Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Regulamin RR

Drukuj
Kategoria: Rada Rodziców
Opublikowano

Regulamin Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rogach

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin niniejszy określa organizację i działalność Rady Rodziców na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, Dz.U. nr 80, Poz. 542.

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy niniejszego regulaminu zostały zatwierdzone na zebraniu Prezydium Rady Rodziców w dniu 13 września 2013r.

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Bandrowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

 

 1. Ilekroć w regulaminie używa się określenia Szkoła, rozumie się przez to Szkołę Podstawową w Rogach.
 2.  Ilekroć w regulaminie używa się określenia Rada Rodziców, rozumie się przez to Radę Rodziców działającą przy Szkole.
 3.  Ilekroć w regulaminie używa się określenia Fundusz, rozumie się przez to Fundusz Pomocy Szkole gromadzony oraz rozporządzany przez Radę Rodziców, na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 4. Rada Rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły.
 5.  Rada Rodziców jest samorządnym organem Szkoły, współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem prowadzącym, organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi organizacjami i instytucjami w realizacji zadań Szkoły.

 

 

§ 2. Cele działalności Rady.

 

 1. Wspieranie procesu nauczania, wychowania oraz opieki, zgodnie z potrzebami Szkoły.
 2.  Ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły w zakresie realizacji programu dydaktyczno - wychowawczego Szkoły.
 3.  Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 4.  Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych na potrzeby Szkoły, zwłaszcza w zakresie działalności dydaktycznej oraz opiekuńczo- wychowawczej.

 

 

§ 3. Kompetencje Rady Rodziców.

 

 1. Występowanie do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
 2.  Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną :
  a. Programu Wychowawczego Szkoły
  b. Szkolnego Programu Profilaktyki
 3.  Opiniowanie :
  a. programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
  b. projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły ,
  c. szkolnego zestawu podręczników i szkolnego zestawu programów nauczania
  d. opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy
 4.  Gromadzenie funduszu z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i przeznaczać ich na wspieranie działalności statutowej Szkoły zgodnie z regulaminem.
 5.  Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej z głosem doradczym.

 

 

   § 4. Struktura Rady Rodziców , tryb powoływania i odwoływania jej członków, zasady działania.

 

 1. W każdym roku szkolnym, na pierwszych zebraniach rodziców, wybieranych jest w trybie wyborów niejawnych trzech członków Klasowej Rady Rodziców, z pośród rodziców uczniów uczęszczających do danego oddziału.
 2.  Osoba, która uzyska największą ilość głosów i wyrazi zgodę zostaje przewodniczącym Klasowej Rady Rodziców i jednocześnie razem z dwoma pozostałymi rodzicami wybranymi w klasie - członkiem Rady Rodziców Szkoły
 3. Członkowie Klasowej Rady Rodziców pełnią po uzgodnieniu między sobą funkcje : sekretarza i skarbnika:
  a. zadaniem skarbnika jest gromadzenie funduszu klasowego z dobrowolnych składek rodziców i wpłacanie go na konto Rady Rodziców ,zgodnie z § 6 .3.
  b. zadaniem sekretarza jest protokołowanie zebrań rodziców .
 4.  Rada Rodziców składa się z przedstawicieli każdego oddziału Szkoły, powoływanych przez Klasową Radę Rodziców, w trybie określonym w § 4.2 niniejszego regulaminu, na początku każdego roku szkolnego.
 5.  Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje Dyrektor Szkoły, wybiera z pośród swoich członków, drogą wyborów niejawnych:
  a. przewodniczącego- osoba, która uzyska największą liczbę głosów,
 6. b. z-cę przewodniczącego
  c. sekretarza,
  d. skarbnika
  e. dwóch członków komisji rewizyjnej.
 7.  Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok, od momentu powołania do momentu ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców.
 8.  Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrana Rada Rodziców, na wniosek komisji rewizyjnej, udziela absolutorium ustępującej Radzie Rodziców.
 9.  Zebrania Rady Rodziców są zwoływane przynajmniej cztery razy w roku szkolnym.
  W zebraniach Rady Rodziców może uczestniczyć Dyrektor Szkoły.
 10. W sprawach szczególnej wagi Rada Rodziców ma prawo do zwołania ogólnego zebrania rodziców.
 11.  Odwołać członka Rady Rodziców można na podstawie wniosku złożonego do Rady Rodziców przez: innego członka Rady Rodziców lub Klasową Radę Rodziców. Powodem odwołania mogą być: naruszenie przepisów prawa, przepisów niniejszego regulaminu, działania na szkodę Szkoły, drastyczne naruszenie ogólnie obowiązujących norm życia społecznego, nie uczestniczenie lub bierną postawa w pracach Rady Rodziców.
 12.  Odwołanie członka Rady Rodziców następuje w wyniku głosowania na zebraniu Rady Rodziców.
 13.  Odwołanie członka Rady Rodziców jest automatyczne w momencie zakończenia edukacji w Szkole ucznia będącego pod opieką prawną członka Rady Rodziców.
 14.  Na miejsce odwołanego członka Rada Rodziców powołuje nowego, w trybie określonym w ust.2. § 4 niniejszego regulaminu.

 

 

§ 5. Gromadzenie środków finansowych.

 

 1. Fundusz Rady Rodziców powstaje w wyniku corocznego dobrowolnego opodatkowania się rodziców oraz działań Rady Rodziców w celu zdobycia dodatkowych środków finansowych od innych instytucji, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych, działań nie mających charakteru działalności gospodarczej, a przynoszących dochód.
 2.  Decyzję o wysokości rocznej kwoty dobrowolnego opodatkowania się rodziców oraz terminów jej regulowania, podejmuje Rada Rodziców.
 3.  Indywidualne wpłaty na Fundusz można dokonywać przelewem bankowym na konto Rady Rodziców lub przekazać skarbnikowi Klasowej Rady Rodziców.
 4.  Skrabnicy Klasowej Rady Rodziców zobowiązani są do niezwłocznego dokonania wpłaty zgromadzonych od rodziców środków finansowych na konto Rady Rodziców.
 5.  W przypadku potrzeby potwierdzenia dokonania wpłat indywidualnych lub zbiorowych skarbnik Rady Rodziców wystawia stosowne potwierdzenie.

 

 

 § 6. Wykorzystanie środków finansowych gromadzonych na koncie Funduszu.

 

 1. Fundusz Rady Rodziców jest wykorzystywany przede wszystkim do tworzenia warunków umożliwiających skuteczne funkcjonowanie i rozwój szkoły.
 2.  Fundusz Rady Rodziców może być wykorzystany w formie bezpośredniej lub pośredniej pomocy materialnej uczniom poprzez:
  a. zakup podręczników i pomocy szkolnych,
  b. nagradzanie uczniów za osiągnięcie w konkursach, turniejach, olimpiadach, zawodach sportowych oraz za współzawodnictwo indywidualne i klasowe,
  c. nagradzanie za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu ,
  d. wspieranie imprez pozalekcyjnych organizowanych w Szkole i przez Szkołę,
  e. poniesienie wydatków poprawiających warunki i skuteczność pracy dydaktycznej oraz wychowawczo -opiekuńczej,
  f. przyznanie zasiłków losowych dla uczniów dotkniętych losowo, bądź znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, zasiłki mogą mieć wyłącznie formę rzeczową,
  g. dopłaty do wycieczek, imprez szkolnych lub klasowych,
 3.  Wszystkie wydatki poniesione z Funduszu Rady Rodziców rozpatrywane są na zebraniach Rady Rodziców i wymagają uzyskania większości do ich akceptacji.
 4.  Skarbnik Rady Rodziców Szkoły ma obowiązek odpowiedniego dokumentowania przychodów i wydatków w ramach Funduszu .

 

 

 

 

 

 

§ 7. Postanowienia końcowe.

 

 1. Zapisy niniejszego regulaminu zostały zatwierdzone na zebraniu Prezydium Rady Rodziców w dniu 13 września 2007r.
 2.  Z datą obowiązywania zapisów niniejszego regulaminu tracą moc zapisy poprzedniego regulaminu Rady Rodziców.
 3.  Przewodniczący Rady Rodziców jest zobowiązany, w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia, podać niniejszy regulamin do wiadomości ogółu rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by PointLink Joomla 2.5 extensions.
Copyright 2012

©