Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Koncepcja pracy szkoły

Drukuj
Kategoria: Dokumentacja szkoły
Opublikowano

KONCEPCJA PRACY

Szkoły Podstawowej

 im. Tadeusza Kościuszki w Rogach

na lata 2013-2016

 

 

 

Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o:

 

·        Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

·        Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17)

·        Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. ( Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

·        Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.

·        Statut Szkoły

·        Program wychowawczy

·        Program profilaktyczny

     I.            Charakterystyka placówki

Szkoła Podstawowa w Rogach jest szkołą wiejską.  Swoim obwodem obejmuje miejscowości: Rogi, Roszkowice, Krasna Góra, Rutki, Góra, Mała Góra, Tłustoręby, Tarnica. Obecnie liczy 6 oddziałów klas I-VI i jeden oddział przedszkolny. Do szkoły uczęszcza 87 uczniów. Szkoła posiada pracownię komputerową, gabinet terapeutyczny, bibliotekę, świetlicę, bawialnię dla uczniów klas I-III oraz salę gimnastyczną.  Obecnie zatrudnionych jest 13 nauczycieli oraz 5 pracowników administracji i obsługi. Nasza szkoła jest przyjazna dzieciom i ich rodzicom, ścisłe związana ze społecznością lokalną, otwarta na potrzeby wychowanków i środowiska. Naszym przesłaniem w pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej jest połączenie nauki z dobrą zabawą, przygotowanie wychowanków do życia w społeczności lokalnej, poszanowania historii oraz tradycji narodowej, otwartego na świat i potrzeby innych ludzi. Głównym celem szkoły jest dobro uczących się dzieci, działalność zgodna z lokalnymi potrzebami i możliwościami oraz kierowanie się w pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej obowiązującymi przepisami i kierunkami polityki oświatowej.

  II.            Cel programu

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej w Rogach obejmuje zadania szkoły na lata 2013-2016.  Przyjęte zadania mają służyć doskonaleniu pracy szkoły we wszystkich obszarach działania zgodnie z jej misją i wizją oraz wspomagać wykształcenie i wychowanie absolwenta zgodnie z określonym wizerunkiem.

 

 

III.            Misja szkoły

 

„ W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby poprzez wszystko, co ma, posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.”

 

Jan Paweł II

 

1.      Sprzyjamy wszechstronnemu rozwojowi intelektualnemu i emocjonalnemu każdego dziecka przez:

¾   prowadzenie urozmaiconych zajęć dydaktycznych, pozalekcyjnych

¾   prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny.

2.      Tworzymy szkołę bezpieczną  i przyjazna dzieciom

3.      Zapewniamy opieka pedagoga i psychologa

 

 

IV.            Wizja szkoły

Szkoła Podstawowa w Rogach jest szkołą, która:

·        przygotowuje do aktywnego i świadomego udziału w procesie nauczania, rozwijania własnych zainteresowań oraz wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce;

·        oferuje atrakcyjne formy i metody nauczania;

·        dąży do rozwijania samorządności uczniów;

·        zapewnia uczniom przygotowanie do dalszej nauki w gimnazjum;

·        dąży do kształtowania właściwych postaw moralnych, ucząc tolerancji, serdeczności i wzajemnej pomocy;

·        dba o pozytywny wizerunek w środowisku;

·        zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną;

·        efektywnie współpracuje z rodzicami, włączając ich do działań opiekuńczych,

wychowawczych i organizacyjnych;

·        daje uczniom poczucie bezpieczeństwa, zapewnia życzliwą atmosferę i różnorodną pomoc;

·        zapewnia pomoc psychologiczno – pedagogiczną;

·        organizuje opiekę i pomoc uczniom mającym trudności w nauce i będącym w trudnej sytuacji materialnej,

 

  V.            Model absolwenta

 

Absolwent Szkoły Podstawowej w Rogach jest: kreatywny, samodzielny, tolerancyjny, odpowiedzialny i kulturalny.

Absolwent szkoły powinien:

1.      Świadomie korzystać z dóbr kultury.

2.      Umiejętnie wykorzystywać zdobytą wiedzę.

3.      Szanować i kultywować tradycje narodowe, lokalne i rodzinne.

4.      Wiedzieć dlaczego i w jaki sposób należy chronić środowisko naturalne.

 

VI.            Procedury tworzenia i modyfikowania koncepcji pracy szkoły

 

1.      Powołanie przez dyrektora zespołu do opracowania projektu koncepcji pracy szkoły.

2.      Opracowanie projektu koncepcji pracy szkoły na lata 2013- 2016

3.      Przedstawienie projektu do konsultacji:

·         Radzie Pedagogicznej,

·         Radzie Rodziców,

·         Samorządowi Uczniowskiemu,

4.      Zatwierdzenie koncepcji pracy szkoły uchwałą Rady Pedagogicznej.

5.      Monitorowanie realizacji koncepcji pracy szkoły.

6.      Zgłaszanie zmian na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 

VII.   Mocne strony szkoły

1.      Bezpieczna lokalizacja w otoczeniu parku. 

2.      Dobra infrastruktura: sala gimnastyczna, boiska do piłki nożnej, siatkowej i koszykówki, plac zabaw. Szkoła posiada również pracownię komputerową, gabinet terapeutyczny, bibliotekę, świetlicę, bawialnię dla uczniów klas I-III.

3.      Dobre wyposażenie sal lekcyjnych.

4.      Mało liczne klasy umożliwiające lepsze poznanie potrzeb i problemów każdego ucznia.

5.      Większość  rodziców czuje się partnerami szkoły i angażuje się w jej życie.

6.      Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, z których korzysta wielu uczniów.

7.      Szkoła zapewnia też dodatkowe zajęcia dla uczniów  mających trudności w nauce.

8.      Wykwalifikowana kadra pedagogiczna w tym specjaliści: pedagog, psycholog, logopeda, oligofrenopedagodzy.

9.      Organizowane są imprezy i uroczystości szkolne, a także konkursy szkolne i pozaszkolne, w których uczestniczą nasi uczniowie.

10.  Szkoła jest ważnym elementem społeczności lokalnej.

11.  Dobra współpraca całego personelu szkoły.

 

VIII.            Słabe strony szkoły

1.      Zmniejszająca się liczba uczniów, co może stanowić podstawę do likwidacji placówki. 

2.      Brak języka obcego w przedszkolu.

3.      Uzyskiwanie nie zawsze oczekiwanych efektów kształcenia.

4.      Brak sprawnego szamba.

5.      Zbyt wczesna pora dowozu dzieci do szkoły.

 

IX.            Najważniejsze problemy szkoły

1.      Budowa kanalizacji kontenerowej.

2.      Niewystarczające środki  finansowe na swobodne zarządzanie i rozwój  szkoły.

3.      Uzyskiwanie nie zawsze oczekiwanych efektów kształcenia.

 

  X.            Obszary działań szkoły – zadania do realizacji w latach 2013 – 2016.

 

1.      W dziedzinie edukacji

 

Zapewnienie wysokiej jakości i atrakcyjności procesu dydaktycznego poprzez:

¾wnikliwą analizę wyników nauczania

¾stosowanie nowoczesnych metod nauczania aktywizujących uczniów,

¾kształcenie umiejętności kluczowych,

¾kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, dbałość       o wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów,

¾edukację zdrowotną – rozwijanie u uczniów dbałości o własne zdrowie                   i innych ludzi oraz umiejętność tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu,

¾organizowanie zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój zainteresowań,

¾wspomaganie procesu uczenia się uczniów mających trudności w nauce oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

¾podnoszenie przez nauczycieli kwalifikacji i zdobywanie przez nich kolejnych stopni awansu zawodowego,

 

2.      W dziedzinie wychowania i opieki

 

Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez:

¾     realizacja Programu Wychowawczego, uwzględnienie jego założeń w programach wychowawczych poszczególnych klas,

¾     rozpoznawanie problemów wychowawczych i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,

¾     współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc socjalną,

¾   profilaktyka uzależnień i ich zwalczanie, realizacja Programu Profilaktycznego,

¾   propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych,

¾    umożliwianie uczniom kontaktu z różnymi formami kultury, np. teatr, kino, muzeum.

¾     realizacja w procesie dydaktyczno-wychowawczym zagadnień dotyczących demokracji, tolerancji, postaw obywatelskich,

¾     propagowanie dziedzictwa kulturowego regionu i zachęcanie do udziału w uroczystościach szkolnych i środowiskowych,

¾    kultywowanie tradycji szkolnej,

¾    dbałość o prawidłowe  relacje pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami,

¾    podejmowanie działań służących integracji uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi,

 

3.    W dziedzinie współpracy ze środowiskiem lokalnym

 

Promocja szkoły poprzez:

¾    współpraca szkoły z samorządem lokalnym oraz innymi instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym,

¾    udział w imprezach i uroczystościach gminnych,

¾    udział w konkursach i zawodach sportowych,

¾    organizowanie wydarzeń społeczno – kulturowych  (Tadeusze, Dzień Babci i Dziadka,  zabawa choinkowa, Kiermasz Wielkanocny, Dzień Rodziny),

¾    współpraca z Amatorskim Zespołem Teatralnym działającym przy szkole w Rogach

¾    promowanie  osiągnięć uczniów i szkoły,

¾    prowadzenie szkolonej strony internetowej,

¾    prezentacja działań i osiągnięć szkoły w lokalnych mediach,

¾    pobudzanie aktywności rodziców, udział w uroczystościach szkolnych,

¾    pozyskiwanie sponsorów,

 

 

4.      W dziedzinie zarządzania

 

Działania na rzecz podnoszenia poziomu jakości pracy poprzez:

¾    przestrzeganie dyscypliny pracy,

¾    nowelizację dokumentów wewnątrzszkolnych i systematyczne prowadzenie bieżącej dokumentacji zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,

¾    przestrzeganie zasad WSO,

¾    sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego,

¾    rozpoznawanie potrzeb szkoły i indywidualnych potrzeb nauczycieli oraz priorytetów  Kuratora Oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i zgodnie z tymi potrzebami i priorytetami opracowanie planu doskonalenia zawodowego i planu WDN,

¾    motywowanie nauczycieli do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego,

¾    sukcesywne uzupełnianie bazy pomocy dydaktycznych do poszczególnych przedmiotów oraz wyposażenia biblioteki szkolnej – pozyskiwanie pomocy dydaktycznych poprzez udział w projektach unijnych,

¾    modernizacja bazy sportowej,

¾   bieżące remonty budynku,

¾  budowa kanalizacji kontenerowej,

 

XI.            Ewaluacja programu

 

1.    Koncepcja pracy szkoły będzie poddana ewaluacji po zakończeniu jej realizacji.

2.    Propozycje zmian będą formułowane i zgłaszane na Radzie Pedagogicznej.

3.    Efekty ewaluacji będą uwzględnione w kolejnym programie rozwoju szkoły.

 

 

 

 

 

 

Przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Rogach  z dnia 06.02.2014 r.

Pozytywnie zaopiniowano przez Radę Rodziców w dniu  07.02.2014 r.

Pozytywnie zaopiniowano przez Samorząd Uczniowski w dniu 07.02.2014 r.

 

 

Powered by PointLink Joomla 2.5 extensions.
Copyright 2012

©