Plan pracy RR 2013

Drukuj
Kategoria: Rada Rodziców
Opublikowano

Plan  pracy

Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki  w Rogach na rok szkolny 2013/2014

I.                        SPRAWY  ORGANIZACYJNE

L.p.

Zadanie

Termin

Osoby odpowiedzialne

I.1

Wybory do Rad Klas i Rady rodziców 2013/2014

wrzesień 2013r.

* Dyrektor

*Rada Rodziców

I.2

Zorganizowanie ostatniego zebrania Rady Rodziców kadencji 2012/2013, sprawozdanie z działalności i przekazanie kompetencji

wrzesień 2013r.

* Dyrektor

* Rada Rodziców

I.3

Zorganizowanie pierwszego zebrania Rady Rodziców kadencji 2013/2014

wrzesień 2013r.

* Dyrektor

* Rada Rodziców 2011/2012

I.4

Opracowanie planu pracy Rady Rodziców

wrzesień 2013r.

* Prezydium Rady Rodziców

I.5

Opracowanie planu finansowego Rady Rodziców na rok szkolny 2013/2014

wrzesień 2013r.

* Prezydium Rady Rodziców

I.6

Bieżący nadzór nad gospodarką finansową Rady Rodziców

cały rok

* Prezydium Rady Rodziców

* Komisja Rewizyjna

I.7

Nadzór nad gospodarką finansową Rady-sprawozdanie cząstkowe i końcowe z realizacji budżetu

luty (za I półrocze)

wrzesień (za II półrocze)

* Księgowa

* Sekretarka Szkoły

* Komisja Rewizyjna

I.                        KONTAKTY  Z  OGÓŁEM  RODZICÓW

II.1

Współpraca w   prowadzeniu strony internetowej  szkoły

cały rok

* Członek Rady wyznaczony przez Prezydium RR

II.2

Relacje z ustaleń Rady Rodziców na zebraniach klasowych

zebrania klasowe

* Członkowie Rady na zebraniach klasowych

II.3

Organizacja i wdrożenie komunikatora internetowego dla rodziców i nauczycieli

cały rok

* Zespół roboczy powołany przez Radę Ro

I.                        DZIAŁALNOŚĆ  BIEŻĄCA  RADY

III.1

Przedstawianie opinii i problemów zgłaszanych przez rodziców Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej

zebrania Rady Rodziców

* Rada Rodziców

* Prezydium Rady Rodzi

* Rady Klasowe

III.2

Pozyskiwanie środków na zaplanowane działania

cały rok

* Prezydium Rady Rodziców

* Rady Klasowe

* Samorząd Uczniowski

III.3

Reprezentowanie ogółu rodziców w kontaktach zewnętrznych: z władzami oświatowymi, władzami gminy i innymi partnerami

cały rok

 

* Prezydium Rady Rodz

III.4

Wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego

cały rok

* Prezydium Rady Rodziców

* Zespół roboczy powołany  przez Radę R

III.5

Pozyskiwanie dodatkowych funduszy na cele wyznaczone przez Radę

w/g potrzeb

* Rada Rodziców

I.                         WSPÓŁPRACA  Z  RADĄ  PEDAGOGICZNĄ

IV.1

Zapoznanie się z planem wychowawczym szkoły

wrzesień 2013r.

* Dyrektor szkoły

* Prezydium Rady Rodziców

IV.2

Zapoznanie się z Szkolnym Programem Profilaktyki

listopad 203r.

* Dyrektor szkoły

* Prezydium Rady Rodzi

IV.3

Omówienie organizacji szkoły w kolejnym roku szkolnym

kwiecień 2014r.

* Dyrektor szkoły

* Prezydium Rady Rodzi

IV.4

Udział Rady Rodziców w posiedzeniach Rady Pedagogicz

w/g harmonogramu posiedzeń

* Dyrektor szkoły

V.     WSPÓŁPRACA  Z  DYREKCJĄ  SZKOŁY

V.1

Opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy

kwiecień 2013r.

* Dyrektor szkoły

* Prezydium Rady Rodzi

V.2

Omówienie efektów kształcenia i wychowania

kwiecień 2014r.

* Dyrektor szkoły

* Prezydium Rady Rodzi

V.3

Pomoc przy organizacji imprez szkolnych

w/g harmonogramu imprez

* Dyrektor szkoły

* Samorząd Uczniowski

* Prezydium Rady Rodz

     VI.    ORGANIZACJA  DOFINANSOWANIA

VI.1

Dofinansowanie do konkursów szkolnych

cały rok w/g potrzeb

* Komisja ds. dofinansowań

VI.2

Organizowanie doraźnej pomocy dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej

w/g potrzeb

* Prezydium rady rodzic

* Przedstawiciele klas

* Pedagog szkolny

     VII.     REPREZENTOWANIE  SZKOŁY  NA  ZEWNĄTRZ

VII.1

Reprezentowanie interesów uczniów i Rodziców przed władzami gminy (pisma, korespondencja)

cały rok w/g potrzeb

* Prezydium Rady Rodzi