Kryteria rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Drukuj
Kategoria: Rekrutacja do szkoły
Opublikowano

Zarządzenie Nr 3/2015

Dyrektora Szkoły Podstawowej

 im. T. Kościuszki w Rogach

z dnia 13 lutego 2015r

 

w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej i. T. Kościuszki w Rogach oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy  o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz. 7) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam kryterium przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Rogach oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów na rok szkolny 2015/2016.

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium w punktach

1.

Liczba zdeklarowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad realizację podstawy programowej:

1 godz.

2 godz.

 

 

 

1

2.

Rodzice zamieszkują i płacą podatki w Gminie Niemodlin

6

3.

Rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze lub rodzic samotnie wychowujący dziecko zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy lub rodzice studiują w trybie dziennym

 

3

4.

Dzieci z roczników 2010 i 2011, które nie były wcześniej objęte edukacją

3

5.

Do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata

2

 

 

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia

16

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016.

 

 link do

 

UCHWAŁA NR VI/18/15  RADY MIEJSKIEJ W NIEMODLINIE z dnia 27 stycznia 2015 r.

 

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemodlin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów