Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Plan pracy RR 2013

Drukuj
Kategoria: Rada Rodziców
Opublikowano

Plan  pracy

Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki  w Rogach na rok szkolny 2013/2014

I.                        SPRAWY  ORGANIZACYJNE

L.p.

Zadanie

Termin

Osoby odpowiedzialne

I.1

Wybory do Rad Klas i Rady rodziców 2013/2014

wrzesień 2013r.

* Dyrektor

*Rada Rodziców

I.2

Zorganizowanie ostatniego zebrania Rady Rodziców kadencji 2012/2013, sprawozdanie z działalności i przekazanie kompetencji

wrzesień 2013r.

* Dyrektor

* Rada Rodziców

I.3

Zorganizowanie pierwszego zebrania Rady Rodziców kadencji 2013/2014

wrzesień 2013r.

* Dyrektor

* Rada Rodziców 2011/2012

I.4

Opracowanie planu pracy Rady Rodziców

wrzesień 2013r.

* Prezydium Rady Rodziców

I.5

Opracowanie planu finansowego Rady Rodziców na rok szkolny 2013/2014

wrzesień 2013r.

* Prezydium Rady Rodziców

I.6

Bieżący nadzór nad gospodarką finansową Rady Rodziców

cały rok

* Prezydium Rady Rodziców

* Komisja Rewizyjna

I.7

Nadzór nad gospodarką finansową Rady-sprawozdanie cząstkowe i końcowe z realizacji budżetu

luty (za I półrocze)

wrzesień (za II półrocze)

* Księgowa

* Sekretarka Szkoły

* Komisja Rewizyjna

I.                        KONTAKTY  Z  OGÓŁEM  RODZICÓW

II.1

Współpraca w   prowadzeniu strony internetowej  szkoły

cały rok

* Członek Rady wyznaczony przez Prezydium RR

II.2

Relacje z ustaleń Rady Rodziców na zebraniach klasowych

zebrania klasowe

* Członkowie Rady na zebraniach klasowych

II.3

Organizacja i wdrożenie komunikatora internetowego dla rodziców i nauczycieli

cały rok

* Zespół roboczy powołany przez Radę Ro

I.                        DZIAŁALNOŚĆ  BIEŻĄCA  RADY

III.1

Przedstawianie opinii i problemów zgłaszanych przez rodziców Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej

zebrania Rady Rodziców

* Rada Rodziców

* Prezydium Rady Rodzi

* Rady Klasowe

III.2

Pozyskiwanie środków na zaplanowane działania

cały rok

* Prezydium Rady Rodziców

* Rady Klasowe

* Samorząd Uczniowski

III.3

Reprezentowanie ogółu rodziców w kontaktach zewnętrznych: z władzami oświatowymi, władzami gminy i innymi partnerami

cały rok

 

* Prezydium Rady Rodz

III.4

Wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego

cały rok

* Prezydium Rady Rodziców

* Zespół roboczy powołany  przez Radę R

III.5

Pozyskiwanie dodatkowych funduszy na cele wyznaczone przez Radę

w/g potrzeb

* Rada Rodziców

I.                         WSPÓŁPRACA  Z  RADĄ  PEDAGOGICZNĄ

IV.1

Zapoznanie się z planem wychowawczym szkoły

wrzesień 2013r.

* Dyrektor szkoły

* Prezydium Rady Rodziców

IV.2

Zapoznanie się z Szkolnym Programem Profilaktyki

listopad 203r.

* Dyrektor szkoły

* Prezydium Rady Rodzi

IV.3

Omówienie organizacji szkoły w kolejnym roku szkolnym

kwiecień 2014r.

* Dyrektor szkoły

* Prezydium Rady Rodzi

IV.4

Udział Rady Rodziców w posiedzeniach Rady Pedagogicz

w/g harmonogramu posiedzeń

* Dyrektor szkoły

V.     WSPÓŁPRACA  Z  DYREKCJĄ  SZKOŁY

V.1

Opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy

kwiecień 2013r.

* Dyrektor szkoły

* Prezydium Rady Rodzi

V.2

Omówienie efektów kształcenia i wychowania

kwiecień 2014r.

* Dyrektor szkoły

* Prezydium Rady Rodzi

V.3

Pomoc przy organizacji imprez szkolnych

w/g harmonogramu imprez

* Dyrektor szkoły

* Samorząd Uczniowski

* Prezydium Rady Rodz

     VI.    ORGANIZACJA  DOFINANSOWANIA

VI.1

Dofinansowanie do konkursów szkolnych

cały rok w/g potrzeb

* Komisja ds. dofinansowań

VI.2

Organizowanie doraźnej pomocy dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej

w/g potrzeb

* Prezydium rady rodzic

* Przedstawiciele klas

* Pedagog szkolny

     VII.     REPREZENTOWANIE  SZKOŁY  NA  ZEWNĄTRZ

VII.1

Reprezentowanie interesów uczniów i Rodziców przed władzami gminy (pisma, korespondencja)

cały rok w/g potrzeb

* Prezydium Rady Rodzi

 

 

Powered by PointLink Joomla 2.5 extensions.
Copyright 2012

©