Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Regulamin dyżurów

Drukuj
Kategoria: Dokumentacja szkoły
Opublikowano

Regulamin dyżurów nauczycieli w Szkole Podstawowej w Rogach

 

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w szkole, zarządza się obowiązkowe pełnienie dyżurów nauczycielskich na terenie szkoły. Dyżury obowiązują wszystkich nauczycieli z wyjątkiem : kobiet w ciąży powyżej czwartego miesiąca, udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004r.Nr256,poz.2572ze zm.)- art.39ust.1 pkt. 3.
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r.Nr 97, poz. 674 ze zm.) -art. 6 pkt. 1.
Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) - art. 100.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) - § 2; § 14.
 

I.                    Postanowienia ogólne

1. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów w czasie przerw lekcyjnych wg ustalonego harmonogramu.


2. Plan dyżurów układają społeczny zastępca dyrektora szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.


3. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.


4. Dyżur obowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych szkoły .


5. Nadrzędnym celem dyżurów jest zapewnienie uczniom pełnego bezpieczeństwa przy jednoczesnym zagwarantowaniu maksimum wypoczynku po odbytych zajęciach.


6. Miejscem dyżuru są: korytarze, boisko szkolne, sanitariaty, teren wokół szkoły, szatnia.


7. W czasie przerw uczniowie przebywają na korytarzu .


8. Obowiązkiem nauczycieli jest dopilnowanie, aby po skończonych zajęciach wszyscy uczniowie opuścili sale lekcyjne i udali się na korytarz.


9. Niedopuszczalne jest zatrzymywanie uczniów w klasie podczas przerw.


10. Na korytarzach i boisku jednocześnie pełni dyżur 3 nauczycieli.


11. Podczas zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia.


12. W pogodne dni uczniowie spędzają przerwy na boisku szkolnym.


13. Dyżur przed pierwszą godziną lekcyjną zaczyna się 15 minut przed rozpoczęciem zajęć, a kończy po zakończeniu nauki.


14. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przejmuje również jego dyżur. Jeżeli nauczyciel w czasie tym pełni własny dyżur, to dyrektor lub jego zastępca wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.II. Obowiązki nauczyciela dyżurującego


1. Punktualnie rozpoczyna dyżur na wyznaczonym miejscu zgodnie z planem dyżurów nauczycielskich.


2. Natychmiast po dzwonku zajmuje stanowisko na miejscu dyżuru i opuszcza je po dzwonku na lekcję, sprawdzając stan rejonu, w którym dyżurował .


3. W trakcie pełnienia dyżuru zajmuje miejsce umożliwiające mu ogarnięcie wzrokiem całego terenu dyżurowania.


4. Przez cały czas trwania dyżuru przebywa z uczniami.


5. Eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydaje zakazy i egzekwuje ich wykonanie przez dzieci, a w szczególności:


a) zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, na piętrze w sanitariatach oraz w zakamarkach;


b) nie dopuszcza do samowolnego opuszczania budynku szkolnego (sklep, ulica, boisko, dom);


c) dba o czystość w budynku, poprzez wymaganie od uczniów nie zaśmiecania budynku                i wdrażania ich do sprzątania po sobie i swoich kolegach;


d) eliminuje gry i zabawy zagrażające zdrowiu i życiu uczniów;


e) eliminuje niepożądane z punktu wychowawczego zachowania uczniów;


f) zabrania przebywania dzieci w klasie bez wyraźnej potrzeby i opieki innego nauczyciela;


g) zabrania wchodzenia do toalet dużych grup uczniów.


6. Zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach mienia szkolnego lub innych zdarzeniach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły,


7. Obowiązkowo i natychmiast zgłasza dyrektorowi szkoły zauważone zagrożenie, którego nie jest w stanie sam usunąć.


8. W przypadku gdy dziecko ulegnie wypadkowi nauczyciel dyżurny zobowiązany jest do:


a) udzielenia pierwszej pomocy o ile istnieje taka konieczność,


b) powiadomienia dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku,


c) wezwania odpowiednich służb medycznych, w przypadku niemożności powiadomienia dyrektora


d) zabezpieczenia miejsca wypadku,


e) zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym uczniom


9. Ustala winnego zniszczonego mienia szkolnego (okno, drzwi, gazetki, obrazy, itp.) przez młodzież na przydzielonym terenie i powiadamia wychowawcę i dyrektora szkoły,


10. Zgłasza wychowawcy o niewłaściwym zachowaniu się uczniów w czasie przerw.


11. Nauczyciel dyżurujący jest cały czas czynny, nie zajmuje się sprawami postronnymi, jak: przeprowadzanie rozmów z rodzicami, nauczycielami oraz innymi osobami i czynnościami, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżurów ( np. czytanie gazetek, sprawdzanie klasówek, odpytywanie uczniów itp.)


12. Nauczyciel nie może pod żadnym pozorem zejść z dyżuru bez ustalenia zastępstwa                  i poinformowania o tym fakcie dyrektora

.
13. Nie dopuszcza do przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły podczas przerwy.


14. Zgłasza dyrektorowi szkoły pobyt na terenie budynku osób niepowołanych


III. Postanowienia końcowe.


1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania.


2. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej wszelkich propozycji związanych z usprawnieniem dyżurów lub innych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom szkoły.


3. Nie wywiązywanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga za sobą konsekwencje służbowe.


4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.

 

Regulamin zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną podczas posiedzenia  w dniu 22 stycznia 2013 r.

Unieważnieniu ulega dotychczasowy regulamin dyżurów nauczycielskich.

 

Powered by PointLink Joomla 2.5 extensions.
Copyright 2012

©