Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Statut Szkoły Podstawowej w Rogach

Drukuj
Kategoria: Dokumentacja szkoły
Opublikowano

Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym

 

w Rogach

 

Podstawa prawna:

 

·        Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

·        Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.),

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.),

·        Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532),

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843).

 

Rozdział 1

§ 1

Postanowienia ogólne

1.      Pełna nazwa szkoły to Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rogach

2.      Szkoła jest szkołą publiczna, a w jej skład wchodzi szkoła podstawowa i oddział przedszkolny.

3.      Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Niemodlin

4.      Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kuratorium Oświaty w Opolu

5.      Nauka w szkole jest bezpłatna i trwa sześć lat.

6.      Nauka w oddziale przedszkolnym jest bezpłatna w godzinach ustalonych przez organ prowadzący i obejmuje dzieci w wieku od 2,5 do 5 roku życia.

 

 

Rozdział 2

§ 2

Cele i zadania oddziału przedszkolnego

1.      Celem oddziału przedszkolnego jest w szczególności:

1)      wspieranie rozwoju dziecka zgodnie z jego potrzebami i możliwościami rozwojowymi, w szczególności poprzez:

a)      pomoc w rozwijaniu umiejętności,

b)      naukę rozróżniania tego, co jest dobre, a co złe,

c)      kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

d)      rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,

e)      dbanie o sprawność fizyczną dzieci;

2)      rozwijanie szacunku dla rodziców, rodzeństwa, osób starszych i innych,

3)      wspieranie rodziców w procesie rozwoju dziecka,

4)      przygotowanie do nauki w szkole podstawowej.

2.      Do zadań oddziału przedszkolnego należy w szczególności:

1)      rozwijanie umiejętności dziecka, jego zainteresowań,

2)      rozpoznawanie trudności w wychowaniu i nauce dziecka,

3)      wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

4)      organizowanie bezpłatnej i dobrowolnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć korekcyjnych, wyrównawczych, konsultacji i porad.

3.      Dziecko przebywające w oddziale przedszkolnym pozostaje pod opieką wykwalifikowanego nauczyciela, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci.

4.      Podczas wycieczek i wyjazdów dzieci pozostają pod opieką odpowiedniej liczby nauczycieli, w zależności od liczby wychowanków.

5.      Dzieci są przyprowadzane i odbierane z oddziału przez rodziców lub inne osoby wskazane pisemnie przez rodziców.

6.      Oddział przedszkolny nie wyda dziecka, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że rodzic lub inna upoważniona osoba jest pod wpływem alkoholu czy narkotyków lub orzeczono wobec niej zakaz kontaktowania się z dzieckiem.

7.      W oddziale przedszkolnym organizowana jest nauka religii.

8.      Oddział przedszkolny organizuje zajęcia dodatkowe w terminach i o opłatach ustalonych przez dyrektora placówki.

9.      Szkoła realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania przedszkolnego.

 

§ 3

Cele i zadania szkoły

1.      Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz programu wychowawczego szkoły, o którym mowa w odrębnych przepisach, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności:

1)      udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

2)      zapewnia możliwość nauki religii oraz etyki,

3)      sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć na terenie szkoły i poza nim,

4)      zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie, w tym pomoc materialna,

5)      umożliwia rozwijanie umiejętności i zainteresowań ucznia poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

6)      upowszechnia wśród uczniów wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe postawy wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych,

7)      promuje zdrowy tryb życia.

2.      Szkoła organizuje bezpłatną i dobrowolną pomoc uczniom mającym problemy w nauce poprzez:

1)      organizowanie zajęć pozalekcyjnych,

2)      współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w formie organizowania:

a)      klas terapeutycznych,

b)      zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

c)      warsztatów,

d)      porad i konsultacji.

3)      współpracę z pedagogiem szkolnym,

4)      umożliwienie indywidualnego toku nauczania.

3.      Szkoła współdziała z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami) w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, poprzez udzielanie porad, przeprowadzanie konsultacji, organizowanie warsztatów i szkoleń.

4.      W szkole funkcjonuje zespół nauczycieli, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.

5.      Szkoła umożliwia uczniom korzystanie z:

1)      pomieszczeń do nauki wraz z niezbędnym wyposażeniem,

2)      biblioteki,

3)      świetlicy,

4)      zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych.

 

Rozdział 3

§ 4

Organy szkoły

Organami szkoły są:

1)      Dyrektor szkoły,

2)      Rada pedagogiczna,

3)      Samorząd uczniowski,

4)      Rada rodziców.

 

§ 5

Dyrektor szkoły

1.      Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

2.      W wykonywaniu swoich zadań dyrektor szkoły współpracuje z radą szkoły, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

3.      Dyrektor decyduje w szczególności w sprawach:

1)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

3)      występowania z wnioskami o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

4.      Dyrektor szkoły w szczególności:

1)      kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

2)      sprawuje nadzór pedagogiczny,

3)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)      realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji,

5)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

6)      wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

7)      odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów i egzaminów przeprowadzanych w szkole,

8)      przygotowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły,

9)      stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

10)  ustala grafik dyżurów nauczycieli oraz zasady zastępstw w przypadku nieobecności nauczyciela.

 

 

§ 6

Rada pedagogiczna

1.      Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.      W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy zatrudnieni w niej nauczyciele.

3.      W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

4.      Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

5.      Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

6.      Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

7.      Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

8.      Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

9.      Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

10.  Kompetencje rady pedagogicznej:

1)      zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły,

2)      podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)      podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły,

4)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

6)      przygotowanie projektu statutu szkoły i jego zmian oraz przedstawianie ich do uchwalenia radzie rodziców szkoły.

11.  Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,

2)      projekt planu finansowego szkoły,

3)      wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)      propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 

§ 7

 

Samorząd uczniowski

1.      Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły wybierani na zasadach określonych w regulaminie.

2.      Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

3.      Samorząd posiada regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

4.      Samorząd może przedstawiać radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)      prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4)      prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

6)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu.

 

§ 8

Rada rodziców

1.      W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów i dzieci z oddziału przedszkolnego.

2.      W skład rady rodziców wchodzą osoby  rad oddziałowych ( trójek klasowych).

3.      Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

4.      Do kompetencji rady rodziców należy:

1)      uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a)      programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b)      programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

 

2)      opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

3)      opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły organom sprawującym nadzór pedagogiczny,

4)      wnioskowanie u dyrektora szkoły o zajęcia dodatkowe,

5)      organizowanie zajęć mających na celu gromadzenie środków pieniężnych na rzecz szkoły,

6)      wyrażanie opinii o pracy nauczycieli.

 

§ 9

Zasady współpracy między organami szkoły

oraz sposób rozstrzygania sporów między nimi

1.      Organa szkoły współpracują z sobą w celu prawidłowego wykonywania udzielonych im kompetencji oraz stworzenia prawidłowych warunków do funkcjonowania szkoły oraz nauki uczniów, przepływu informacji i podejmowania decyzji. W tym celu organa szkoły:

1)      spotykają się według potrzeb,

2)      przekazują sobie plany działania na dany rok szkolny celem umożliwienia włączenia się do jego realizacji.

2.      W pracy organów mogą, na ich zaproszenie, uczestniczyć przedstawiciele innych organów, pod warunkiem że posiedzenie jest tajne.

3.      Do rozstrzygania sporów między organami szkoły powołuje się komisję.

4.      W skład komisji wchodzi po jednym przedstawicielu każdego organu, a gdy w sporze uczestniczy dyrektor szkoły, również przedstawiciel organu założycielskiego.

5.      Czas pracy komisji określa się na maksymalnie 14 dni.

6.      W przypadku braku rozstrzygnięcia sprawa zostaje przekazana do organu sprawującego nadzór nad szkołą.

7.      Decyzje komisji są wiążące dla stron sporu, jeżeli w pracach komisji uczestniczyło co najmniej 2/3 członków.

 

Rozdział 4

§ 10

Organizacja oddziału przedszkolnego

1.      Organizację pracy oddziału określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora szkoły.

2.      Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25.

3.      Czas trwania zajęć w oddziale to 60 minut.

4.      Czas trwania zajęć dodatkowych w oddziale uzależniony jest od wieku dzieci i wynosi:

1)      dla dzieci w wieku dwa i pół – czterech – około 15 minut,

2)      dla dzieci w wieku pięciu lat – około 30 minut.

5.      Oddział przedszkolny działa przez cały rok szkolny z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora szkoły.

6.      Oddział przedszkolny sprawuje opiekę nad dziećmi, stosuje metody pracy odpowiednie do ich rozwoju oraz potrzeb.

7.      Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego.

8.      Zajęcia w oddziale są dokumentowane na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 11

Organizacja szkoły

1.      Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział

2.      Dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych w szczególnie trudnych warunkach demograficznych.

3.      Godzina lekcyjna trwa 45 minut i może być wydłużona do 60 minut przy zachowaniu ogólnego tygodniowego czasu zajęć.

 

 

§ 12

Szczegółowa organizacja zajęć

1.      Szczegółową organizacjęnauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły sporządzony przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

2.      Arkusz organizacji szkoły zatwierdzany jest przez organ prowadzący szkołę do 30 maja danego roku.

3.      W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

4.      Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

5.      Arkusz organizacyjny uwzględnia także plan nauczania w oddziale przedszkolnym.

6.      Organizacja pracy w oddziale przedszkolnym określa ramowy rozkład dnia zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

 

§ 13

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów

Szkoła posiada wewnątrzszkolny system oceniania uczniów, który szczegółowo jest opisany w załączniku do niniejszego statutu. Zmiana WSO wymaga uchwały rady pedagogicznej.

 

§ 14

Zasady organizacji zajęć dodatkowych, form opieki i pomocy uczniom. Organizacja i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, profilaktyki i wychowania

1.      Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe z konkretnych przedmiotów prowadzone przez nauczycieli tych przedmiotów.

2.      Na zajęcia dodatkowe uczęszczają uczniowie po przedłożeniu podpisanego przez rodziców stosownego oświadczenia.

3.      Szkoła organizuje także zajęcia wyrównawcze, koła naukowe, gimnastykę korekcyjną, zajęcia sportowe.

4.      Szkoła udziela pomocy uczniom z wadami słuchu, wzroku, mowy czy ruchu, uczniom pochodzącym z rodzin o złej sytuacji materialnej czy dotkniętych klęską żywiołową.

5.      Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

6.      Szkoła utrzymuje stały kontakt z rodzicami, przekazując im informacje dotyczące nauczania i wychowania.

7.      Wychowawcy organizują spotkania z rodzicami według ustalonego wcześniej planu oraz spotkania indywidualne, gdy zachodzi taka potrzeba.

 

Rozdział 5

§ 15

Świetlica szkolna

1.      Do świetlicy przyjmuje się uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

1)   czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,

2)   organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

2.      Świetlica otwarta jest pięć dni w tygodniu.

3.      Uczniowie przebywają w świetlicy na podstawie wypełnionej wcześniej przez rodziców deklaracji.

4.      Dla uczniów przebywających w świetlicy zapewniona jest opieka wychowawcza, pomoc w nauce oraz odpowiednie warunków do nauki.

5.      Do zadań nauczyciela świetlicy należy:

1)      udzielenie pomocy w nauce,

2)      organizowanie zabaw, gier w pomieszczeniu i na wolnym powietrzu,

3)      współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia, pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy,

4)      kształtowanie zasad bezpieczeństwa i higieny,

5)      rozwijanie zainteresowań uczniów.

6.      Nauczyciel świetlicy jest zobowiązany do:

1)      stworzenia rocznego programu pracy świetlicy,

2)      prowadzenia dziennika zajęć w świetlicy i obecności uczniów,

3)      stworzenia programu profilaktycznego,

4)      stworzenia regulaminu świetlicy,

5)      opracowanie deklaracji zgłoszeń do świetlicy.

 

§ 16

Biblioteka szkolna

1.      W szkole działa biblioteka, z której mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły po wypełnieniu karty bibliotecznej.

2.      Biblioteka otwarta jest przez pięć dni w tygodniu.

3.      W przypadku zagubienia książki konieczne jest odkupienie takiej samej książki lub innej, wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.

4.      W pomieszczeniu biblioteki udostępnia się korzystanie z prasy i internetu.

5.      Nauczyciel bibliotekarz:

1)      gromadzi, opracowuje, przechowuje i ochrania oraz ewidencjonuje materiały biblioteczne,

2)      przygotowuje roczny plan działalności biblioteki,

3)      ustala stan majątkowy biblioteki,

4)      opracowuje listę wydatków na rok kalendarzowy,

5)      przygotowuje sprawozdania z pracy biblioteki,

6)      ponosi odpowiedzialność za stan majątkowy, dokumentację prac biblioteki, ład i porządek w bibliotece,

7)      udziela porad w wyborze książek,

8)      prowadzi zajęcia zachęcające do korzystania z biblioteki i czytania książek,

9)      informuje nauczycieli wychowawców o postępach czytelniczych uczniów,

10)  tworzy przyjazne warunki umożliwiające korzystanie z prasy, książek i internetu w bibliotece.

 

Rozdział 6

 

§ 17

Zadania nauczycieli

1.      Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

2.      Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

3.      Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu.

4.      Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

5.      Nauczyciel podczas pełnienia lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych ma prawo do korzystania z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

6.      W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego szkoła może zatrudniać nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym do pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z dziećmi oraz prowadzenia i organizowania pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

 

§ 18

Prawa nauczyciela

Nauczyciel ma prawo do:

1)      szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i dzieci,

2)      wolności wypowiedzi nienaruszającej dóbr innych osób,

3)      jawnej i uzasadnionej oceny jego pracy,

4)      rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,

5)      wynagrodzenia za swoją pracę,

6)      urlopu wypoczynkowego,

7)      dodatku za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach.

 

§ 19

Obowiązki nauczyciela

Nauczyciel zobowiązany jest:

1)      rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

2)      wspierać każdego ucznia w jego rozwoju,

3)      dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,

4)      kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,

5)      dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,

6)      traktować uczniów z szacunkiem,

7)      dbać o bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć na terenie szkoły, jak i poza nim,

8)      planować swoją pracę zgodnie z przyjętym programem nauczania,

9)      pogłębiać swoją wiedzę i kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach, studiach podyplomowych,

10)  wykorzystywać różne metody nauczania.

 

§ 20

Zadania wychowawcy

1.      Wychowawca opiekuje się oddziałem.

2.      Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.      Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

4.      Oddział szkolny nie może liczyć więcej niż 25 uczniów.

5.      Do zadań wychowawcy należy w szczególności:

1)      stworzenie warunków umożliwiających doskonalenie się ucznia,

2)      przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym,

3)      sprawowanie opieki nad uczniem i kierowanie oddziałem,

4)      rozstrzyganie konfliktów między uczniami danego oddziału.

6.      Zadania wychowawca wykonuje poprzez współpracowanie z nauczycielami, pedagogiem szkolnym, rodzicami.

7.      Wychowawca:

1)      informuje rodziców ucznia o założeniach na dany rok szkolny i postępach w nauce ucznia,

2)      w przypadku trudności z uczniem utrzymuje stały kontakt telefoniczny z rodzicami celem rozwiązania istniejących problemów w zachowaniu ucznia, określenia konieczności podjęcia działań, ustalenia formy pomocy w nauce,

3)      wskazuje na zasadność rozwijania umiejętności ucznia,

4)      udziela pomocy rodzicom dzieci z problemami w nauce lub wychowawczymi.

8.      Wychowawca oddziału wykonuje czynności administracyjne, a w szczególności:

1)      prowadzi dziennik lekcyjny,

2)      prowadzi arkusze ocen,

3)      wypisuje świadectwa,

4)      wykonuje czynności wynikające z decyzji organów szkoły.

9.      Szkoła dopuszcza zmianę wychowawcy oddziału w przypadku zasadnych zastrzeżeń co do jego pracy.

10.  Zmiany wychowawcy dokonuje dyrektor szkoły i wchodzi ona w życie od pierwszego dnia danego miesiąca.

11.  Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę, które nie może być wniesione po upływie 14 dni od daty orzeczenia.

 

§ 21

Zadania nauczyciela oddziału przedszkolnego

Do zadań nauczyciela oddziału przedszkolnego należą w szczególności:

1)      planowanie zajęć dziecka zgodnie z nową podstawą programową,

2)      dbanie o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci,

3)      dokumentowanie umiejętności i trudności dziecka,

4)      analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

5)      zapewnienie opieki logopedycznej dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,

6)      zapewnienie zajęć korekcyjnych dla dzieci dotkniętych wadami postawy,

7)      informowanie rodziców o zadaniach realizowanych i planowanych w szkole oraz o sytuacji rozwojowej dziecka, jego umiejętnościach i trudnościach,

8)      współpraca z rodzicami przy organizacji imprez przedszkolnych (wycieczek, balów, festynów, konkursów).

 

§ 22

Pracownicy niepedagogiczni

1.      Do prac administracyjnych i gospodarczych szkoła zatrudnia pracowników niepedagogicznych.

2.      Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni są zgodniez przepisami Kodeksu pracy.

 

§ 23

Koordynator do spraw bezpieczeństwa

1.      Koordynatorem do spraw bezpieczeństwa może być:

1)      nauczyciel,

2)      inny pracownik szkoły, który posiada wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole i przedszkolach oraz chęć podnoszenia w tym zakresie swojej wiedzy.

2.      Do zadań koordynatora do spraw bezpieczeństwa należy:

1)      szerzenie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,

2)      analiza stanu bezpieczeństwa w szkole i sporządzanie w tym zakresie raportu z wnioskami oraz zaleceniami i przedstawianie go radzie pedagogicznej dwa razy w roku lub częściej, o ile zachodzi potrzeba,

3)      opracowanie procedur bezpieczeństwa w szkole w stanach zagrożenia i dbanie o ich przestrzeganie,

4)      prowadzenie dokumentacji pracy koordynatora.

 

Rozdział 7

§ 24

Rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego

1.      Na nowy rok szkolny terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy składania dokumentów dyrektor w uzgodnieniu z burmistrzem.

2.      Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

3.       W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym, o przyjęciu decyduje komisja rekrutacyjna w skład której wchodzą dyrektor i wyznaczone osoby.

4.      Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego oraz wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 15 kwietnia danego roku

5.      Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego składa się do sekretariatu szkoły.

6.      Wniosek musi zawierać:

1)      imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku jego braku – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2)      imiona i nazwiska rodziców dziecka,

3)      adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka,

4)      adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka, jeżeli je posiadają,

5)      wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych,

15.  Wniosek i zgłoszenie udziału do oddziału przedszkolnego dokonuje się na wzorze określonym przez organ prowadzący.

16.  Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w oddziale.

17.  W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w oddziale przedszkolnym odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

18.  Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor jest przewodniczącym komisji rekrutacyjnej.

19.  Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)      ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

2)      ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

3)      sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

23.  Wyniki postępowania rekrutacyjnego są podawane do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do oddziału przedszkolnego.

24.  Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do oddziału przedszkolnego, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożono wymagane dokumenty.

25.  Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów lub informację o liczbie wolnych miejsc.

26.  Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

27.  W terminie siedmiu dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego.

28.  Uzasadnienie sporządza się w terminie pięciu dni od dnia złożenia wniosku. Zawiera ono przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

29.  Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

30.  Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora można złożyć skargę do sądu administracyjnego.

31.  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami w oddziale przedszkolnym, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające według wskazanych wyżej zasad.

32.  Postępowanie uzupełniające musi być zakończone do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

33.  Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja z tego postępowania są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym.

34.  Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny, jeżeli w oddziale są wolne miejsca.

35.  Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez rok, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

36.  Rodzice dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego są obowiązani do:

1)      dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,

2)      zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,

3)      informowania w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka, o uczęszczaniu dziecka do przedszkola lub szkoły za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

 

§ 25

Rekrutacja uczniów do szkoły

1.      Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły do klasy pierwszej są przyjmowani na podstawie zgłoszenia rodziców.

2.      Do szkoły przyjmowane są dzieci zamieszkałe poza jej obwodem po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

3.      W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

4.      Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

5.      Zgłoszenie o przyjęcie do szkoły składa się do dyrektora według wzoru określonego przez organ prowadzący.

6.      Zgłoszenie musi zawierać:

1)      imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku jego braku – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2)      imiona i nazwiska rodziców dziecka,

3)      adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka,

4)      adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców dziecka, jeśli je posiadają,

5)      wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;

6)      dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

7.    W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

8.    Postępowanie rekrutacyjne kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Wyznacza on również przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

9.    Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)     ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

2)     ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

3)     sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

12.  Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów.

13.  Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego został zakwalifikowany oraz złożono wymagane dokumenty.

14.  W terminie siedmiu dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

15.  Uzasadnienie sporządza się w terminie pięciu dni od dnia złożenia wniosku. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

16.  Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania odwołania.

17.  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające według wskazanych wyżej zasad.

18.  Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

19.  Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja tego postępowania są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

20.  Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez rok, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

21.  W postępowaniu rekrutacyjnym na nowy rok szkolny kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła  nadal dysponuje wolnymi miejscami.

22.  Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1)      dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

2)      zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

3)      zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć,

4)      informowania w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku w szkole za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.

26.  Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie burmistrza, na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

27.  Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.

 

Rozdział 8

§ 26

Prawa i obowiązki przedszkolaków

1.      Dzieci mają prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, przepisów oświatowych i niniejszego statutu, a w szczególności prawo do:

1)      życzliwego traktowania, bez przemocy i gróźb,

2)      zabawy i gier,

3)      wyrażania własnego zdania i opinii,

4)      bezpiecznych warunków pobytu w oddziale,

5)      opieki nauczyciela,

6)      zwrócenia się o pomoc do nauczyciela,

7)      odpoczynku,

8)      rozwoju we własnym tempie.

2.      Wychowankowie mają obowiązek:

1)      odnosić się z szacunkiem do innych osób,

2)      mówić dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam,

3)      wykonywać zadania zlecone przez nauczyciela,

4)      odnosić zabawki na swoje miejsce,

5)      szanować przedmioty należące do przedszkola i innych dzieci,

6)      pomagać kolegom i koleżankom.

 

§ 27

Prawa i obowiązki uczniów

1.      Uczeń ma prawo do:

1)      znajomości swoich praw, w tym praw ucznia, postanowień statutu i regulaminu szkoły,

2)      dostępu do różnych źródeł informacji przewidzianych w szkole (prasa, internet),

3)      informacji w sprawie podejmowanych wobec niego uchwał,

4)      opieki podczas pobytu w szkole,

5)      ochrony przed przejawami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

6)      poszanowania swej godności, przekonań i własności, ochrony prywatności, w tym ochrony danych osobowych, zakazu publicznego komentowania sytuacji rodzinnej, społecznej, osobistej ucznia,

7)      wyrażania poglądów, przekonań i opinii,

8)      rozwijania zainteresowań i umiejętności,

9)      korzystania z pomocy nauczyciela podczas przygotowywania się do konkursów i olimpiad przedmiotowych,

10)  sprawiedliwej oceny wiedzy,

11)  korzystania podczas zajęć lekcyjnych z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, zbiorów biblioteki,

12)  znajomości na bieżąco swoich ocen,

13)  korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,

14)  pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

2.      Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, a w szczególności:

1)      szanować własność szkoły (przedmioty znajdujące się w pomieszczeniach szkolnych, bibliotece, sali gimnastycznej, pracowniach przedmiotowych),

2)      przeciwstawiać się przejawom brutalności, informować nauczycieli o aktach wandalizmu i przemocy w szkole,

3)      brać aktywny udział w lekcjach, przygotowywać się do lekcji oraz uzupełniać braki wynikające z nieobecności,

4)      przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych (pracowni, biblioteki, szatni, sali gimnastycznej),

5)      nie przeszkadzać uczniom i nauczycielom w trakcie zajęć szkolnych,

6)      szanować poglądy innych osób, ich opinie, wyznania,

7)      usprawiedliwiać w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

8)      dbać o schludny wygląd oraz nosić odpowiedni strój (zakaz noszenia ubrań wyzywających).

3.      Uczeń nie może:

1)      używać w trakcie zajęć szkolnych telefonów komórkowych, urządzeń nagrywających,

2)      przynosić do szkoły przedmiotów wartościowych (laptopów, tabletów),

3)      opuszczać terenu szkoły podczas zajęć szkolnych i przerw.

4.      Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły w przypadku przeniesienia go do innej szkoły:

1)      w sytuacji bezskuteczności zastosowanych wcześniej wobec niego kar w przypadku:

a)      posiadania i sprzedaży na terenie szkoły środków odurzających lub psychotropowych,

b)      naruszenia nietykalności cielesnej innych osób (uczniów i nauczycieli),

c)      spożywania na terenie szkoły środków odurzających lub psychotropowych, alkoholu i przebywania na terenie szkoły pod wpływem tych substancji;

2)      bez konieczności stosowania wcześniej kar przewidzianych w statucie w przypadku orzeczenia wobec ucznia prawomocnego wyroku za popełnienie kradzieży i rozboju.

 

Rozdział 9

§ 28

Nagrody

1.      Nagrody przydzielane są uczniom za rzetelną i wzorową pracę i naukę (średnia co najmniej 4,75) oraz wybitne osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych.

2.      Nagroda może być udzielona na wniosek wychowawcy klasy, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego lub klasowego.

3.      Nagrody udzielane są w formie: pochwały, dyplomu, świadectwa z wyróżnieniem, wyróżnienia na stronie internetowej szkoły czy nagrody rzeczowej.

 

§ 29

Kary

1.      Szkoła nie stosuje kar cielesnych.

2.      Uczniowi może być udzielona kara, w szczególności za:

1)      stosowanie przemocy wobec uczniów lub pracowników szkoły,

2)      dokonanie uszkodzeń sprzętu szkolnego,

3)      dokonanie kradzieży,

4)      spożywanie alkoholu i innych środków odurzających,

5)      wulgarne odnoszenie się do pracowników szkoły.

3.      O udzieleniu kary decyduje wychowawca klasy, dyrektor szkoły, rada pedagogiczna.

4.      Kara może być udzielona w formie:

1)      upomnienia wychowawcy,

2)      upomnienia dyrektora szkoły,

3)      nagany,

4)      obniżenia oceny z zachowania o jeden stopień,

5)      zakazu reprezentowania szkoły na zewnątrz,

6)      zawieszenia w prawach ucznia,

7)      skreślenia z listy uczniów z jednoczesnym przeniesieniem do innej szkoły w przypadku prawomocnego stwierdzenia popełnienia czynu karalnego (kradzież, rozbój).

5.      Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku:

1)      stosowania przemocy w stosunku do innych uczniów,

2)      dokonania udowodnionej kradzieży na terenie szkoły,

3)      wulgarnego zachowania się w stosunku do nauczycieli i innych uczniów.

6.      O udzieleniu kary uczniowi wychowawca informuje pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 

Rozdział 10

§ 30

Postanowienia końcowe

1.      Szkoła używa pieczęci urzędowej o treści Szkoła Podstawowa w Rogach

2.      Szkoła posiada własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

3.      Tryb postępowania w przypadku utraty, zniszczenia lub likwidacji pieczęci regulują odrębne przepisy.

4.      Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną, a w szczególności: wewnątrzszkolny system oceniania, arkusz organizacyjny szkoły, dzienniki zajęć lekcyjnych, ramowy rozkład dnia w oddziale przedszkolnym, arkusze ocen, protokoły i uchwały rady pedagogicznej.

5.      Szkoła może posiadać monitoring wizyjny.

6.      Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.

7.      Statut jest umieszczony w pokoju nauczycielskim oraz zamieszczony na stronie internetowej szkoły.

8.      Wnioski o zmianę statutu mogą składać rada rodziców i rada pedagogiczna.

 

9.      Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Powered by PointLink Joomla 2.5 extensions.
Copyright 2012

©