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.

2.     Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole udzielają uczniom nauczyciel, wychowawcy oddziałów oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z:

1)     rodzicami uczniów;

2)     poradniami psychologiczno –pedagogicznymi,  w tym poradniami specjalistycznymi;

3)     placówkami doskonalenia nauczycieli;

4)     innymi szkołami, przedszkolami, placówkami;

5)     organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci
i młodzieży.

3.     Pomoc psychologiczno –pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz
w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, warsztatów, porad i konsultacji, oraz rodzicom  w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

4.     Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole następuje z inicjatywy ucznia, jego rodziców, Dyrektora Szkoły, nauczyciela, wychowawcy oddziału, specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, poradni, pracownika socjalnego,  asystenta rodziny lub kuratora sądowego.

5.     Nauczyciel, wychowawcy oraz specjaliści w Szkole prowadzą obserwację pedagogiczną mająca na celu rozpoznanie u uczniów:

1)     trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas I-III – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się lub

2)     szczególnych uzdolnień.

6.     Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne i bezpłatne.

7.     Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły, który w szczególności:

1)     tworzy zespół planujący i koordynujący udzielanie tej pomocy dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)     ustala uczniowi objętemu pomocą psychologiczno –pedagogiczną formy tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane oraz informuje na piśmie rodziców ucznia o  formach  i zakresie pomocy;

3)     w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalone przez Dyrektora Szkoły formy, okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin,  w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, muszą zostać uwzględnione
w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów;

4)     w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej (w tym specjalistycznej) uwzględnia się zawarte w nich zalecenia.

                                                                                         § 9

1.     Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych oraz obowiązujących w szkołach przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny,  w tym
w szczególności sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych oraz podczas pobytu dzieci w świetlicy szkolnej.

2.     W tym zapewnienia uczniom bezpieczeństwa Szkoła podejmuje następujące działania:

1)     uczniowie przebywający  w Szkole pozostają pod nadzorem wszystkich pracowników  Szkoły, których obowiązkiem jest natychmiastowa reakcja na wszelkie przejawy naruszenia bezpieczeństwa ucznia, stosując przyjęte w Szkole ustalenia;

2)     niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć w Szkole bez nadzoru upoważnionej do tego osoby;

3)     każdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, w którym prowadzi zajęcia, dostrzeżone zagrożenia niezwłocznie zgłasza Dyrektorowi Szkoły;

4)     każdy nauczyciel systematycznie kontroluje obecność uczniów na swojej lekcji, reaguje na samowolne opuszczenie klasy lub Szkoły przez ucznia;

5)     w salach o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadku każdy prowadzący zajęcia dba
o przestrzeganie zasad BHP, oraz opiekun sali lekcyjnej opracowuje regulamin pracowni,
określa zasady bezpieczeństwa i na początku każdego roku szkolnego zapoznaje z nimi uczniów;

6)     w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, wszystkie ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczącym, dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania
i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów, a stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach;

7)     każdorazowo zapoznaje się uczniów z zasadami bezpiecznego ich wykonywania, a w przypadku gier sportowych – z zasadami bezpiecznego w nich udziału;

8)     uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalania się w danym dniu
z wykonywania planowych ćwiczeń, informując o niedyspozycji  rodziców (prawnych opiekunów) ucznia;

9)     nauczyciele wychowawcy świetlicy sprawują opiekę i prowadzą zajęcia zgodnie z zasadami BHP, pod opieką jednego nauczyciela wychowawcy świetlicy może przebywać nie więcej niż 25 uczniów;

10)  wyznaczeni nauczyciele wychowawcy świetlicy sprawują opiekę nad uczniami przebywającymi na stołówce szkolnej w związku  z korzystaniem przez nich z posiłków.

11)  nauczyciel może podjąć decyzję o zmianie miejsca lub czasu zajęć, odwołaniu  ich lub przerwaniu w przypadku ujawnienia zagrożenia stanu bezpieczeństwa uczniów;

12)  nauczyciele mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę przy wykonywaniu czynności które tego wymagają;

13)  opiekun pracowni komputerowej zobowiązany jest do aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów;

14)  nauczyciel organizator zabawy szkolnej  odpowiadają za jej prawidłowy przebieg i ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa podczas jej trwania, do momentu  jej zakończenia  i opuszczenia Szkoły przez uczestniczących w niej uczniów;

15)  wychowawcy oddziałów  klas I-III  odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów, którzy przebywają na placu zabaw pod ich opieką;

16)  wychowawcy klas omawiają lub przypominają zasady bezpieczeństwa w Szkole i poza nią  -
w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, przed dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerwą świąteczną, feriami zimowymi i  letnimi oraz przed każdym wyjściem poza teren Szkoły i wycieczką;

17)  pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do natychmiastowego reagowania na przejawy zachowań uczniów mogące stanowić zagrożenia dla ich bezpieczeństwa i zdrowia oraz informować  o tym fakcie nauczyciela, wychowawcę oddziału lub Dyrektora szkoły;

18)  pracownicy obsługi dbają o bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, sprzątaczki po zakończeniu przerw międzylekcyjnych kontrolują korytarze, klatki schodowe toalety, dokonują prac porządkowych, a dostrzeżone usterki lub zniszczenia zgłaszają Dyrektorowi Szkoły;

                                                                                        

§ 10


Ustala się następujące zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę:

1)     każdy nauczyciel, który organizuje jednostkę lekcyjną w terenie, wycieczkę, wyjście na imprezę pozaszkolną zgłasza swoje wyjście Dyrektorowi Szkoły oraz przedkłada wypełnioną ”kartę wycieczki” w nieprzekraczalnym terminie 3 dni poprzedzających wyjście poza Szkołę;

2)     zasady opieki nad uczniami w czasie wyjść, wycieczek, imprez  pozaszkolnych, imprez turystycznych określają odrębne przepisy; 

3)     na udział w lekcji w terenie, wycieczce, imprezie pozaszkolnej oraz imprezie turystycznej każdorazowo wymagana jest zgoda rodziców  ucznia;

4)     obowiązkiem każdego kierownika imprezy (opiekuna grupy) jest systematyczne sprawdzanie liczebności uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca i po przybyciu do celu;

5)     kierownik wycieczki wydaje polecenia uczestnikom, w razie wypadku podejmuje decyzje
 i ponosi za nie odpowiedzialność;

6)     nie wolno organizować żadnych wyjść w teren podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi;

7)     zapewnienie przez szkołę opieki i bezpieczeństwa uczniom podczas wycieczek i imprez odbywa się w sposób określony w odrębnych przepisach.

 

§ 11

Ustala się następujące zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich:

1)     nauczyciele pełnią dyżury wg harmonogramu ustalonego na dany rok szkolny;

2)     w miesiącach wiosennych i letnich nauczyciele dyżurują także na boisku szkolnym wg ustalonego harmonogramu;

3)     miejscem dyżuru nauczycieli są hole, korytarze, schody, szatnie, sanitariaty;

4)     dyżury pełnione są  w czasie poprzedzającym rozpoczęcie zajęć szkolnych, podczas przerw międzylekcyjnych  do zakończenia zajęć w Szkole;

5)     dyżur jest pełniony aktywnie, niedopuszczalne jest  w tym czasie przeprowadzanie rozmów 
z rodzicami uczniów, nauczycielami dyżurującymi czy innymi osobami oraz wykonywanie czynności, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżuru;

6)     nauczyciele dyżurujący zapobiegają niebezpiecznym  zabawom  i zachowaniom na korytarzach, schodach i  w sanitariatach, nie dopuszczają do samowolnego opuszczania budynku, eliminują wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaja zakazy i egzekwują ich wykonywanie przez uczniów;

7)     nauczyciel  ma obowiązek stawienia się w ustalonym miejscu dyżuru, nie może samowolnie opuścić miejsca dyżuru bez ustalenia zastępstwa i powiadomienia o tym fakcie Dyrektora Szkoły;

8)     w razie nieobecności nauczyciela dyżur pełni zastępujący go nauczyciel lub Dyrektor Szkoły wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru ;

9)     wychowawcy oddziałów klas I-III  pełnią dyżury zgodnie z ustalonym harmonogramem,
a w pozostałym czasie stale sprawują opiekę nad uczniami swojego oddziału;

10)  w oddziałach klas I-III w przypadku zmiany nauczyciela uczącego w związku z nauczaniem religii, etyki, języka obcego, nauczyciele są zobowiązani do bezpośredniego przekazania opieki nauczycielowi uczącemu.

 

§ 12

Ustala się następujący tryb postępowania w podczas zaistnienia wypadku uczniowskiego:

1)     nauczyciel, będący świadkiem wypadku udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy, zawiadamia o wypadku Dyrektora Szkoły;

2)     jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce to pozostawia się nienaruszone w celu dokonania oględzin lub szkicu;

3)     jeżeli do wypadku doszło w godzinach popołudniowych, nauczyciel udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy, zawiadamia rodziców ucznia oraz Dyrektora Szkoły,
w razie konieczności wzywa pogotowie ratunkowe;

4)     jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wycieczki, wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik wycieczki i ponosi za nie odpowiedzialność oraz powiadamia o zdarzeniu rodziców ucznia
i Dyrektora Szkoły.

 

§ 13

1.     Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy udzielają pracownicy Szkoły. Następnie powiadamia się rodziców, którzy odbierają dziecko ze Szkoły i przejmują nad nim opiekę.

2.     W przypadku niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, wzywa się fachową pomoc medyczną, która przejmuje opiekę nad uczniem. W dalszym ciągu podejmuje się próby nawiązania kontaktu z rodzicami.

             

§ 14

1.     Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć w Szkole bez nadzoru osoby do tego upoważnionej.

2.     Jeżeli pomieszczenie lub miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub sprzęt lub wyposażenie tych miejsc stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa nie należy dopuścić do rozpoczęcia zajęć. Jeżeli zagrożenie ujawni się w czasie prowadzenia zajęć, należy je  bezzwłocznie przerwać i opuścić zagrożone miejsce.

3.     Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których nie mają wstępu osoby nieuprawnione, odpowiednio się oznacza i zabezpiecza przed swobodnym do nich dostępem.

4.     Pomieszczenia Szkoły, a w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kuchnia, świetlica wyposażone są w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy. Nauczyciele i pracownicy są przeszkoleni w  zakresie udzielania pierwszej pomocy.

5.     W salach lekcyjnych, w pracowniach oraz w sali gimnastycznej znajdują się regulaminy korzystania z tych pomieszczeń, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

6.     Przy urządzeniach technicznych wywieszone są w widocznych miejscach instrukcje bezpiecznej obsługi, a każdy uczeń powinien być z nimi zapoznany przed rozpoczęciem pracy.

7.     Nauczyciele maja obowiązek zapoznać uczniów z zasadami, metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę przy wykonywaniu czynności tego wymagających.

                                                                                      

§ 15

1.     Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu poprzez  Klub Wolontariusza.

2.     W ramach działalności Klubu uczniowie  w szczególności:

1)     zapoznawani są  z ideą wolontariatu jaką jest zaangażowanie do czynnej, dobrowolnej
i bezinteresownej pomocy innym;

2)     rozwijają postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;

3)     udzielają pomocy koleżeńskiej oraz uczestniczą  w obszarze życia społecznego i środowiska naturalnego;

4)     są włączani do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących pomocy, pracy na rzecz Szkoły;

5)     wspierają ciekawe inicjatywy młodzieży szkolnej;

6)     promują ideę wolontariatu w Szkole.

 § 16

1.    Program wychowawczo-profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

2.    Szkoła wspiera uczniów uzdolnionych m.in. przez organizowanie indywidualnego programu lub toku nauczania, zajęć rozwijających pozalekcyjnych, a także umożliwianie uczniom udziału w konkursach w szczególności przedmiotowych,  olimpiadach i zawodach sportowych.

3.    Szkoła wspiera uczniów rozpoczynających naukę a także uczniów przejawiających trudności              w nauce, posiadających opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej m.in. poprzez organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych indywidualnego nauczania oraz dostosowanie wymagań szkolnych do możliwości uczniów.

4.     Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania profilaktyczne i prozdrowotne, które określa program, o którym mowa w ust.1.

§ 17

1.     W miarę posiadanych środków Szkoła organizuje pomoc materialną stałą lub doraźną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

§ 18

1.     Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

2.     Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.     Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku:

1)     rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem z przyczyn losowych (np. długotrwałe zwolnienie lekarskie, urlop rodzicielski, urlop dla poratowania zdrowia);

2)     na pisemny wniosek rodziców  wraz z uzasadnieniem złożony  Dyrektorowi Szkoły, w  szczególnie uzasadnionych przypadkach, wniosek  powinien uzyskać akceptację  2/3 rodziców uczniów. Dyrektor po dokładnym zbadaniu sprawy podejmuje decyzję i informuje o niej pisemnie rodziców w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

§ 19


Organizacja i formy współdziałania Szkoły z rodzicami w zakresie nauczania,
wychowania i profilaktyki

1.     Szkoła stwarza warunki do współpracy rodziców z nauczycielami i organami Szkoły.

2.     Rodzice mają prawo do:

1)     znajomości Statutu Szkoły, Programu wychowawczo-profilaktycznego;

2)     znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu ośmioklasisty;

3)     znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale i Szkole;

4)     uzyskania informacji na temat swojego dziecka;

5)     uzyskania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;

6)     aktywnego współudziału w procesie nauczania i wychowania swoich dzieci;

7)     wnioskowania o realizację obowiązku szkolnego poza Szkołą;

8)     występowania z wnioskiem o przyjęcie w trakcie roku szkolnego dziecka spoza obwodu do oddziału  szkolnego;

9)     wnioskowania o indywidualny program lub tok nauki swojego dziecka;

10)  wnioskowania o zorganizowanie zajęć specjalistycznych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

11)  występowania o zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez dziecko tych ćwiczeń lub  opinii o braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach;

12)  występowania z wnioskiem o przyjęcie dziecka powracającego  z zagranicy, 

13)  występowania o zorganizowanie i udzielanie dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

14)  otrzymania pisemnej informacji o ustalonych dla dziecka formach i okresie udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

15)  uczestnictwa w spotkaniach zespołu udzielającego pomocy psychologiczno – pedagogicznej ich dziecku;

16)  wnioskowania o wyrażenie zgody na udział w spotkaniach zespołu innych osób, w szczególności lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty;

17)  uczestniczenia w opracowywaniu i modyfikowaniu programu edukacyjno-terapeutycznego oraz dokonywania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania  ucznia;

18)  wnioskowania o organizację zajęć dodatkowych;

19)  kierowania i wyrażania opinii na temat pracy nauczyciela, z zachowaniem drogi służbowej: wychowawca oddziału, Dyrektor Szkoły, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, organ prowadzący;

20)  wyrażania swoich opinii dotyczących pracy organów Szkoły;

21)  wyrażania opinii na temat pracy Szkoły do organu prowadzącego;

22)  zgłoszenia zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych albo roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania albo ocena ustalona wyniki egzaminu klasyfikacyjnego lub ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego, została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen;

23)  przekazania Dyrektorowi Szkoły uznanych przez siebie za istotne danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;  

24)  wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy pierwszej, jeżeli Szkoła dysponuje wolnymi miejscami, w terminie określonym
w regulaminie;

25)  wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły;

26)  uzyskania od nauczyciela uzasadnienia ustalonej oceny dziecku;

27)  wglądu do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych dziecka;

28)  wystąpienia z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału, o powtarzanie klasy
w przypadku dziecka będącego uczniem oddziału klas I-III;

29)  uczestnictwa  w charakterze obserwatora podczas egzaminu klasyfikacyjnego, w którym uczestniczy ich dziecko.                         

§ 20

1.     Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania. Współdziałanie to polega na wymianie informacji i wspólnym ustalaniu strategii wychowawczych
 i dydaktycznych.

2.     Szkoła umożliwia rodzicom uczniów następujące formy kontaktów z nauczycielami:

1)     kontakt bezpośredni  w następujących formach:

a)     zebranie ogólnoszkolne;

b)    zebrania oddziałowe, które odbywają się wg ustalonego harmonogramu;

c)     rozmowy indywidualne;

d)    indywidualne konsultacje z inicjatywy rodziców lub nauczyciela;

e)     obecność rodzica w charakterze obserwatora na zajęciach szkolnych;

f)     zajęcia otwarte;

g)    uroczystości szkolne, klasowe, zawody, wycieczki;

h)     rozmowy telefoniczne;

2)     kontakt pośredni w formach:

a)     zapisy w Dzienniczku ucznia;

b)    zapisy w zeszycie przedmiotowym;

c)     korespondencja listowna, mailowa,

d)    informacja przekazana przez pedagoga szkolnego, psychologa, Dyrektora Szkoły;

e)     zapisy i oceny w dzienniku lekcyjnym.

 

§ 21

1.     Rodzice dziecka obowiązani są do:

1)     dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły;

2)     zapewnienia systematycznego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3)     zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych;

4)     informowania w terminie do 30 września każdego roku szkolnego Dyrektora Szkoły,  w obwodzie której dziecko mieszka o realizacji obowiązku szkolnego za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce;

5)     współpracy ze Szkołą w zakresie realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego;

6)     uczestnictwa w ogólnych i oddziałowych zebraniach rodziców oraz w indywidualnych sprawach ich dzieci na prośbę lub pisemne zawiadomienie nauczycieli, wychowawcy, oddziału, pedagoga szkolnego, Dyrektora Szkoły;

7)     systematycznej kontroli postępów edukacyjnych dziecka i wywiązywania się z obowiązków szkolnych;

8)     bieżącej kontroli zapisów w Dzienniczku ucznia i potwierdzania ich podpisem;

9)     wpisywania do Dzienniczka ucznia wniosku o usprawiedliwienie nieobecności dziecka w Szkole.

 

§ 22

Organizacja  współdziałania ze stowarzyszeniami

 lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej

 

1. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza, albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

 2. Stowarzyszenie lub organizacja przedstawia Dyrektorowi Szkoły materiały informacyjne związane   z planowaną działalnością w szkole, w tym treści i metody pracy.

3.   Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, Dyrektor szkoły wyraża zgodę na działalność określając czas działania, warunki działalności i udostępniając pomieszczenia oraz, w miarę możliwości, zasoby szkoły.

 4. Dyrektor monitoruje działania stowarzyszenia lub organizacji, kontroluje zgodność treści i metod           z przyjętymi ustaleniami.

 5. W razie powzięcia wątpliwości, co do zgodności działania z przyjętymi ustaleniami, Dyrektor zawiesza działanie stowarzyszenia lub organizacji, poddaje analizie stosowane treści i metody, przedstawia je Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej do zaopiniowania.

 6. Opinia Rady Rodziców, co do dalszego działania stowarzyszenia lub organizacji jest wiążąca.

7. Przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, mogą brać udział z głosem doradczym w zebraniach Rady Pedagogicznej.

8. Szkoła z własnej inicjatywy może prowadzić innowacje pedagogiczne, zwane dalej „innowacjami”. 9. Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę, jakości pracy szkoły.

10. Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu szkoły.

11. Dyrektor szkoły zapewnia warunki kadrowe i organizacyjne, niezbędne do realizacji planowanych działań innowacyjnych.

12. W przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, dyrektor szkoły zwraca się                          o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego szkołę.

13. Innowacja,  może być podjęta tylko w przypadku wyrażenia przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.

14. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.

15. Zespół autorski lub autor opracowuje opis zasad innowacji.

16. Autorzy (autor) zapoznają radę pedagogiczną z proponowaną innowacją. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole po uzyskaniu:

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;

2) opinii rady pedagogicznej;

3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole,                   w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

17. Każda innowacja po jej zakończeniu podlega procesowi ewaluacji. Sposób przeprowadzenia ewaluacji zawarty jest w opisie danej innowacji.

 

Rozdział 3
Organy Szkoły  i ich kompetencje

§ 23

1. Organami Szkoły są:

1)     Dyrektor;

2)     Rada Pedagogiczna;

3)     Rada Rodziców;

4)     Samorząd Uczniowski.

2.     Każdy z organów wymienionych w ust.1 pkt 2-4 działa według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.

 

§ 24

 

1.     Dyrektor Szkoły:

1)     kieruje bieżącą działalnością Szkoły i reprezentuje je na zewnątrz;

2)     sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny;

3)     jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

4)     wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

2.     Dyrektor  jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Szkole.

3.     Szczegółowy zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektora Szkoły określa organ prowadzący.

§ 25

 

Dyrektor  Szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą , a w szczególności:

1)     kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości;

2)     przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi jej zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;

3)     realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

4)     powołuje Komisję Rekrutacyjną;

5)     sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;

6)     przedkłada Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku, ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;  do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

7)     dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;

8)     podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;

9)     współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i  Samorządem Uczniowskim;

10)  stwarza warunki do działania w Szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo - opiekuńczej w Szkole;

11)  udziela na wniosek rodziców, po spełnieniu ustawowych wymogów, zezwoleń na spełnianie obowiązku szkolnego poza Szkołą;

12)  organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną;

13)  dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania;

14)  wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

15)  powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w Szkole zespoły przedmiotowe
i problemowo-zadaniowe;

16)  zwalnia uczniów z niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na zasadach określonych
w odrębnych przepisach;

17)  udziela zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki zgodnie z odrębnymi przepisami;

18)  inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;

19)  opracowuje ofertę realizacji w Szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców;

20)  stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;

21)  opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad;

22)  wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i ich rodziców;

23)  powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych
i sprawdzających na zasadach określonych w niniejszym Statucie;

24)  ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej;

25)  współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.

 

 

 

§ 26

 

Dyrektor Szkoły organizuje jej działalność, a w szczególności:

1)     opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;

2)     przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach umowy o pracę;

3)     określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;

4)     zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań Szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i boisku szkolnym;

5)     dba o właściwe wyposażenie Szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;

6)     egzekwuje przestrzeganie przez pracowników  Szkoły ustalonego porządku oraz dbałości
o estetykę i czystość;

7)     dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na boisku szkolnym;

8)     odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Szkoły zgodnie
z odrębnymi przepisami.

 

§ 27

 

Dyrektor Szkoły  jest odpowiedzialny za sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

1)     nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły;

2)     dokonuje oceny pracy nauczycieli;

3)     dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego;

4)     przyznaje nagrody Dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi Szkoły;

5)     występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;

6)     udziela urlopów pracownikom zgodnie z odrębnymi przepisami;

7)     wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;

8)     wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;

9)     przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;

10)  dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

11)  określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;

12)  współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania
i zatwierdzania;

13)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

 

 

 

§ 28

 

Dyrektorsprawuje opiekę nad uczniami:

1)     tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;

2)     egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu;

3)     sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w Szkole.

 

§ 29

 

1.     Dyrektor  prowadzi zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze w wymiarze dla niego ustalonym przez organ prowadzący.

2.     Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie określonym ustawą oraz organ prowadzący.

§ 30

1.     Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły.

2.     W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

3.     W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.

§ 31

Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

1)     uchwala regulamin swojej działalności;

2)     podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;

3)     zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;

4)     podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;

5)     podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów;

6)     ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;

7)     ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

8)     uchwala zmiany Statutu Szkoły.

 

§ 32

 

Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniodawczych:

1)     opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;

2)     opiniuje propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

3)     opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4)     opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;

5)     opiniuje tygodniowy  rozkład zajęć edukacyjnych;

6)     opiniuje formy realizacji dwóch  godzin wychowania fizycznego.§ 33

 

Rada Pedagogiczna ponadto:

1)     przygotowuje projekt zmiany Statutu i upoważnia Dyrektora do opracowania i ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu;

2)     uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły;

3)     ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;

4)     uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;

5)     wybiera delegatów do Rady Szkoły,  przypadku, gdy taka  będzie tworzona;

6)     wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;

7)     zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

 

§ 34

 

1.     Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.

2.     Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

3.     Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, zgodnie z trybem określonym  w ustawie.

4.     Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

5.     Protokóły zebrań Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie pisemnej. Sposób dokumentowania działalności określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

 

 

 

§ 35

 

1.     W  Szkole działa Rada Rodziców.

2.     Rada Rodziców jest kolegialnym organem Szkoły.

3.     Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami Szkoły.

4.     W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.

5.     Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, w głosowaniu tajnym.

6.     W wyborach, o których mowa w ust. 5 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

7.     Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

1)     wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców;

2)     szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;

3)     zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

8.     Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z postanowieniami niniejszego Statutu.

9.     Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.

 

§ 36

 

1.     Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:

1)     uchwala regulamin swojej działalności;

2)     ustala program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

2.     Program, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,  Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.

 

§ 37

1.     Rada Rodziców opiniuje:

1)     podjęcie działalności przez organizacje i stowarzyszenia;

2)     pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;

3)     program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy Szkoła otrzymała polecenie opracowania takiego programu;

4)     formy realizacji dwóch  godzin wychowania fizycznego.

2.     Rada Rodziców może:

1)     wnioskować do Dyrektora o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

2)     występować do Dyrektora, innych organów Szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;

3)     delegować swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

 

§ 38

 

1.   Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Każdy uczeń jest członkiem Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas członkami samorządów klasowych.

2.   Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o Regulamin Samorządu Uczniowskiego,  który określa
w szczególności wewnętrzną strukturę organów Samorządu, szczegółowe zasady wybierania przedstawicieli uczniów do organów Samorządu, tryb podejmowania uchwał.

3.   Zebrania  Samorządu Uczniowskiego są protokołowane.

4.   Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności:

1)   pobudzanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;

2)   współdziałanie z Dyrektorem w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki;

3)   współdziałanie w rozwijaniu, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych, organizowaniu wypoczynku  i rozrywki;

4)   dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i Szkoły;

5)   organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym;

6)   zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar;

7)   rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich.

5.     W ramach kompetencji stanowiącej do Samorządu Uczniowskiego należy uchwalanie regulaminu swojej działalności, o którym mowa w ust.2.

6.     Do kompetencji opiniujących Samorządu Uczniowskiego należy:

1)     możliwość przedstawiania  Dyrektorowi i innym organom Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów;

2)     wyrażanie opinii w sprawie:

a)     wniosku Dyrektora o wprowadzenie obowiązkowego noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju ;

b)    wzoru jednolitego stroju;

c)     programu wychowawczo- profilaktycznego Szkoły;

d)    ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

e)     oceny pracy nauczyciela -  na wniosek Dyrektora.

7.     Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela opiekuna.

8.     Działalność Samorządu Uczniowskiego musi być zgodna ze Statutem Szkoły oraz regulaminami wewnętrznymi obowiązującymi w Szkole.


§ 39

 

1.     Wszystkie organy  Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.

2.     Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi w celu ich powielenia i przekazania każdemu organowi Szkoły.

3.     Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

4.     Organy  Szkoły mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

5.     Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, oprócz uchwał personalnych, podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.

6.     Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd  Uczniowski w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej zebraniu.

7.     Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

8.     Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad  określonych w Statucie Szkoły.

9.     Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem zasad określonych
w § 40  niniejszego Statutu.

10.  Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych organów  Szkoły organizuje Dyrektor.


§ 40

1.     Organy Szkoły mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

2.     Organy Szkoły są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji statutowych celów i zadań Szkoły.

3.     Współdziałanie organów Szkoły obywa się według następujących zasad:

1)     pozytywnej motywacji;

2)     partnerstwa;

3)     wielostronnego przepływu informacji;

4)     aktywnej i systematycznej współpracy;

5)     rozwiązywania sporów w drodze mediacji.

4.     Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor Szkoły.

5.     Współdziałanie organów Szkoły  obejmuje w szczególności:

1)     zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w przepisach prawa oraz
w Statucie Szkoły poprzez:

a)     udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej;

b)    organizację zebrań przedstawicieli organów Szkoły;

c)     możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły;

d)    rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów;

2)     opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych przepisami prawa, niniejszym Statutem i regulaminami poszczególnych organów;

3)     bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Szkoły o planowanych i podejmowanych działaniach lub podjętych decyzjach.

6.     Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Szkoły ustala Dyrektor Szkoły.

 

 

§ 41

1.     W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:

1)     prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora;

2)     przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor  jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

3)     Dyrektor podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

4)     o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych
w ciągu 14 dni od dnia złożenia informacji o sporze.

2.     W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów Szkoły, z tym, że Dyrektor  wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

3.     Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności przeprowadza postępowanie mediacyjne,
a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

4.     Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.

5.     Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

 

Rozdział 4
Organizacja pracy Szkoły
§ 42

1.     Szczegółową organizację  nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły. Opracowany przez dyrektora zgodnie z art. 47 ust 1 pkt 3 ustawy, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji, o których mowa w art. 110 ust. 1 ustawy.

2.     Dyrektor przekazuje arkusz organizacji Szkoły organowi prowadzącemu w terminie do dnia              21 kwietnia danego roku.

3.     Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór.

4.     Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy. Dyrektor Szkoły przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zapoznaje  Radę Pedagogiczną na jej zebraniu ze szczegółowym kalendarzem organizacji roku szkolnego. Może także ustalić w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przy akceptacji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

5.     W dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. Szkoła informuje rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych organizowanych  w tych dniach.

6.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach,  niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć  dydaktyczno-wychowawczych Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, może za zgodą organu prowadzącego ustalić inne dodatkowe dni wolne, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.

§ 43

1.     Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ucznia i nauczyciela.

2.     Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa półrocza zakończone klasyfikacją uczniów. Pierwsze półrocze trwa w okresie od rozpoczęcia roku szkolnego do 31 stycznia, drugie półrocze trwa od 1 lutego do najbliższego piątku po 20 czerwca.

§ 44

1.     Edukacja szkolna przebiega w następujących etapach:

1)     I etap: oddziały klas I-III – edukacja wczesnoszkolna;

2)     II etap: oddziały klas IV – VIII.

§ 45

1.     Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o prowadzeniu zajęć w innym wymiarze.

2.     Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia, szczegółowy rozkład dzienny ustala nauczyciel.

 

§ 46

1.     Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony  z uczniów, którzy w roku szkolnym uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych planem nauczania i programami wpisanymi do Szkolnego Zestawu Programów dla danego etapu edukacyjnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Dyrektora Szkoły.

2.     Zajęcia edukacyjne w klasach I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

3.     W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych,  do oddziału klasy I, II lub III ucznia zamieszkałego w obwodzie Szkoły, Dyrektor Szkoły po poinformowaniu rady oddziałowej, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę określoną w ust.2, z zastrzeżeniem ust.4 i 5.

4.     Dyrektor Szkoły może odstąpić od podziału oddziału, zwiększając  liczbę uczniów ponad liczbę 25
(nie więcej niż dwóch uczniów) na wniosek rady oddziałowej, oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

5.     Jeżeli  przyjęcie ucznia w trakcie roku szkolnego wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy Szkoły, powodujących skutki finansowe, Dyrektor Szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

6.     Oddział, w  którym zwiększono liczbę uczniów zgodnie z ust. 3 i 4 może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 

§ 47

1.     W oddziałach klas IV – VIII dokonuje się podziału na grupy z zachowaniem zasad wynikających 
z odrębnych przepisów.

2.     W szczególnie uzasadnionych przypadkach podział na grupy może być dokonany za zgodą organu prowadzącego.

3.     Liczba uczniów na zajęciach pozalekcyjnych zależy od charakteru prowadzonych zajęć i wymaga akceptacji Dyrektora Szkoły.

4.     Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów oddziałów klas IV –VIII są realizowane w formie:

1)     zajęć klasowo-lekcyjnych;

2)     zajęć do wyboru przez uczniów spośród następujących: zajęć sportowych, zajęć sprawnościowo – zdrowotnych, zajęć tanecznych, aktywnej turystyki.

5.     Zajęcia klasowo – lekcyjne realizowane są w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny lekcyjne.

6.     Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym  niż 4 tygodnie, godzin zajęć do wyboru przez uczniów, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia.

7.     Dyrektor Szkoły przygotowuje propozycję zajęć do wyboru przez uczniów z uwzględnieniem:

1)     potrzeb zdrowotnych uczniów, ich zainteresowań oraz osiągnięć w danej dziedzinie sportu lub aktywności fizycznej;

2)     uwarunkowań lokalnych;

3)     miejsca zamieszkania uczniów;

4)     tradycji sportowych środowiska i Szkoły;

5)     możliwości kadrowych.

8.     Propozycję zajęć do wyboru przez uczniów Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, przedstawia do wyboru uczniom.

9.     Uczniowie dokonują wyboru zajęć za zgodą rodziców.

 

§ 48

Organizacja zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych)

1.     Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.

2.     Zajęcia, o których mowa w ust.1, realizowane są w celu udzielenia uczniom pomocy 
w przezwyciężeniu trudności, rozwijania uzdolnień lub pogłębienia zainteresowań uczniów. 

3.     Zajęciami dodatkowymi w  Szkole są w szczególności:

1)     koła zainteresowań: przedmiotowe, techniczne, artystyczne, szachowe, czytelnicze, sportowe oraz inne,

2)     gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas I-III,

3)     zajęcia wyrównawcze,

4)     zajęcia profilaktyczno-wychowawcze (mające na celu kształtowanie osobowości dziecka
i wspieranie jego rozwoju społeczno-emocjonalnego),

5)     zajęcia przygotowujące  uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, zawodach  sportowych,

6)     zajęcia przygotowujące uczniów  do egzaminu ósmoklasisty,

7)     prowadzenie chóru szkolnego,

8)     prowadzenie zajęć SKS,

9)     organizacja uroczystości szkolnych,

10)  wolontariat,

11)  wycieczki, udział w przedstawieniach teatralnych, koncertach.

 

§ 49

1. Szkoła organizuje zajęcia specjalistyczne dla uczniów, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebują wsparcia i pomocy.

2. Zajęcia specjalistyczne prowadzone są w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

3. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana uczniom, o których mowa w ust. 1
w formie:

1)     zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

2)     zajęć korekcyjno – kompensacyjnych,

3)     zajęć logopedycznych,

4)     zajęć rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne,

5)     inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,

6)     porad i konsultacji, m.in. rozmowy indywidualne z psychologiem związane z sytuacją  ucznia i jego rodziny.

 

4.     Zajęcia wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności  w nauce, w szczególności
w spełnieniu wymagań edukacyjnych  wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego. Zajęcia, prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wyrównawczych wynosi do 8.

5.     Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami  i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5.

6.     Zajęcia logopedyczne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4.

7.     Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów.

8.     Zajęcia terapeutyczne organizowane są dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.

9.     Zajęcia rozwijające uzdolnienia i pogłębiające zainteresowania uczniów organizuje się dla uczniów uzdolnionych oraz prowadzi się  je z wykorzystaniem aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzi nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

10.  W przypadku  realizacji  innego rodzaju zajęć niż wymienione w ust. 3, liczba uczestników  tych zajęć ustalana jest przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu z  nauczycielem prowadzącym  zajęcia.

11.  Zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

12.  Udział ucznia w zajęciach wymienionych w § 48 ust. 3 jest dobrowolny, a efekty jego pracy nie podlegają ocenie w skali stopni szkolnych.

 

 

§ 50

1.     Godzinowy wymiar i zakres zajęć dodatkowych ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

2.     Przydzielenie zajęć dodatkowych nauczycielom następuje po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w zakresie organizacji pracy szkoły,  w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

3.     Wymiar zajęć dodatkowych nie wlicza się do pensum.

 

§ 51

1.     Diagnozę potrzeb i zainteresowań uczniów przeprowadza się w każdym roku szkolnym
w oparciu o wyniki ankiety skierowanej do uczniów i ich rodziców, a także w oparciu o wyniki monitorowania potrzeb uczniów prowadzonego na bieżąco przez  Dyrektora Szkoły. 

2.     Diagnozę potrzeb i zainteresowań uczniów z wykorzystaniem ankiety przeprowadza nauczyciel wyznaczony  przez Dyrektora Szkoły.

 

§ 52

1.     Nauczyciel, któremu w danym roku szkolnym przydzielono prowadzenie  zajęć dodatkowych,
o których mowa w § 47 ust. 3, pkt 1-8 i 10-11,  jest obowiązany do ich dokumentowania
w dzienniku zajęć dodatkowych.

2.     Do dziennika zajęć dodatkowych wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów, tygodniowy plan zajęć, daty i czas trwania i tematy przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów  na zajęciach. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

§ 53

Świetlica szkolna

1.     Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich  rodziców lub  warunki związane z dojazdem do domu, Szkoła organizuje świetlicę szkolną.

2.     Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dziecka - Karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej zawierającej w szczególności:

1)     informację o czasie pobytu dziecka w świetlicy

2)     wskazanie osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy;

3)     sposób kontaktowania się z rodzicami, np. w razie wypadku lub w przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy po zakończonych zajęciach.

§ 54

1.     Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza może być utworzona w zależności od potrzeb z:

1)     grupy uczniów jednego oddziału;

2)     uczniów z dwóch klas o niewielkiej rozpiętości wieku;

3)     uczniów z  trzech lub więcej klas o różnym wieku.

2.     Liczba u uczniów w grupie wychowawczej nie może przekroczyć 25 uczniów.

3.     Czas trwania zajęć wychowawczo-opiekuńczych w świetlicy ustala się w wymiarze 45 minut. Godzina pracy świetlicy wynosi 60 minut.

4.     Świetlica zapewnia uczniom bezpieczeństwo poprzez:

1)     stałą obecność wychowawcy w pomieszczeniu, w którym przebywają uczniowie;

2)     wyposażenie w meble, urządzenia i pomoce bezpieczne dla uczniów;

3)     zapoznanie uczniów korzystających ze świetlicy z jej regulaminem i systematyczne kontrolowanie jego przestrzegania.


§ 55

Do zadań nauczyciela wychowawcy  świetlicy należy:

1)     organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej i odrabiania zadań domowych w  świetlicy;

2)     organizowanie gier zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach świetlicy i na  powietrzu, mających  na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka;

3)     ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz organizowanie zajęć w tym zakresie;

4)     stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków życia codziennego;

5)     upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

6)     rozwijanie samodzielności, samorządności oraz aktywności społecznej;

7)     współdziałanie z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym.

 

§ 56

Nauczyciel - wychowawca świetlicy  jest odpowiedzialny za:

1)     właściwą organizację zajęć wychowawczo-opiekuńczych;

2)     regularne, ustalone i uzgodnione z rodzicami rozkładem zajęć świetlicy, uczęszczanie dzieci na zajęcia;

3)     utrzymaniewłaściwego stanu estetycznego i higieniczno-sanitarnego pomieszczeń świetlicy;

4)     zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece ( w czasie zajęć w świetlicy i poza nią);          

5)     stosowanie wobec dzieci określonych regulaminem świetlicy nagród i kar;

6)     utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami i rodzicami;

7)     prowadzenie dziennika zajęć świetlicy.

§ 57

1.     Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności prawo do:

1)     korzystania z pomocy wychowawcy podczas odrabiania zadań domowych;

2)     uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w świetlicy.

2.     Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności obowiązek:

1)     utrzymywania ładu i porządku w świetlicy;

2)     wykonywania poleceń  nauczyciela wychowawcy;

3)     nieoddalania się ze świetlicy bez powiadomienia nauczyciela wychowawcy.

§ 58

1.     Szczegółowy sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa Dyrektor Szkoły w Regulaminie pracy świetlicy.

2.     Regulamin, o którym mowa w ust.2, określa w szczególności  zasady organizacji zajęć, ramowy rozkład zajęć, rozkład dnia, godziny pracy świetlicy w danym roku szkolnym.

 

§ 59

1.     W szkole prowadzone jest dożywianie. Uczniowie korzystają z możliwości  spożycia ciepłego posiłku (obiadu) przygotowanego przez firmę cateringową.

2.     Z obiadów mogą korzystać wszyscy chętni oraz uczniowie zakwalifikowani przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie.

3.     Wydawanie obiadów dla uczniów koordynują i nadzorują nauczyciele wychowawcy świetlicy.

4.     Stołówka jest czynna od godz. 11.00 do 14.00 w dni nauki szkolnej i inne dni, gdy organizowane są w Szkole zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla dzieci.

 

§ 60

 

Metody pracy świetlicy uwzględniające wszechstronny rozwój ucznia

 

1. Oddziaływanie werbalne (opowiadanie, czytanie, wyjaśnianie, rozmowa, wydawanie poleceń itp.). 

2. Zadania  i  ćwiczenia  samodzielnie wykonywane  przez dzieci (czynności poznawcze, gospodarcze i  porządkowe, naprawcze i wytwórcze, usługowe i opiekuńcze).

3. Gry  i  zabawy  dzieci (ruchowe  i  zręcznościowe, ćwiczące spostrzegawczość, umysłowe  i  dydaktyczne, iluzyjne  i  oparte  na  fantazji, konstrukcyjne).

4. Ekspresja dramatyczna, odtwórcza (deklamacja, inscenizacje zdarzeń baśniowych i  realnych, śpiew  jako  występ).

5. Ekspresja  twórcza  (różne  techniki  plastyczne, konstruowanie i układanie scenek).

5.   Zajęcia  związane  z  muzyką  i  rytmem.

6.     Zajęcia  przyrodnicze.

7.   Zajęcia  o  tematyce  historycznej.

9. Odbiór  przekazów  audiowizualnych (słuchanie  radia, nagrań  z  płyt, oglądanie programów  telewizyjnych, filmów i przeźroczy).

10. Zajęcia  terenowe (wycieczki).

11.  Zajęcia  rekreacyjno - sportowe (gry, gimnastyka).

 

§ 61

Biblioteka szkolna

1.     W Szkole funkcjonuje biblioteka.

2.     Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, realizacji edukacji czytelniczej i medialnej.

3.     Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły na zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej.

4.     W skład biblioteki wchodzą: wypożyczalnia, czytelnia.

5.     Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

1)     gromadzenie i upowszechnianie zbiorów;

2)     korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczeń poza bibliotekę;

3)     prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami w ramach realizacji  programu przysposobienia czytelniczo-informacyjnego;

4)     korzystanie ze zbiorów multimedialnych.

6.     Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor Szkoły.

7.     Zasady wypożyczania książek, czasopism oraz korzystania z nich
w czytelni, a także zasady zwrotu należności za materiały zniszczone i zagubione reguluje Regulamin biblioteki, który opracowuje nauczyciel bibliotekarz i zatwierdza Dyrektor Szkoły. 

                                                                         

§ 62

 

Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami obejmują:

1)     z uczniami: rozwijanie kultury czytelniczej uczniów, pogłębianie i wyrabianie u uczniów nawyku czytania i samokształcenia, stały kontakt biblioteki z łącznikami klasowymi, propagowanie dziedzictwa kultury narodowej i regionalnej;

2)     z nauczycielami: indywidualne kontakty, sporządzenie zestawień statystycznych czytelnictwa uczniów dla nauczycieli, spotkania w ramach prac zespołów przedmiotowych, organizacja imprez okolicznościowych zgodnie z planem szkoły;

3)     z rodzicami: współpraca z radą rodziców w zakresie finansowania zakupu książek do biblioteki, przekazywanie informacji o pracy biblioteki za pośrednictwem wychowawców,  wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, poprzez polecanie im odpowiedniej literatury pedagogicznej;

4)     z bibliotekami: wspólne organizowanie imprez czytelniczych, wymiana wiedzy i doświadczeń, spotkania.

 

§ 63

Biblioteka funkcjonuje w oparciu o następujące zasady:

1)     biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz, który ponosi materialną odpowiedzialność za zgromadzone zbiory;

2)     bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły. Zapewnia on bibliotece właściwe pomieszczenia, wyposażenie i środki finansowe warunkujące jej prawidłowe funkcjonowanie, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia.

3)     zbiory biblioteki obejmują dokumenty piśmiennictwa, materiały audiowizualne i multimedialne niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły.

                                                                                 

§ 64

1.     Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują pracę pedagogiczną i prace organizacyjne.

2.     W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:

1)     udostępniania zbiorów;

2)     udzielania potrzebnych informacji;

3)     udzielania porad przy  wyborze lektury;

4)     prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego przy współpracy wychowawców
i nauczycieli poszczególnych przedmiotów;

5)     pomocy nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji;

6)     przedstawiania informacji, na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji pedagogicznej, o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,

7)     prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa.

3.     W ramach prac organizacyjnych nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:

1)     gromadzenia i opracowywania zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2)     zabezpieczenia zbiorów przed zniszczeniem, ich wymiany, inwentaryzacji oraz odpisywania ubytków w tych materiałach;

3)     sporządzania planu pracy oraz okresowego i rocznego sprawozdania z pracy;

4)     prowadzenia statystyk wypożyczeń, dziennika pracy biblioteki;

5)     prowadzenia i rozbudowania warsztatu informacyjnego biblioteki;

6)     prowadzenia dokumentacji bibliotecznej.

 

 

§ 65

1.     W Szkole zorganizowana jest czytelnia.

2.     Czytelnia jest pracownią szkolną, której zadaniem wraz z biblioteką jest koordynowanie procesu edukacji czytelniczej i informacyjnej oraz multimedialnej realizowanego przez nauczycieli, popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.

3.     Z czytelni korzystają uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły oraz rodzice.

4.     W czytelni gromadzony jest księgozbiór podręczny, programy komputerowe, do których czytelnik ma dostęp bezpośredni. Umożliwiony jest także stały dostęp do Internetu.

5.     Na księgozbiór podręczny składa się w szczególności:

1)     spis bibliograficzny nowości wydawniczych;

2)     encyklopedie;

3)     roczniki statystyczne;

4)     słowniki języków obcych, ortograficznych i innych;

5)     atlasy geograficzne, historyczne i inne;

6)     poradniki i czasopisma metodyczne dla nauczycieli;

7)     czasopisma popularno-naukowe;

8)     komplet najnowszych (aktualnych) podręczników, programów multimedialnych do poszczególnych przedmiotów niezbędnych do kształcenia w Szkole.

6.     Godziny pracy czytelni dostosowane są do planu zajęć obowiązującego na dany rok szkolny.

7.     Szczegółowe zadania oraz organizację pracy czytelni określa Regulamin wewnętrzny biblioteki.

 

Rozdział 5.
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

§ 66

1.     W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2.     Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają
odrębne przepisy.

3.     Nauczyciele i pozostali pracownicy są zatrudniani według potrzeb na podstawie zatwierdzonego    na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.

4.     Zadaniem pracowników niebędących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły, utrzymanie obiektu Szkoły i jego otoczenia w ładzie i czystości.

5.     Wszyscy pracownicy Szkoły są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy Statutu, wewnętrznych regulaminów i przyjętych w Szkole procedur.

6.     Szczegółowy zakres zadań nauczycieli i pozostałych pracowników określa Dyrektor Szkoły 
 z uwzględnieniem:

1)     odpowiedzialności za życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;

2)     odpowiedzialności za powierzone mienie;

3)     współpracy z rodzicami;

4)     doskonalenia warsztatu pracy;

5)     realizacji zadań wynikających z obowiązujących regulaminów.

 

 

§ 67

 

Zakres zadań społecznego Wicedyrektora Szkoły

1.     W szkole tworzy się stanowisko społecznego  wicedyrektora.

2.  Zadania społecznego wicedyrektora:

1)  zastępuje dyrektora szkoły podczas jego nieobecności,

2)  organizuje i koordynuje prace dydaktyczno-wychowawcze,

3)  wykonuje zadania zlecone przez dyrektora szkoły

                                                                      

§ 68

Zakres zadań asystenta nauczyciela klas I-III

1.     Zakres zadań asystenta nauczyciela klas I-III obejmuje w szczególności:

1)     wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze
w klasach I-III
, w tym obowiązek realizacji zadań wskazanych przez nauczyciela w:

a)     realizowaniu programu nauczania uwzględniającego indywidualne tempo rozwoju i możliwości uczenia się dziecka;

b)    respektowaniu trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń - szkoła - dom rodzinny;

c)     rozwijaniu predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka;

d)    kształtowaniu u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijaniu ciekawości
w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy;

e)     poszanowaniu godności dziecka;

f)     zapewnieniu dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy;

g)    działania indywidualnego i zespołowego;

h)     rozwijaniu samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;

i)      wyposażeniu dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów;

j)      dbałości o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowaniu mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich;

k)      sprzyjaniu rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym;

2)     pomoc dzieciom, pod kierunkiem nauczyciela, w spożywaniu posiłków, czynnościach higienicznych, ubieraniu i rozbieraniu się, itp.;

3)     wykonywanie czynności przygotowawczych do zabaw i zajęć edukacyjnych;

4)     opiekowanie się dziećmi podczas wycieczek, spacerów i zabaw;

5)     organizowanie miejsca pracy nauczyciela i uczniów zgodnie z zasadami bhp i ppoż.;

6)     porządkowanie zabawek i pomocy dydaktycznych;

7)     wykonywanie innych zadań wskazanych przez nauczyciela.

2.     Asystent wykonuje  zadania wyłącznie pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego zajęcia

w oddziałach klas I-III.

§ 69

Zakres zadań nauczyciela wspierającego

1.     W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba objęcia ucznia kształceniem specjalnym, w szkole zatrudnia się nauczyciela współorganizującego to kształcenie, tj. nauczyciela wspierającego.

2.     Nauczyciel wspierający wykonuje zadania wyznaczone przez Dyrektora Szkoły,
a w szczególności:

1)     prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizuje zintegrowane działania i zajęcia określone
w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym;

2)     prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniem  niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie lub zagrożonym  niedostosowaniem społecznym;

3)     uczestniczy, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz
w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, o którym mowa w pkt 1, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;

4)     udziela pomocy nauczycielowi prowadzącemu zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom
i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia określone w programie, o którym mowa w pkt 1, w doborze form i metod pracy z uczniem niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie lub zagrożonym  niedostosowaniem społecznym.

§ 70

Zakres zadań nauczyciela

1.     Nauczyciel sprawuje:

1)     bezpośrednią opiekę nad uczniami przebywającymi na terenie Szkoły podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć pozalekcyjnych;

2)     opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły w trakcie wycieczek i zorganizowanych wyjść;

3)     opiekę nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych. Jest obowiązany do pełnienia dyżurów zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz harmonogramem ustalającym porządek, czas
i terminy dyżurów.

2.     Nauczyciel w ramach powierzonych mu obowiązków:

1)     wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania;

2)     dba o pomoce dydaktyczne i powierzony mu sprzęt szkolny;

3)     stosuje przyjęte przez Szkołę zasady, warunki i sposób oceniania uczniów;

4)     bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów oraz sprawiedliwie ich traktuje;

5)     systematycznie rozwija i doskonali własne umiejętności dydaktyczne i wychowawcze oraz podnosi poziom wiedzy merytorycznej;

6)     przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz innych form współzawodnictwa naukowego i sportowego;

7)     udziela indywidualnej  pomocy uczniom w przezwyciężaniu problemów w nauce;

8)     rozpoznaje odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w tym zainteresowań i uzdolnień oraz niezwłocznie udziela uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej z nim pracy;

9)     czynnie uczestniczy we wszystkich zebraniach i zespołach Rady Pedagogicznej, w skład których został powołany.

3.     Nauczyciel w szczególności ma prawo do:

1)     wyboru programu nauczania oraz jego realizacji z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych lub jego realizacji bez zastosowania podręcznika lub ww. materiałów;

2)     decydowania o formach i metodach pracy w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

3)     egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań edukacyjnych;

4)     zgłaszania projektów innowacji pedagogicznych;

5)     wystąpienia z wnioskiem do Dyrektora Szkoły o odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi w sytuacji prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania.

4.     Nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za :

1)     prawidłowy przebieg prowadzonych przez siebie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie w nich właściwych metod pracy;

2)     jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej;

3)     włączanie się w proces edukacyjny Szkoły zgodnie z jej charakterem, Programem wychowawczo-profilaktycznym Szkoły;

4)     uwzględnienie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów;

5)     życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć prowadzonych w Szkole i poza nią;

6)     przestrzeganie wewnątrzszkolnych zasad, warunków i sposobu oceniania;

7)     powierzone mu mienie Szkoły.

5.     Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 71

Zakres zadań wychowawcy oddziału

1.     Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1)     tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;

2)     przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;

3)     rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez ucznia.

2.     Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:

1)     otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków;

2)     współdecyduje z samorządem klasy i rodzicami o planie wychowawczym na dany rok szkolny oraz dłuższe okresy;

3)     współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych  uczniów, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i uczniów
z dysfunkcjami oraz niepowodzeniami szkolnymi);

4)     utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a)     poznania i ustalenia potrzeb dydaktyczno-wychowawczych ich dzieci;

b)    udzielania im pomocy w oddziaływaniach wychowawczych;

c)     włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły;

d)    informowania o postępach w nauce i zachowaniu ucznia;

e)     powiadamiania o przewidywanej dla ucznia śródrocznej/rocznej ocenie niedostatecznej na 30 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej;

f)     współpracuje z pedagogiem, psychologiem, logopedą w rozpoznawaniu różnorodnych potrzeb  uczniów.

3.     Wychowawca klasy jest zobowiązany zapoznać uczniów z:

1)     zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;

2)     sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;

3)     z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;

4)     zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

§ 72

1.     Wychowawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji klasy: dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen i innej ustalonej w Szkole dokumentacji szkolnej.

2.     Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków
w terminie do 5 dnia kolejnego miesiąca.

3.     Wychowawca klasy gromadzi wnioski rodziców o usprawiedliwienie nieobecności uczniów. Wnioski te przechowywane są przez okres jednego roku szkolnego.

4.     Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi Szkoły informacje związane z frekwencją uczniów.

5.     Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej  ze strony pedagoga i psychologa szkolnego, Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

6.     Wychowawca ustala spójne z Programem wychowawczo-profilaktycznym treści  i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.

7.     Wychowawca ustala uczniowi ocenę zachowania w oparciu o obowiązujące w Szkole zasady oceny zachowania uczniów.

 

§ 73

1.     Szczegółowe formy spełniania zadań wychowawcy polegają na:

1)     programowaniu i organizowaniu procesu wychowania w zespole klasowym, w tym opracowaniu planu wychowawczo – profilaktycznego na dany rok szkolny;

2)     dbaniu o systematyczne uczęszczanie uczniów do Szkoły, analizie frekwencji uczniów i klasy;

3)     udzielaniu porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia we współpracy z nauczycielem koordynującym zadania z zakresu doradztwa zawodowego w Szkole;

4)     informowaniu uczniów i rodziców o zasadach oceny zachowania;

5)     utrzymywaniu stałych kontaktów z rodzicami uczniów;

6)     organizowaniu zebrań klasowych i konsultacji z rodzicami.

2.     Wychowawca odpowiada za:

1)     osiąganie zamierzonych celów wychowawczych powierzonego mu oddziału;

2)     integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczo – profilaktycznego  klasy i Szkoły;

3)     poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków znajdujących się
 w trudnej sytuacji szkolnej lub społecznej;

4)     bezpieczeństwo wychowanków w czasie organizowanych imprez klasowych, wycieczek, spotkań. § 74

Zakres zadań pedagoga szkolnego

 

Do zadań pedagoga szkolnego należy:

1)     pomoc wychowawcom oddziałów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz  możliwości psychofizycznych uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez:

a)     obserwację zachowania poszczególnych uczniów i oddziału;

b)    rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach oddziału;

c)     analizowanie wyników nauczania i zachowania uczniów;

d)    rozmowy z rodzicami,

e)     wywiady środowiskowe;

f)     udział w zebraniach z rodzicami;

g)    udzielanie porad wychowawczych;

h)     prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące uczniów
i rodziców;

2)     określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju oraz pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych
i wyrównywania braków w nauce;

3)     występowanie do Dyrektora Szkoły, po uzgodnieniu z wychowawcą oddziału, nauczycielami przedmiotów, poradnią psychologiczno – pedagogiczną i rodzicami o zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów wymagających takiej pomocy;

4)     współorganizowanie zajęć dydaktycznych dla uczniów z deficytami rozwojowymi, w tym nauczania indywidualnego i rewalidacji, oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki;

5)     koordynacja działań szkoły z zakresu poradnictwa zawodowego ułatwiającego wybór kierunku dalszego kształcenia;

6)     działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy socjalnej uczniom, których rodzice znajdują się
w trudnej sytuacji finansowej poprzez informowanie o możliwościach i procedurze uzyskiwania zasiłków, stypendium szkolnego i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie                   z instytucjami i organizacjami udzielającymi wsparcia materialnego;

7)     współpraca z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi
w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;

8)     prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;

9)     prowadzenie dokumentacji – dziennika pedagoga oraz indywidualnych teczek uczniów zawierających informację o przeprowadzonych badaniach i zaleconych wobec ucznia działaniach;

10)  prowadzenie badań diagnostycznych dotyczących uczniów,  w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz  możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

11)  rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie wsparcia związanego z ich rozwijaniem;

12)  inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

§ 75

Zakres zadań psychologa szkolnego

Do zadań psychologa szkolnego należy:

1) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia
i umożliwianie ich zaspokojenia;

2) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;

3) wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami - organizacja indywidualnego toku nauki;

4) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;

 5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

7) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

8) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.

 

§ 76

 

Zakres zadań logopedy szkolnego

Do zadań logopedy szkolnego należy:

1)     diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców
w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej
.

 

 

 

§ 77
Zakres działań lidera WDN

1.     Dyrektor powołuje koordynatora odpowiedzialnego za organizację wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli zwanego liderem WDN.

2.     Lider WDN współpracuje z Dyrektorem Szkoły w zakresie planowania i organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

3.     Do zadań lidera WDN należy w szczególności:

1)     wspieranie nauczycieli w rozwoju ich kompetencji wychowawczych i dydaktycznych, w tym doskonalenie form i metod pracy nauczyciela, ich odpowiedzialności za rozwój ucznia oraz kształcenia umiejętności rozwiązywania aktualnych problemów szkolnych;

2)     diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia,

3)     koordynowanie działań szkoły w ramach sieci współpracy i samokształcenia;

4)     współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli;

5)     przygotowanie oferty  szkoleń w ramach wspomagania nauczycieli;

6)     przygotowanie projektu organizacji doskonalenia nauczycieli,  w tym projektu uchwały Rady Pedagogicznej w zakresie ustalenia tej organizacji;

7)     prowadzenie dokumentacji procesu doskonalenia nauczycieli w Szkole.

§ 78
Zespoły nauczycielskie

1.     Dyrektor Szkoły powołuje spośród nauczycieli zespoły nauczycieli prowadzących zajęcia
w danym oddziale, wychowawcze lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

2.     Utworzenie, ustalenie składu osobowego, określenie zakresu działalności zespołu wymaga formy uchwały Rady Pedagogicznej.

3.     Likwidacja zespołu następuje w trybie przewidzianym dla jego powołania.

4.     Pracą zespołu kieruje przewodniczący  powołany przez Dyrektora Szkoły, na wniosek zespołu.         Kadencja przewodniczącego zespołu trwa rok.

5.     Przewodniczący zespołu jest odpowiedzialny za:

1)     sporządzenie planu pracy zespołu na dany rok szkolny, zgodnego z zadaniami ustalonymi
w planie pracy szkoły oraz potrzebami zespołu;

2)     dokumentacje zebrań zespołu;

3)     opracowanie wniosków dotyczących tematyki spotkań, organizacji pracy zespołu;

4)     przedstawienie, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, Radzie Pedagogicznej sprawozdania
z pracy zespołu.

6.     Odwołanie przewodniczącego zespołu przed upływem kadencji następuje w trybie przewidzianym dla jego powołania.

7.     Zespoły działają wg opracowanych planów pracy.

8.     Zebrania zespołów są protokołowane.

 

§ 79

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego  zadaniem jest
 w szczególności:

1)     ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;

2)     korelowanie treści przedmiotowych przekazywanych na poszczególnych przedmiotach;

3)     zintegrowanie wysiłków wszystkich uczących w danym oddziale nauczycieli w celu stworzenia właściwego oddziaływania emocjonalnego i wychowawczego na cały zespół klasowy;

4)     analizowanie uzyskiwanych efektów kształcenia i rekomendowanie stosownych wniosków związanych z ze zmianą organizacji kształcenia Radzie Pedagogicznej;

5)     organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego,
 w tym dla początkujących nauczycieli;

6)     opiniowanie przygotowanych w szkole innowacyjnych programów nauczania;

7)     współdziałanie w organizowaniu szkolnych pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu  ich wyposażenia;

8)     opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposób badania wyników nauczania;

9)     przygotowanie propozycji zadań do przeprowadzenia próbnego egzaminu uczniów klasy ósmej.

 

§ 80

1.     Nauczyciele, którym powierzono szczególnej opiece oddział szkolny, tworzą zespół wychowawczy.

2.     Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:

1)     zorganizowanie współpracy wychowawców dla uzgodnienia sposobów realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły;

2)     organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia w zakresie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi uczniów Szkoły;

3)     opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów;

4)     współdziałanie w zakresie organizowania i przeprowadzania imprez ogólnoszkolnych, środowiskowych;

5)     wspieranie wychowawcy klasy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

6)     wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o wyróżnienie lub ukaranie ucznia;

7)     analizowanie sytuacji uczniów mających trudności w nauce i opracowywanie sposobów udzielania im skutecznej pomocy,

8)     współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą.

                                                                                                                                                               

§ 81
Pracownicy niepedagogiczni

1.     Szkoła zatrudnia:

1)     pracowników administracji: sekretarz;

2)     pracowników obsługi: sprzątaczki, konserwator, pomoc nauczyciela.

2.     Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracji i obsługi są zobowiązani do wykonywania pracy zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków opracowanym przez Dyrektora Szkoły do zajmowanego stanowiska. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

3.     Szczegółowy zakres czynności na stanowiskach pracy znajduje się, w teczkach akt osobowych pracowników.

4.     Do podstawowych obowiązków administracji i obsługi należy w szczególności:

1)     wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

2)     udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów
znajdujących się w posiadaniu Szkoły, o ile prawo tego nie zabrania;

3)     dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

4)     zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z uczniami, rodzicami oraz współpracownikami;

5)     zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

6)     stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

7)     sumienne i staranne wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły.

 

Rozdział 6
Uczniowie Szkoły

§ 82

1.     Określa się zakres praw i obowiązków ucznia Szkoły w oparciu o podstawowe uprawnienie do wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach  w przypadku ich naruszenia.

2.     Podstawowe uprawnienie ucznia, o którym mowa w ust.1, realizowane jest w formie publicznego ogłoszenia w Szkole, (na tablicy ogłoszeń) zakresu jego praw
i obowiązków, jako katalogu praw i obowiązków ucznia.

3.     Do podstawowych praw ucznia Szkoły należy:

1)     prawo do informacji rozumianej jako dostępność wiedzy i o prawach i uprawnieniach, możliwość otrzymania w toku edukacji informacji z różnych źródeł, znajomość programów nauczania, zasad oceniania, jawność ocen, otrzymywanie informacji dotyczących ucznia
o podejmowanych w jego sprawie decyzjach, dostęp do informacji na temat życia szkolnego;

2)     prawo do wyrażania myśli, przekonań, a w szczególności dotyczących życia Szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych, o ile nie narusza tym dobra innych osób;

3)     prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie edukacyjno-wychowawczym
i zakazu stosowania przemocy fizycznej i psychicznej rozumianego jako gwarancję nietykalności cielesnej i nakaz poszanowania godności ucznia poprzez m.in. zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej, jednakowego oceniania i traktowania bez względu na wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy status ucznia oraz jednakowego traktowania w sytuacji konfliktu nauczyciel – uczeń, w tym prawo dowiedzenia swoich racji;

4)     prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego oraz tajemnicy korespondencji rozumianej jako zakaz upubliczniania przez pracowników Szkoły wszelkich informacji z nim związanych;

5)     prawo do higienicznych warunków nauki, czasu wolnego, rozrywki i zabawy rozumianego jako dostępność do procesu dydaktyczno-wychowawczego zorganizowanego zgodnie
z zasadami higieny pracy umysłowej; opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo;

6)     prawo do wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, w czasie ferii i przerw świątecznych;

7)     prawo do znajomości wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających
z realizowanego przez nauczycieli programu nauczania;

8)     prawo do sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i uzasadnionej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

9)     prawo do uzyskiwania na bieżąco informacji o uzyskiwanych ocenach;

10)  prawo do złożenia wniosku o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

11)  prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do Dyrektora Szkoły w przypadku uznania, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania ustalona została niezgodnie
z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny;

12)  prawo do uzyskiwania informacji na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej
o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych i rocznych, oraz odpowiednio - na 30 dni przed zakończeniem okresu o przewidywanych ocenach niedostatecznych śródrocznych
i rocznych;

13)  prawo do korzystania z biblioteki, pomocy naukowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz dostępu do Internetu.

4.     Każdemu, kto powziął wiadomość o naruszenie praw ucznia Szkoły służy uprawnienie do wniesienia skargi do Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny; z zastrzeżeniem, iż skarga nosi znamiona złożenia jej w interesie publicznym.

5.     Skarga składana w interesie własnym służy wyłącznie uczniowi, którego praw dotyczy naruszenie, względnie jego rodzicom oraz innym osobom za zgodą ucznia, którego prawa zostały naruszone.

6.     Tryb składania i rozpatrywania skarg, w tym terminy ich załatwiania, określają przepisy postępowania administracyjnego.

§ 83

1.     Podstawowym obowiązkiem ucznia jest przestrzeganie zasad współżycia, przyjmowanie postaw
 i zachowań nie godzących i  nie pozostających w sprzeczności z zadaniami Szkoły.

2.     Do podstawowych obowiązków ucznia Szkoły należy w szczególności:

1)     regularne i czynne uczestniczenie w procesie edukacyjno-wychowawczym prowadzonym przez  Szkołę;

2)     systematycznie przygotowywanie się do zajęć, poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności;

3)     poszanowanie oraz należyte i właściwe używanie mienia Szkoły zgodnie z jego właściwościami
i przeznaczeniem;

4)     respektowanie praw uczniów Szkoły, organów i pracowników Szkoły wynikających z przepisów prawa lub postanowień niniejszego Statutu;

5)     godne i kulturalne zachowanie w Szkole i poza nią;

6)     okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym pracownikom Szkoły;

7)     wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły i nauczycieli;

8)     przestrzeganie zasad współżycia społecznego, a  w tym:

a)     okazywanie szacunku dorosłym i kolegom;

b)    przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności;

c)     szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi;

d)    szanowanie godności i wolności osobistej drugiego człowieka;

e)     naprawianie umyślnie wyrządzonej przez siebie szkody;

9)     zaniechanie postaw i zachowań noszących znamiona patologii społecznej, w tym zaniechania używania alkoholu, środków odurzających i innych używek grożących zdrowiu;

10)  przeciwdziałanie wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku Szkoły oraz  dbanie o ład i porządek;

11)  dbanie o czystość mowy ojczystej;

12)  pozostawianie w szafkach wierzchniej odzieży;

13)  przestrzeganie zasad higieny osobistej, estetycznego wyglądu oraz zasad ubierania się uczniów na terenie Szkoły;

14)  przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach Szkoły oraz zasad     bezpieczeństwa określonych przepisami bezpieczeństwa i higieny w szkołach oraz  bezpieczeństwa   przeciwpożarowego;

15)  informowanie Dyrektora Szkoły i pracowników Szkoły o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia i życia;

16)  regularne uczęszczanie na zajęcia oraz wnoszenie o usprawiedliwianie spóźnień i  nieobecności w terminie 3 dni od ich powstania u wychowawcy klasy;

17)  przestrzeganie zakazu używania na terenie Szkoły telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych nagrywających lub odtwarzających dźwięk i obraz. Dopuszcza się korzystanie
z telefonu komórkowego po lekcjach lub w wyjątkowych sytuacjach związanych ze zdrowiem lub życiem ucznia za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia, wychowawcy oddziału lub Dyrektora Szkoły.

3.     Uczeń ma obowiązek dbać o schludny i estetyczny wygląd. Strój ucznia na zajęciach lekcyjnych powinien być skromny i stonowany, uczennice nie mogą eksponować odkrytych ramion
i głębokich dekoltów. Zabroniony jest makijaż twarzy i paznokci, wykonywanie tatuaży. Fryzura powinna być schludna, ewentualna koloryzacja ma być zbliżona do kolorów naturalnych. Biżuteria nie może być wyzywająca, kolorowa, powinna być dostosowana do sytuacji oficjalnych. Zakazuje się noszenia biżuterii na zajęciach wychowania fizycznego.

4.     Strój galowy dla dziewcząt to ciemna spódnica (spodnie) i biała bluzka, a dla chłopców biała koszula i ciemne spodnie. Obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych, reprezentowania  Szkoły na zewnątrz.

5.     Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu Szkoły.

6.     Zwolnienia (tylko z ważnych przyczyn) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy.
W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego uczącego
w danym dniu nauczyciela lub Dyrektora Szkoły.

7.     W przypadku nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwienia dokonuje wychowawca klasy na podstawie informacji rodziców o przyczynie nieobecności.

8.     Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności do trzeciego dnia obecności w Szkole po okresie obejmującym dni (godziny) opuszczonych zajęć edukacyjnych.

9.     Usprawiedliwienia dostarczone po terminie, o którym mowa w ust. 8, nie będą uwzględniane.

10.  Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest istotny
i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.

11.  Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli
w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w ust. 5.

12.  Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców.

13.  Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica. W takiej sytuacji, uczeń dostarcza wychowawcy klasy pisemny wniosek rodziców o usprawiedliwienie nieobecności w pierwszym dniu po powrocie do  Szkoły.

14.  Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody Dyrektora Szkoły.

15.  Dyrektor  szkoły może zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczestniczy
w zajęciach szkolnych, uchybiając obowiązkowi szkolnemu.

 

§ 84

1.     Uczeń Szkoły  może być nagrodzony za:

1) rzetelną  naukę  i  pracę  społeczną: uczniowie oddziałów I - III otrzymują nagrodę książkową za osiąganie najwyższych wyników (A) w rozwoju poznawczym, artystycznym,  społeczno- emocjonalnym i  fizycznym. Zgodnie z „Regulaminem przyznawania nagród w oddziałach I – III”;

2) uczniowie oddziałów  I – III otrzymują dyplom za wzorową 100% frekwencję;

3)     uczniowie oddziałów IV-VIII po klasyfikacji śródrocznej  otrzymują  tytuł wzorowego ucznia za bardzo dobre lub wzorowe zachowanie oraz średnią  ocen  powyżej  4,75. Kandydat do wyróżnienia nie może posiadać oceny dostatecznej z żadnego przedmiotu (nawet w przypadku uzyskania wymaganej średniej ocen).

4)     uczniowie oddziałów IV-VIII po klasyfikacji końcoworocznej  otrzymują  nagrodę  książkową ucznia za bardzo dobre lub wzorowe zachowanie oraz średnią  ocen  powyżej  4,5. Kandydat do wyróżnienia nie może posiadać oceny dostatecznej z żadnego przedmiotu (nawet w przypadku uzyskania wymaganej średniej ocen).

5)     świadectwo  z  wyróżnieniem – otrzymują uczniowie oddziałów IV-VIII za  co najmniej bardzo dobre zachowanie i średnią ocen co najmniej 4,75 (do średniej ocen wlicza się ocenę z religii);

6)   świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej z wyróżnieniem otrzymuje uczeń,  który uzyskał średnią co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie;

7)   uczniowie oddziałów IV-VIII  otrzymują dyplom za dobre zachowanie i  wzorową 100% frekwencję;

8)   nagroda  rzeczowa  dla  najlepszego  ucznia  kończącego Szkołę może być fundowana  przez Radę Rodziców, lub innych sponsorów -  zgodnie z regulaminem „Najlepszego absolwenta Szkoły  Podstawowej”;

9)   wpis  do  kroniki  Szkoły  za  szczególne  osiągnięcia  indywidualne;

10)nagrody  książkowe  i  rzeczowe  za  wyróżniające  się  miejsca w  konkursach 
i  turniejach  szkolnych;

11)nagroda dla najlepszego sportowca – zgodnie z regulaminem;

12)Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia w sporcie;

13)stypendium przyznaje się po każdym semestrze roku szkolnego począwszy od oddziału IV;

14)stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał średnią ocen przynajmniej 5,0 i co najmniej dobrą ocenę zachowania;

15)stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który osiągnął wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym uzyskującym dobre i bardzo dobre wyniki w nauce i co najmniej ocenę dobrą zachowania.

 

2.     Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:

1)     nagrody rzeczowe;

2)     statuetka Absolwent roku;

3)     nagrody finansowe;

3.     W skład komisji wchodzą:

1)    Dyrektor szkoły

2)    Rada pedagogiczna – 2 przedstawicieli

4. Tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody:

1) jeżeli wnoszący zastrzeżenia nie zgadza się ze stanowiskiem komisji przyznającej nagrody, informuje o tym na piśmie dyrektora,

2) komisja, w składzie nie mniejszym niż 3 członków rozpatruje wniesione zastrzeżenia i w terminie do 7 dni przekazuje pisemną odpowiedź zainteresowanemu,

3) rozstrzygnięcie komisji jest ostateczne;

§ 85

1.     Za nieprzestrzeganie przez ucznia obowiązków określonych § 82 ust. 2 Statutu, mogą być stosowane wobec niego kary:

1) ustnym upomnieniem nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy oddziału (3 razy);

2) naganą wychowawcy z wpisem do dziennika i powiadomieniem rodziców ucznia;

3) ustnym upomnieniem Dyrektora Szkoły;

4) naganą Dyrektora Szkoły w porozumieniu z wychowawcą oddziału, o udzielonej naganie Dyrektora Szkoły wychowawca informuje na piśmie rodziców lub prawnych opiekunów ucznia;

5) uczeń ukarany naganą Dyrektora Szkoły w czasie trwania kary nie może brać udziału
w imprezach rozrywkowych organizowanych przez Szkołę;

6) zawieszeniem prawa  do reprezentowania Szkoły na zewnątrz;

7) przeniesieniem do równoległego oddziału (wnioskuje wychowawca oddziału) - przenosi Dyrektor Szkoły w porozumieniu z wychowawcami oddziałów;

8) za korzystanie z telefonów komórkowych na terenie Szkoły nauczyciel udziela upomnienia uczniowi, jeśli to nie skutkuje ma prawo zabrać telefon i przekazać rodzicowi;

9)     przeniesienie do innej szkoły.

2.     Nagrody przyznaje i kary nakłada Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego  lub po zasięgnięciu opinii tych organów.

3.     Karę nakłada się w formie  pisemnej z podaniem informacji o przysługującym prawie odwołania, terminu jego wniesienia oraz szczegółowym określeniu organów, do których przysługuje uczniowi wniesienie odwołania.

4.     Uczeń posiada uprawnienie do złożenia odwołania od nałożonej na niego kary do Dyrektora Szkoły lub za jego pośrednictwem – do organu prowadzącego lub organu  sprawującego nadzór pedagogiczny - w terminie siedmiodniowym, liczonym od dnia jej doręczenia w formie pisemnej.

5.     Dyrektor Szkoły, w każdym stadium postępowania odwoławczego, posiada uprawnienie do cofnięcia nałożonej kary, jej zawieszenia względnie przekazania jej do ponownego rozpatrzenia, przy odpowiednim zastosowaniu postanowień ust. 2 i 3.

6.     Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.

7.     O nałożonej karze informuje się rodziców ucznia.

8.     W przypadku rażących wykroczeń ze strony ucznia powiadamia się odpowiednie służby.

9.     Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły  za szczególnie rażące naruszenie obowiązków  w szczególności, gdy:

1)     jego pobyt w Szkole zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych;

2)     zachowuje się lekceważąco lub wulgarnie wobec nauczycieli lub innych uczniów;

3)     umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu innego ucznia lub stosuje wobec innych przemoc fizyczną;

4)     jeżeli spożywa alkohol, pali papierosy, zażywa lub rozprowadza środki odurzające na terenie Szkoły lub poza nią;

5)     dopuścił się fałszowania lub niszczenia dokumentacji szkolnej;

6)     dopuścił się kradzieży lub innego wykroczenia przeciwko prawu;

7)     nagminne narusza inne postanowienia regulaminu uczniowskiego, jeżeli po  zastosowaniu kar porządkowych zawartych w regulaminie nie nastąpiła poprawa zachowania ucznia.

10. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości oddziaływań wychowawczych na zasadach zawartych w niniejszym Statucie, Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Szkoły do złożenia wniosku do Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej Szkoły.

11. Uczeń Szkoły Podstawowej może być skreślony z listy uczniów wtedy, kiedy zostanie przeniesiony do innej Szkoły Podstawowej na podstawie decyzji Kuratora Oświaty.

12. Na mocy uchwały Rady Pedagogicznej uczeń może być skreślony z listy uczniów jeżeli ukończył 18 rok życia.

13. Tryb odwołania się od kary:

1) uczeń, jego rodzice/opiekunowie lub grupa uczniów składa do Dyrektora pisemne odwołanie wraz   z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty nałożenia kary;

2) od każdej wymienionej kary przysługuje uczniowi odwołanie:

a) do Dyrektora – w przypadku nałożonej kary przez wychowawcę;

b) do Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej, Rzecznika Praw Ucznia, Rzecznika Praw Dziecka – w przypadku kary nałożonej przez Dyrektora.

3) Dyrektor rozpatruje odwołania przy współpracy pedagoga szkolnego, wychowawcy, po zasięgnięciu opinii Samorządu,

4) Dyrektor udziela pisemnej odpowiedzi na złożone odwołanie w okresie 14 dni od daty jego otrzymania.

 

Rozdział 7
Warunki i sposób oceniania uczniów Szkoły
§ 86

1.     Ocenianiu w Szkolepodlegają:

1)     osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)     zachowanie ucznia;

2.     Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach
i realizowanych w Szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

3.     Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego
i norm społecznych oraz obowiązków ucznia określonych w niniejszym Statucie.

4.     Ocena ucznia jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe ustalone przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.

 

 

 

 

§ 87

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1.     informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i  jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

2.     udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

1)     udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

2)     motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

3)     dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach
i  trudnościach w nauce i  zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

4)     umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

§ 88

1.     Skalę ocen bieżących i śródrocznych z zajęć edukacyjnych ustala Rada Pedagogiczna.

2.     Oceny bieżące i śródroczne, oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV, ustala się w stopniach według następującej skali, używając następujących skrótów literowych:

 

1)     stopień celujący                 - 6        -  cel;

2)     stopień bardzo dobry         - 5          - bdb;

3)     stopień dobry                    - 4          - db;

4)     stopień dostateczny           - 3          - dst;

5)     stopień dopuszczający       - 2         -  dop;

6)     stopień niedostateczny       - 1         -  ndst.

3. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-„ przy ocenach cząstkowych lub jako  informację dodatkową, określającą szczególne umiejętności komunikacyjne i społeczne ucznia. Zasady stosowania w/w znaków określają nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania.

4. Nauczyciele uczący w klasach I-III prowadzą dziennik lekcyjny, w którym odnotowują na bieżąco osiągnięcia edukacyjne ucznia stosując oznaczenia punktowe od 1 do 6.

5. W klasach I - III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

6. W oddziałach I - III oceniane są:

1) wiedza określona programem nauczania, który jest zgodny z podstawą programową;

2) umiejętności niezbędne do kontynuowania nauki na drugim etapie kształcenia;

3) postawy: przygotowanie do pracy, zaangażowanie, odpowiedzialność za siebie i innych, przestrzeganie zasad współżycia społecznego, komunikacja.

7. Częstotliwość oceniania:

1) ocenianie w oddziałach I - III jest procesem gromadzenia informacji o uczniach, którzy są integralną częścią procesu nauczania. W edukacji wczesnoszkolnej ocena pełni funkcje diagnostyczne, służy wspieraniu szkolnej kariery uczniów oraz motywuje ich do nauki. Jej celem jest monitorowanie rozwoju ucznia. Ocenie podlega praca i postępy ucznia. Ocena wskazuje na to co uczeń osiągnął, co robi dobrze, ile już potrafi, a nad czym musi jeszcze popracować. Ocena to informacja o aktywności, postępach i trudnościach oraz o uzdolnieniach i zainteresowaniach ucznia;

2) ocenianie bieżące (wspomagające) ma charakter ciągły i odbywa się na bieżąco
w oddziale podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Nauczyciel sprowadza wykonane prace, chwali za wysiłek, za chęci, za pracę. Wskazuje dobre i słabe strony pracy i sposoby poprawy. Oceny wpisywane są do dziennika zajęć. Gromadzone w nim obserwacje pozwolą nauczycielowi przekazać dzieciom i rodzicom informacje o postępach dydaktyczno – wychowawczych;

3) ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z edukacji wczesnoszkolnej i języka obcego polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i języka obcego poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej oraz realizowanego przez nauczyciela programu nauczania, uwzględniającego te podstawę;

4) po trzyletnim cyklu określa się to, co uczeń umie, rozumie i wie.

8. W oddziałach I-IIIoceniane są następujące aktywności: wypowiedzi ustne i pisemne (zawartość merytoryczna i kreatywna oraz poprawność stylistyczna i ortograficzna), czytanie, liczenie, zaawansowanie w rozwiązywaniu i układaniu zadań, samodzielność, dbałość o estetykę prac, praca z komputerem, rozwój fizyczny i artystyczny, wrażliwość na piękno przyrody, zaangażowanie, przygotowanie do zajęć, funkcjonowanie w grupie.

9. Oceny ucznia dokonuje się na bieżąco w dzienniku zajęć na podstawie obserwacji aktywności ucznia oraz na podstawie obserwacji zachowania ucznia.

10. Sposób oceny powinien być adekwatny do danego rodzaju działań i może przyjmować następujące formy:

1) mimiczno – behawioralną;

2) werbalną (ustne wyrażenie uznania, akceptacji);

3)     pisemną (określającą jakość).

11.12.Zasady bieżącego oceniania wewnątrzszkolnego w oddziałach I-III – w edukacji wczesnoszkolnej wyrażane są za pomocy symboli cyfrowych (6, 5, 4, 3, 2, 1), które odpowiadają określonemu poziomowi wiadomości i umiejętności.  

12.  Szczegółowe kompetencje i wymagania edukacyjne zgodne z podstawą programową
i programem nauczania stawiane uczniowi są przygotowywane przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia w oddziałach I – III z edukacji wczesnoszkolnej i języka obcego:

 

6pkt  otrzymuje uczeń, który wykazuje się szczególnym zaangażowaniem w pracy, twórczą postawą, umiejętnościami i wiadomościami wykraczającymi poza program nauczania w danej klasie. Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, chętnie uczestniczy w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, bierze udział w konkursach, zawodach i olimpiadach, reprezentując szkołę.

 

5pkt  otrzymuje uczeń, który całkowicie opanował zadania ze standardów dla danej klasy. Bardzo wysoka jest staranność i sumienność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz stopień przygotowania się do zajęć. Prowadzi  higieniczny tryb życia, doskonali swoją sprawność motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym usprawnieniu. Uczestniczy czynnie w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo-rekreacyjnych.

 

4pkt  otrzymuje uczeń, który bez zarzutów wywiązuje się z obowiązków, w poszczególnych klasach osiąga postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym, przy pomocy nauczyciela realizuje zadania  standardowe. Duża jest staranność i sumienność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji oraz przygotowanie się do zajęć. Prowadzi higieniczny tryb życia, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

 

3pkt otrzymuje uczeń adekwatnie do włożonego wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków, stopnia postępu w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym w poszczególnych klasach, poziomu staranności i sumienności w wykonywaniu zadań, zaangażowania w przebieg lekcji oraz stopnia przygotowania do zajęć.

 

2pktUczeń ma braki w opanowaniu treści ustalonych podstawą programową, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy umiejętności z danej edukacji w ciągu nauki; rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o niewielkim stopniu trudności;

 

1pkt otrzymuje uczeń, który wykazuje szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, nie bierze czynnego udziału w lekcji, swoim zachowaniem dezorganizuje pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla siebie i innych, jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć. Prowadzi niehigieniczny  tryb życia.

 

13. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:

1) formy: ustne – odpowiedzi, opowiadanie, czytanie, recytacja, śpiew itp.;

2) pisemne – sprawdziany, kartkówki, wypowiedzi pisemne, pisanie z pamięci i ze słuchu, testy kompetencji itp.;

3) praktyczne – prace plastyczne i techniczne indywidualne i zespołowe, sprawdziany sprawności fizycznej, praca z komputerem itp.

14. Zasady przeprowadzania sprawdzianów:

1) częstotliwość sprawdzianów pisemnych ustala nauczyciel dostosowując ich liczbę do możliwości psychofizycznych dzieci;

2) sprawdziany pisemne są zapowiadane przynajmniej z 3 – dniowym wyprzedzeniem;

3) poprawianie sprawdzianów polega na przekreśleniu błędów, podaniu poprawnej odpowiedzi, może być zakończone komentarzem nauczyciela. 

Ocena semestralna i roczna zachowania w oddziałach I - III jest ocena opisową:

1) semestralna ocena opisowa jest wynikiem półrocznej obserwacji ucznia. Do jej sporządzenia wykorzystuje się informacje zgromadzone w dzienniku zajęć. Zawiera ona zalecenia, wskazówki dla ucznia dotyczące zarówno postępów w edukacji jak i w rozwoju społeczno – emocjonalnym;

2) roczna ocena opisowa sporządzona przez nauczyciela wychowawcę podkreśla zmiany w rozwoju dziecka i daje odpowiedź na pytanie, jak daleko w rozwoju jest uczeń względem wymagań stawianych przez podstawę programową, przekazuje informacje, co dziecko zdołało opanować, poznać, zrozumieć i jaki był jego wkład pracy oraz odpowiada na pytanie nad czym uczeń musi jeszcze popracować, co poprawić, zmienić udoskonalić lub w czym ma problem, aby rodzic mógł jak najlepiej wspomagać dziecko w dalszym rozwoju.

Nauczyciel języka obcego nowożytnego w oddziałachI - III stosuje zasady oceniania tak, jak w edukacji wczesnoszkolnej. Informuje na piśmie wychowawcę o osiągnięciach uczniów w nauce i zachowaniu.

Nauczyciel religii w oddziałach I - IIIstosuje w ocenach bieżących, ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych i klasyfikacyjnych rocznych skalę ocen tak, jak w ocenianiu przedmiotowym                   w oddziałach IV - VIII.

Wiedza z religii w edukacji wczesnoszkolnej określona jest programem nauczania zgodnym z obowiązującą podstawą programową.

Osiągnięcia edukacyjne ucznia, który uczestniczy w zajęciach z religii na podstawie oświadczenia podlegają ocenianiu.

1) ocena osiągnięć edukacyjnych z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela religii poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności
w stosunku do wymagań edukacyjnych w stosunku do podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce oraz realizowanego przez nauczyciela programu nauczania, uwzględniającego tę podstawę;

2) ocenianiu nie podlegają praktyki religijne;

3) ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z religii odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego;

3)     oceny śródroczne i roczne z religii nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

15. Ocena śródroczna i roczna zachowania w oddziałach I - III jest oceną opisową,
w której bierze się pod uwagę następujące wymagania:

1) aktywny udział ucznia w zajęciach – praca indywidualna i zespołowa;

2) odrabianie zadań domowych i przygotowywanie się do zajęć (np. zadania domowe, przybory, strój);

3) frekwencja i punktualność, dyżury w oddziale, przestrzegania regulaminu szkolnego;

4) kultura osobista, stosunek do kolegów i dorosłych, dbanie o dobre imię Szkoły, bezpieczeństwo;

5) udział w organizowanych imprezach szkolnych i środowiskowych, dbałość o honor Szkoły, patriotyzm;

6) higiena osobista; stan i wygląd zeszytów, przyborów szkolnych.

16. Zasady bieżącego oceniania zachowania odbywają się w następującej skali:

1) wzorowe       wz.

2) bardzo dobre   bdb

3) dobre           db.

4) poprawne       popr,

5) nieodpowiednie  ndp.

6) naganne   ng

17. Oceny śródroczne i roczne z edukacji wczesnoszkolnej i języka obcego nowożytnego nie mają wpływu na ocenę opisową klasyfikacyjną zachowania.

 

§ 89

 

1.     Oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną
i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – na podstawie opinii własnej, innych nauczycieli, klasy i ucznia wychowawca klasy.

2.     Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w następujący sposób:

1)     klasy I-III szkoły podstawowej:

a)     ocenianie bieżące polega na odnotowaniu wyników obserwacji pracy ucznia w dzienniku lekcyjnym według ustalonej skali literowej w § 87 ust. 12;

b)    ocenianie klasyfikacyjne śródroczne w klasach I-III polega na sporządzeniu oceny opisowej dla każdego ucznia. Wychowawcy klas I-III mają obowiązek wręczenia uczniom/rodzicom oceny opisowej podczas półrocznego spotkania z rodzicami;

c)     ocenianie klasyfikacyjne roczne w klasach I-III polega na określeniu dla każdego ucznia oceny opisowej w dzienniku lekcyjnym oraz wypełnieniu szkolnego świadectwa opisowego wręczanego uczniowi na zakończenie roku szkolnego. Ocena opisowa ucznia przewidzianego do promowania do następnej klasy powinna zawierać sformułowanie: „Osiągnięcia edukacyjne ucznia oceniam pozytywnie”;

d)    oprócz bieżącego oceniania w skali punktowej nauczyciele klas I-III stosują różnorodne formy ustnych ocen bieżących (np. w formie pochwały, gratulacji, komentarza).

2)     ze sprawdzianów pisemnych w klasach IV – VIII (z wyłączeniem wypracowań z języka polskiego,
 angielskiego i niemieckiego):

a)     od 0% do 29 % poprawnych odpowiedzi – ocena niedostateczna;

b)    od 30% do 49 % poprawnych odpowiedzi – ocena dopuszczająca;

c)     od 50% do 69% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczna;

d)    od 70% do 89% poprawnych odpowiedzi – ocena dobra;

e)     od 90 % do 97% poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobra;

f)     od 98% do 100% poprawnych odpowiedzi – ocena celująca.

 

3.     Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny w klasach IV- VIII są: czytanie ze zrozumieniem, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce.

4.     Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej:

1)     odpowiedzi ustne;

2)     sprawdziany pisemne;

3)     praca domowa;

4)     wypracowanie;

5)     projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów;

6)     test;

7)     referat;

8)     praca w grupach,

9)     praca samodzielna;

10)  prezentacja indywidualna i grupowa;

11)  testowanie sprawności fizycznej;

12)  opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych;

13)  wytwory pracy własnej ucznia;

14)  praca pozalekcyjna, np. udział w konkursach, olimpiadach, zajęciach pozalekcyjnych;

15)  obserwacja ucznia;

16)  aktywność ucznia podczas zajęć.

5. Bieżącemu ocenianiu podlegają wszystkie aktywności uczniów zgodnie z przedmiotowymi systemami oceniania.

6. W celu wyeliminowania zbytniego obciążenia ucznia różnymi formami sprawdzania jego postępów ze wszystkich zajęć edukacyjnych jednocześnie, wprowadza się następujące ograniczenia i zasady przy sprawdzaniu wiedzy i umiejętności:

1) kartkówka z trzech ostatnich lekcji - bez zapowiedzi;

2) praca klasowa (test, sprawdzian) z działu/ów, materiału - zapowiedziana tydzień przed realizacją.

7.  Normy ilościowe:

1) w ciągu jednego dnia może odbyć się jedna praca klasowa (test, sprawdzian), w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy, na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną (roczną) do czterech w tygodniu.

2) nauczyciel powinien powiadomić uczniów o pisemnej pracy klasowej (teście, sprawdzianie), co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, wpisując termin w dzienniku;

8.  Czas sprawdzania pisemnych prac kontrolnych:

1) kartkówki - 1 tydzień;

2) sprawdziany, testy - 2 tygodnie;

3) wypracowania, prace klasowe - nie dłużej niż 3 tygodnie.

4) Ocena umotywowana na prośbę ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów);

9. Zasady poprawiania bieżących ocen określają nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych         i podają je uczniom do wiadomości na początku roku szkolnego z uwzględnieniem poniższych warunków:

1) poprawa odbywa się podczas lekcji lub po zajęciach lekcyjnych w terminie uzgodnionym                   z nauczycielem, zgodnie z PO;

2) w przypadku jedno lub dwudniowej nieobecności uczeń powinien być przygotowany na kolejną lekcję z danych zajęć edukacyjnych;

3) w przypadku dłuższej nieobecności uczeń winien uzgodnić z nauczycielem termin opanowania zaległych wiadomości lub przystąpienia do zaległego sprawdzianu, pracy klasowej.

10. Stopnie z prac pisemnych (sprawdzianów) należy wpisywać kolorem czerwonym.

11. Jeżeli uczeń odmawia pisania sprawdzianu lub jego praca jest niesamodzielna, otrzymuje ocenę niedostateczną.

12. Nieprzygotowanie do lekcji uczeń zgłasza nauczycielowi na jej początku, zgodnie z PO. Nie zgłoszenie nieprzygotowania skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej.

13. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

14. Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Podaje je nauczyciel danej edukacji lub wychowawca;

15. Na 7 dni przed  (śródrocznym) rocznym posiedzeniem Rady Klasyfikacyjnej nauczyciel informuje ucznia o wystawionych ocenach z przedmiotu.

 

§ 90

1.     Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia, dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania  udostępnia się uczniowi i jego rodzicom.

2.     Uczeń i jego rodzice zwracają się z wnioskiem do wychowawcy  klasy o umożliwienie wglądu do pracy pisemnej ucznia, dokumentacji egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego  lub innej dokumentacji dotyczącej oceniania.

3.     Wychowawca  klasy ma obowiązek umożliwić wgląd do dokumentacji, o której mowa w ust. 2,
w porozumieniu z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych niezwłocznie, nie później jednak niż w okresie 3 dni od daty złożenia wniosku.

4.     Prace pisemnie ucznia, dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego  lub inną dokumentację dotycząca oceniania udostępnia się uczniowi i jego rodzicom do wglądu wyłącznie na terenie Szkoły.

5.     Prace pisemne ucznia  nauczyciel  prowadzący zajęcia edukacyjne przechowuje do zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.

§ 91

W ocenianiu wewnątrzszkolnym obowiązują następujące zasady:

1)     jawności kryteriów oceniania – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału
 z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;

2)     częstotliwości i rytmiczności oceniania – uczeń oceniany jest na bieżąco, systematycznie;

3)     różnorodności oceniania – uczeń oceniany jest we wszystkich obszarach jego aktywności wynikającej ze specyfiki przedmiotu;

4)     różnicowania wymagań edukacyjnych – zadania stawiane uczniowi powinny uwzględniać zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;

5)     ważenia oceny – ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych;

6)     jawności oceny – sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli, ocena z pracy pisemnej jest opatrzona komentarzem nauczyciela. Rodzicom  ucznia  umożliwia się wgląd w pracę pisemną dziecka.

                                                                                

§ 92

1.     Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

2.     Nauczyciel obowiązany jest do przekazania uczniom informacji  zwrotnejdotyczącej mocnych
i słabych stron  jego pracy oraz  ustalenia kierunków dalszej pracy.

3.     Informacja zwrotna dla ucznia zawiera:

1)     wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia;

2)     odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;

3)     wskazówki- w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę;

4)     wskazówki – w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej

4.     Informacja zwrotna odnosi się do kryteriów oceniania podanych uczniom przed jej wykonaniem.

5.     Sposób wyrażania komunikatów oceniających dostosowuje się do wieku i potencjału uczniów.

6.     Informacja zwrotna, która jest oceną kształtującą, nie występuje razem z ocena sumującą
(stopniem). Należy rozdzielać ocenę kształtującą od oceny sumującej.

 

§ 93

Ustala się następujące kryteria oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w klasyfikacji okresowej 
i rocznej:

1)     stopień celującyotrzymuje uczeń, który:

a)     w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności z danego przedmiotu  określone programem nauczania;

b)    samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje nietypowe rozwiązania, rozwiązuje zadania wykraczające poza przyjęty program nauczania;

c)     uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim;

d)    osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych lub posiada inne porównywalne sukcesy i osiągnięcia;

2)     stopień bardzo dobryotrzymuje uczeń, który:

a)     opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności  określonych w  programie nauczania oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

b)    rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

3)     stopień dobryotrzymuje uczeń, który:

a)     nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w  programie nauczania, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej;

b)    poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

4)     stopień dostatecznyotrzymuje uczeń, który:

a)     opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;

b)    wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.

5)     stopień dopuszczającyotrzymuje uczeń, który:

a)     ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te umożliwiają uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych;

b)    wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

6)     stopień niedostatecznyotrzymuje uczeń, który:

a)     nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki
w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;

b)    nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności.

      

                                                                               

§ 94

1.     Szczegółowe zasady oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych określają nauczyciele wchodzący w skład zespołów przedmiotowych, z zachowaniem przepisów określonych
w Statucie oraz
specyfiki przedmiotu i możliwości edukacyjnych uczniów danego oddziału.

2.     Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych edukacyjnych ucznia, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

3.     Zbiór zasad, o których mowa w ust.1, uchwala Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

 

§ 95

1.     Skalę ocen bieżących i ocen śródrocznych zachowania ustala Rada Pedagogiczna.

2.     Oceny klasyfikacyjne śródroczne zachowania ustala się według następującej skali,
z następującymi skrótami literowymi:

1)     ocena wzorowa                  - wz;

2)     ocena bardzo dobra           - bdb;

3)     ocena dobra                      - db;

4)     ocena poprawna                 - pop;

5)     ocena nieodpowiednia        - ndp;

6)     ocena  naganna                  - ng.

3.     Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym klasy z zastosowaniem skrótu literowego oceny. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen  – słownie, w pełnym brzmieniu.

§ 96

1.     Ocena zachowania wyraża opinię Szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, Szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów
 i innych osób.

2.     Okresowa i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje Szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

 

§ 97

Ustala się następujące kryteria oceny zachowania:

1)     ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia warunki otrzymania oceny dobrej,
a ponadto:

a)     dba o dobre imię Szkoły;

b)    rozwija swoje zainteresowania poprzez przygotowanie dodatkowych materiałów lub wykonanie pomocy dydaktycznych;

c)     bierze udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych na poziomie pozaszkolnym;

d)    dba o piękno mowy ojczystej;

e)     jest osobą o wysokiej kulturze osobistej;

f)     z własnej inicjatywy i systematycznie wykonuje różne prace na rzecz środowiska;

g)    czynnie uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego;

h)     punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin nieusprawiedliwionych;

2)     ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia warunki otrzymania oceny dobrej,
a ponadto:

a)     rozwija swoje zainteresowania poprzez przygotowania dodatkowych materiałów lub pomocy dydaktycznych;

b)    czynnie uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego;

c)     punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin nieusprawiedliwionych;

3)     ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)     regularnie przygotowuje się do lekcji

b)    ącza się w prace na rzecz  Szkoły i środowiska z własnej inicjatywy oraz bezinteresownie pomaga kolegom;

c)     jest grzeczny, aktywny i kulturalny;

d)    punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin nieusprawiedliwionych;

4)     ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a)     ącza się w prace społeczne wyłącznie na polecenie nauczyciela, bez wykazywania własnej inicjatywy;

b)    zachowuje kulturalny stosunek wobec pracowników Szkoły i kolegów;

c)     zachowuje się poprawnie na terenie Szkoły i poza nią,

d)    punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin nieusprawiedliwionych;

5)     ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a)     ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych i odrzuca możliwość poprawy ocen;

b)    nie przestrzega zasad dobrego wychowania;

c)     wchodzi w kolizję z prawem;

d)    dewastuje mienie społeczne i przyrodę;

e)     nie przekracza 15 godzin nieusprawiedliwionych;

6)     ocenę naganną otrzymuje uczeń, który popełnia wykroczenia ujęte w ocenie nieodpowiedniej,
a ponadto:

a)     jest agresywny i wulgarny;

b)    swoją postawą w różnych aspektach wykazuje niechęć kontynuowania nauki w Szkole;

c)     ma powyżej 15 godzin nieusprawiedliwionych.

 

§ 98

1. W ocenianiu zachowania ucznia obowiązują następujące zasady:

1)     ocenę okresową i roczną  zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia;

2)     ocena zachowania ustalana jest na podstawie  kryteriów oceny zachowania uczniów;

3)     propozycję oceny zachowania ustala wychowawca oddziału z zespołem klasowym
i w postaci listy przedkłada w pokoju nauczycielskim na 10 dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Nauczyciele wnoszą uwagi w ciągu 3 dni. Wychowawca rozpatruje uwagi, konsultuje się z innymi nauczycielami, samorządem klasowym i wystawia ocenę zachowania;

4)     po rozpatrzeniu uwag informuje uczniów i rodziców o wystawionej ocenie na 7 dni  przed klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną oraz przedstawia ocenę Radzie Pedagogicznej;

5)     wychowawca oddziału na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz  ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach  i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach  i  trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

2. Ocena  zachowania uwzględnia przede wszystkim respektowanie przez ucznia  zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych oraz funkcjonowania w środowisku szkolnym;

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

4. Uczniowi  realizującemu na podstawie odrębnych przepisów  indywidualny  tok  lub program nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą nie ustala się oceny zachowania;

5. Uczeń  lub  jego  rodzice  mogą  zgłosić  zastrzeżenia  do  Dyrektora  Szkoły,  jeżeli  uznają,  że  roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi  trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

6. Dyrektor  Szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi  trybu ustalania  tej oceny, powołuje  komisję.

7. W skład komisji wchodzą:

1)  Dyrektor  Szkoły  albo  nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły    jako przewodniczący komisji;

2) wychowawca oddziału;

3) wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

4) pedagog;  

5) psycholog;

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

7) przedstawiciel Rady Rodziców.

8. Komisja, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. Roczna ocena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.

9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający: imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin posiedzenia komisji, imię i nazwisko ucznia, wynik głosowania, ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

§ 99

Do zadań i obowiązków nauczyciela w zakresie oceniania należy w szczególności:

1)     formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych
i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć  edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)     informowanie o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania;

3)     informowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

4)     informowanie o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie    klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

5)     stwarzanie uczniowi szansy uzupełnienia braków;

6)     systematyczne i rytmiczne ocenianie uczniów;

7)     dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia;

8)     informowanie i stosowanie ustalonych sposobów sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów;

9)     informowanie ucznia na 7 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej
o przewidywanej ocenie okresowej/rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  oraz okresowej/rocznej  ocenie zachowania z podaniem jej uzasadnienia;

10)  umożliwianie uzyskania i podwyższania ocen bieżących;

11)  informowanie uczniów i rodziców o stopniu opanowania materiału, dostarczanie rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

12)  uzasadnianie ustalonej oceny na wniosek ucznia lub jego rodziców;

13)  udostępnianie sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia na jego wniosek lub wniosek jego rodziców.

 

§ 100

Do zadań i obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy:

1)     systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych;

2)     wnioskowanie o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach;

3)     regularne odrabianie prac domowych;

4)     prowadzenie zeszytu przedmiotowego, notatek, zeszytów ćwiczeń i innych wymaganych przez nauczyciela;

5)     pisanie każdej pracy kontrolnej;

6)     aktywne uczestnictwo w zajęciach;

7)     na miarę swoich możliwości wkładanie wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków na wychowaniu fizycznym, technice, plastyce i muzyce.

 

§ 101

1.   Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

2.   Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej.

3.   Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4.   Nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie zadań
i obowiązków przewidzianych dla danych zajęć edukacyjnych. W oparciu o tę analizę może ocenę podwyższyć lub utrzymać.

5.   Nauczyciel może przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia, w formach stosowanych przez nauczyciela, w obszarze uznanym przez nauczyciela za konieczne.

6.   Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.

 

§ 102

1.     Uczeń lub jego  rodzice mogą zwrócić się do wychowawcy o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2.     Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej.

3.     Wychowawca jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku, o którym mowa
w ust. 2.

4.     Wychowawca dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie obowiązków określonych w § 82 ust.2. W oparciu o tę analizę może ocenę podwyższyć lub utrzymać.

5.     Wychowawca może przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej dokonać analizy wniosku ucznia w zespole, w skład którego wchodzi pedagog szkoły (lub psycholog), przewodniczący zespołu wychowawców, przedstawiciel samorządu klasy, do której uczeń uczęszcza.

6.     Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.

 

§ 103

1.     Klasyfikacja okresowa polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz  ustaleniu – według skali ustalonej w Statucie – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych 
i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2.     Klasyfikację okresową przeprowadza się  raz w ciągu roku szkolnego w okresie 7 dni poprzedzających zakończenie I okresu.

3.     Klasyfikacja roczna  polega na podsumowaniu  osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz  ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny zachowania według skali, o której mowa w § 87 ust. 2  i § 94 ust. 2 Statutu.

  § 104

1.     Ustala się następujące zasady  informowania rodziców:

1)     wymaganiach edukacyjnych z zajęć edukacyjnych  i zasadach oceniania zachowania uczniowie
i rodzice informowani są na początku roku szkolnego:

a)     uczniowie -  na pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych, na początku roku szkolnego;

b)    rodzice – na pierwszym zebraniu rozpoczynającym rok szkolny;

2)     ocenach bieżących z zajęć edukacyjnych i o zachowaniu ucznia rodzice  informowani są:

a)     na spotkaniach z rodzicami, zgodnie z kalendarzem Szkoły;

b)    na spotkaniach indywidualnych, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z wychowawcą  lub nauczycielem przedmiotu;

c)     pisemnie:

(-) notatką w Dzienniczku lub zeszycie ucznia  (wymagany podpis rodziców);

(-) listem na 30 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej (tylko
w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej z jednego lub kilku przedmiotów);
d) telefonicznie (w wyjątkowych sytuacjach wymagających natychmiastowego kontaktu

z rodzicem).

2.     Informację o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych przekazują uczniom i ich rodzicom nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych .

3.     Informację o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania przekazuje uczniom i ich rodzicom  wychowawca klasy.

4.     Nauczyciel zajęć edukacyjnych oraz wychowawca klasy,  na 7 dni przed terminem zebrania  Rady Pedagogicznej podejmującym uchwałę w sprawie wyników klasyfikacji,  informuje ustnie ucznia 
o przewidywanej dla niego ocenie śródrocznej lub rocznej, z podaniem jej uzasadnienia;

1)     w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej bądź ewentualnego braku możliwości dokonania klasyfikacji ucznia – informacje przekazuje się na 30 dni przed terminem zebrania  Rady Pedagogicznej zatwierdzającego wyniki klasyfikacji. 

5.     O przewidywanej ocenie niedostatecznej bądź ewentualnym braku możliwości dokonania klasyfikacji ucznia stosuje się następujące formy powiadamiania rodziców:

1)     wysyłanie pisma przez sekretariat Szkoły;

2)     wpis informacji do „Dzienniczka lub zeszytu ucznia” ze zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia wiadomości potwierdzonej podpisem rodzica;

3)     ustne przekazanie informacji w czasie rozmowy indywidualnej, potwierdzonej wpisem do dziennika.

6.     W okresie od powiadomienia, o którym mowa w ust.1, do zebrania Rady Pedagogicznej zatwierdzającego wyniki klasyfikacji, przewidywana ocena okresowa lub roczna może ulec zmianie na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu – w wyniku sprawdzianu pisemnego, ustnego lub praktycznego odbywającego się bez konieczności powoływania komisji.

7.     Ocena ustalona w sposób przewidziany w ust. 5 jest ostateczna w tym trybie postępowania.

 

 § 105

1. Roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają Nauczyciele, którzy prowadzą dane zajęcia edukacyjne. Oceny ustalone przez Nauczycieli są ostateczne.

2. Oceny mogą być zmienione w wyniku:

1) egzaminu poprawkowego (jeśli ustalone oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych są ocenami negatywnymi);

2) zgłoszonych (przez Ucznia lub jego Rodziców) zastrzeżeń do Dyrektora szkoły, jeżeli ustalone oceny są sprzeczne z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

 

§ 106

1. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów poprawkowych oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności.

2. Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny z zajęć edukacyjnych:

1) za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną przez  nauczyciela  zgodnie  z  terminem ustalonym w Statucie Szkoły;

2) uczeń może ubiegać  się o podwyższenie przewidywanej oceny  tylko o  jeden  stopień 
i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa  ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa;

3) warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

a) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 90% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);

b) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

c) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów
i prac pisemnych;

d) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych  (wyższych  niż  ocena  niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;

e) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji indywidualnych.

4) uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do Dyrektora Szkoły w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych;

5) w przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w pkt. 3 prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca oddziału lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia;

6) uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań;

7) sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji Szkoły;

8) poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony  na ocenę, o którą ubiega się uczeń, lub ocenę wyższą;

9) ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników  sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

 

§ 107

 

1. Egzamin klasyfikacyjny:

1) uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania;

2) brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w pkt. 1 absencji;

3) uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny;

4) na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do oddziału programowo najwyższego lub nie kończy Szkoły;

5) egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok  lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą;

6) termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z uczniem
i jego rodzicami;

7) przewodniczący komisji uzgadnia z Uczniem uczącym się poza szkołą oraz z jego Rodzicami (prawnymi Opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których Uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych;

3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły;

4. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych/informatyki, zajęć technicznych/techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych;

5. Egzamin  klasyfikacyjny  dla  ucznia,  o  którym  mowa  w  pkt.  1- 4,  przeprowadza  nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  w  obecności  wskazanego  przez  Dyrektora  Szkoły  nauczyciela  takich  samych  lub  pokrewnych zajęć edukacyjnych;

6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w pkt. 5 przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły,  który  zezwolił na  spełnianie przez ucznia obowiązku  szkolnego  lub obowiązku nauki poza  szkołą. W skład komisji wchodzą:

1) Dyrektor  Szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze      jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniego oddziału.

7. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów  rodzice ucznia;

8. Z przeprowadzonego  egzaminu  klasyfikacyjnego  sporządza  się  protokół  zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, termin egzaminu klasyfikacyjnego,  imię i nazwisko ucznia, zadania egzaminacyjne,  ustaloną ocenę klasyfikacyjną. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;

9. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych  jest ostateczna.

10. Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego ustalono ocenę niedostateczną, może przystąpić do egzaminu poprawkowego. Liczba egzaminów poprawkowych ucznia

nie może przekroczyć dwóch.

 

§ 108

1. Egzamin poprawkowy: 

1)każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy; 

2) wniosek do Rady Pedagogicznej o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składa uczeń lub jego rodzice w terminie ustalonym przez Dyrekcję Szkoły;

3) egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych/informatyki, wychowania fizycznego, zajęć technicznych/techniki, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych;

4) termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich;

5) w jednym dniu uczeń może zdawać egzamin tylko z jednego przedmiotu;

6) egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.
2. W skład komisji wchodzą:

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

3. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o  których mowa w  § 87 ust. 2  według pełnej skali ocen;

4. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły;

5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin, imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,  termin egzaminu poprawkowego,  imię i nazwisko ucznia,  zadania egzaminacyjne, ustaloną ocenę klasyfikacyjną;

6. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną;

8. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września;

9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę;

10. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

11. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne Ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej Ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 109

 

1. Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym:

1) Uczeń lub jego Rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

2. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki,  zajęć technicznych (technika), zajęć komputerowych (informatyka) i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

6. W skład komisji wchodzą:

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

d) nauczyciel, o  którym mowa w pkt. 6 b), może być zwolniony z udziału w pracy  komisji na własną prośbę lub w innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach. 
7. W  takim  przypadku  Dyrektor  Szkoły  powołuje  innego nauczyciela prowadzącego  takie  same  zajęcia edukacyjne, z  tym  że powołanie nauczyciela  zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły;

1) ustalona przez  komisję  roczna ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny;

2) ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego;

8. Z prac  komisji  sporządza  się  protokół  zawierający: nazwę zajęć edukacyjnych,
z których był przeprowadzony sprawdzian,  imiona i nazwiska osób wchodzących
w skład komisji,  termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,  imię i nazwisko ucznia,  zadania sprawdzające, ustaloną ocenę klasyfikacyjną;

1) do protokołu, dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia;

9. Uczeń,  który  z  przyczyn  usprawiedliwionych  nie  przystąpił  do  sprawdzianu w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego w  dodatkowym  terminie,  wyznaczonym  przez  Dyrektora Szkoły;

10. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami. 

 

 

 

Rozdział 8
Egzamin ósmoklasisty

§ 110

1.     W ostatnim roku nauki w Szkole przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty. Egzamin jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, w  jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.

2.     Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:

1)     język polski;

2)     matematykę;

3)     język obcy nowożytny, jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, fizyka, chemia, geografia lub historia.

3.     Rodzice ucznia składają Dyrektorowi Szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego,  którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemna deklarację:

1)     wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu (uczeń przystępuje do egzaminu z języka nowożytnego, którego uczy się w Szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych),

2)     wskazująca przedmiot do wyboru, o którym mowa w ust.2 pkt 3.

4.     Rodzice ucznia mogą złożyć Dyrektorowi Szkoły,  nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu pisemną informację o zmianie języka obcego wskazanego w deklaracji, zmianie przedmiotu do wyboru.

5.     Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:

1)     w terminie głównym - w kwietniu;

2)     w terminie dodatkowym – w czerwcu.

6.     Uczeń, który z  przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:

1)     nie przystąpił do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów albo;

2)     przerwał egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do egzaminu  z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w Szkole.

 

§ 111

1.     Wyniki egzaminu są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.

1)     Wyniki egzaminu w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie:
liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne, oraz

2)     elektronicznego odczytu karty odpowiedzi -  przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych.

2.     Wyniki z egzaminu ósmoklasisty obejmują;

1)     wynik z języka polskiego;

2)     wynik z matematyki;

3)     wynik z języka obcego nowożytnego;

4)     wynik z przedmiotu do wyboru.

3.     Wyniki z egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie Szkoły.

4.     Dyrektor Szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.


§ 112

 

1.     Szczegółowe zasady oraz przebieg egzaminu ósmoklasisty określa okręgowa komisja egzaminacyjna.

2.     Dyrektor szkoły odpowiada za organizację i prawidłowy przebieg egzaminu ósmoklasisty.

 

 

Rozdział 9
System doradztwa zawodowego

 

§ 113

 

1. Zajęcia w zakresie doradztwa zawodowego są realizowane w oparciu o program przygotowany przez nauczyciela realizującego te zajęcia i dopuszczony do użytku przez Dyrektora Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

2. Zadania przy realizacji programu:

1) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych;

2) wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł  dodatkowej, rzetelnej informacji na temat ofert szkół;

3) udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom;

4) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej;

5) kierowanie w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych poradniach psychologiczno - pedagogicznych i urzędach pracy;

6) wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo - informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami;

7) współpraca z instytucjami wspierającymi Wewnątrzszkolny System Doradztwa: centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, itp.;

8) organizowanie spotkań z pracodawcami, doradcami zawodowymi;

9) pomoc uczniom w podejmowaniu decyzji dotyczącej wyboru szkoły, dalszego kierunku kształcenia czy zawodu.

 

 

§ 114

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w ramach pracy z uczniami obejmuje: 

1) poznawanie siebie, zawodów;

2) autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych;

3) analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na rynku pracy;

4) indywidualną pracę z uczniami mającymi problemy z wyborem szkoły i zawodu;

5) pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego;

6) zapoznanie z zasadami rekrutacji do szkół, kierunkami, terminem składania kwestionariuszy, poinformowanie o dokumentach, jakie są potrzebne do przyjęcia do szkoły;

7) konfrontowanie samooceny uczniów z wymaganiami szkół i zawodów;

8) pomoc w wyborze i nabywaniu kwalifikacji zawodowych;

9) przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzamin, poszukiwanie pracy, podjęcie roli pracownika, zmiana zawodu, z adaptacją do nowych warunków, bezrobocie.

 

Rozdział 10
Ceremoniał szkolny

§ 115

1. Ceremoniał jest częścią tradycji szkoły stanowiącą istotny element programu wychowawczo - profilaktycznego.

2. W skład ceremoniału szkolnego wchodzą:

1) Symbole szkoły;

2) Sztandar szkoły;

3) Hymn szkoły;

4) Obchody Dnia Patrona Szkoły;

5) Ślubowanie uczniów klas pierwszych i pasowanie na ucznia;

6) Pożegnanie absolwentów;

7) Stałe uroczystości wpisane w harmonogram pracy szkoły;

8) Dekoracja budynku szkoły flagami państwowymi;

3. Szkoła  posiada następujące symbole:

1) Patrona – 27 Wołyńską Dywizję Armii Krajowej

2) Sztandar

3) Hymn

4) Ceremoniał wewnątrzszkolny

§ 116

1. Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego         i samej celebracji sztandaru.

2. Ceremoniał szkolny jest pomocny w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń i innych uroczystości szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości              i imprez szkolnych oraz ze Statutem.

3. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski-Narodu-Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.

4. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport             i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.

5. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie.

6. Poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klas VII - VIII wyróżniających się w nauce        o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu w następującym składzie: Chorąży i dwóch asystujących.

7. Kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawione przez wychowawców klas oraz samorząd szkolny na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone.

8. Kadencja pocztu trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego).

9. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie (uczeń-ciemne spodnie, biała koszula, uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice)

10. Insygnia pocztu sztandarowego:

1) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

2) białe rękawiczki.

12. Do tradycji Szkoły należy:

1) Inauguracja roku szkolnego;

2) Sprzątanie Świata;

3) Dzień Ziemi;

4) Dzień Edukacji Narodowej;

5) Pasowanie na ucznia,

6) pasowanie na czytelnika;

7) Dzień Górnika;

8) Choinka noworoczna;

9) Jasełka;

10) Dzień Patrona Szkoły;

11) Dzień Kobiet;

12) Dzień Dziecka;

13) Dzień Sportu;

14)  Zakończenie roku szkolnego;

15)  Święto Niepodległości;

16)  Mikołajki.

 

Rozdział 11
Postanowienia końcowe

§ 117

1.     Organem uprawnionym do uchwalania zmiany  Statutu Szkoły jest Rada Pedagogiczna.

2.     Z wnioskiem o dokonanie zmian w Statucie Szkoły może wystąpić Dyrektor Szkoły, przewodniczący komisji lub zespołu Rady Pedagogicznej, organy Szkoły, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, organ prowadzący.

3.     Przyczyną zmiany Statutu Szkoły mogą być zmiany w prawie zewnętrznym lub wewnętrzna inicjatywa zmierzająca do wprowadzenia rozwiązań usprawniających pracę Szkoły.

4.     Procedurę postępowania przy nowelizacji Statutu Szkoły regulują:

1)     ogólne zasady stanowienia i nowelizowania prawa;

2)     zasady określone w Statucie.

5.     Po dokonaniu zmiany Statutu,  Dyrektor Szkoły opracowuje ujednolicony tekst Statutu Szkoły.

6.     W przypadku licznych zmian lub zmian, które naruszałyby spójność Statutu albo w przypadku, gdy Statut był już wielokrotnie nowelizowany, opracowuje się projekt nowego Statutu.

7.     Dyrektor  Szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem Szkoły wszystkim członkom społeczności szkolnej. Statut dostępny jest w czytelni Szkoły oraz na stronie Internetowej Szkoły.

8.     Wyciąg z treści Statutu w zakresie praw, obowiązków, nagradzania i karania uczniów zamieszcza się na tablicy Samorządu Uczniowskiego.

9.     Wyciąg z treści Statutu w zakresie zadań i obowiązków nauczycieli zamieszcza się na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by PointLink Joomla 2.5 extensions.
Copyright 2012

©