Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Sprawozdanie z działalności

Szanowni Państwo

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim członkom ustępującej Rady Rodziców. Dziękuję przede wszystkim za ogromny wkład bezpłatnej pracy.Dziękuję Państwu za obecność na spotkaniach, za zgłaszane propozycje, za dyskusję, za gotowość służenia fachową radą.

 W ubiegłym roku szkolnym odbyło się tyle spotkań Prezydium Rady Rodziców ile zebrań z Rodzicami. Byliśmy stale w kontakcie za co Państwu serdecznie dziękuję.

Poniżej przedstawię wybrane działania Rady Rodziców.

 

Wybrane działania Rady Rodziców w minionym roku szkolnym 2012/2013

 1. Organizacja jubileuszu 50-lecia szkoły (udział w pracach Komitetu Organizacyjnego)
 2. W tradycję naszej szkoły wpisał się Wieczór Wigilijny i gala wręczania statuetek „TADEUSZ”, należy tutaj podkreślić zaangażowanie rodziców w pomoc przy przygotowaniu dekoracji Sali, pieczeniu ciasta i prowadzeniu wieczoru.
 3. Choinka noworoczna dla uczniów to udział Rady Rodziców w organizację imprezy.
 4. Z inicjatywy Rady Rodziców i przy ogromnym zaangażowaniu całego Grona Pedagogicznego odbył się Szkolny Kiermasz z którego dochód został przeznaczony na pomoc dla uczennicy kl. III .
 5. Uczestniczyliście Państwo w działaniach klasowych – Dzień Babci i Dziadka, wyjazdach na wycieczki szkolne.

Ustępującej Radzie serdecznie dziękuję, a Radzie nowo wybranej życzę wiele zapału, ciekawych pomysłów i takiej energii, która zdołałaby zelektryzować do działania tych Rodziców którzy do tej pory jeszcze nie zdecydowali się na aktywną współpracę ze szkołą.

 

                                            Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki

 

                                                                                      Jolanta Włoch         

Regulamin RR

Regulamin Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rogach

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin niniejszy określa organizację i działalność Rady Rodziców na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, Dz.U. nr 80, Poz. 542.

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy niniejszego regulaminu zostały zatwierdzone na zebraniu Prezydium Rady Rodziców w dniu 13 września 2013r.

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Rodziców: Tomasz Bandrowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

 

 1. Ilekroć w regulaminie używa się określenia Szkoła, rozumie się przez to Szkołę Podstawową w Rogach.
 2.  Ilekroć w regulaminie używa się określenia Rada Rodziców, rozumie się przez to Radę Rodziców działającą przy Szkole.
 3.  Ilekroć w regulaminie używa się określenia Fundusz, rozumie się przez to Fundusz Pomocy Szkole gromadzony oraz rozporządzany przez Radę Rodziców, na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 4. Rada Rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły.
 5.  Rada Rodziców jest samorządnym organem Szkoły, współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem prowadzącym, organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi organizacjami i instytucjami w realizacji zadań Szkoły.

 

 

§ 2. Cele działalności Rady.

 

 1. Wspieranie procesu nauczania, wychowania oraz opieki, zgodnie z potrzebami Szkoły.
 2.  Ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły w zakresie realizacji programu dydaktyczno - wychowawczego Szkoły.
 3.  Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 4.  Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych na potrzeby Szkoły, zwłaszcza w zakresie działalności dydaktycznej oraz opiekuńczo- wychowawczej.

 

 

§ 3. Kompetencje Rady Rodziców.

 

 1. Występowanie do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
 2.  Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną :
  a. Programu Wychowawczego Szkoły
  b. Szkolnego Programu Profilaktyki
 3.  Opiniowanie :
  a. programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
  b. projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły ,
  c. szkolnego zestawu podręczników i szkolnego zestawu programów nauczania
  d. opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy
 4.  Gromadzenie funduszu z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i przeznaczać ich na wspieranie działalności statutowej Szkoły zgodnie z regulaminem.
 5.  Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej z głosem doradczym.

 

 

   § 4. Struktura Rady Rodziców , tryb powoływania i odwoływania jej członków, zasady działania.

 

 1. W każdym roku szkolnym, na pierwszych zebraniach rodziców, wybieranych jest w trybie wyborów niejawnych trzech członków Klasowej Rady Rodziców, z pośród rodziców uczniów uczęszczających do danego oddziału.
 2.  Osoba, która uzyska największą ilość głosów i wyrazi zgodę zostaje przewodniczącym Klasowej Rady Rodziców i jednocześnie razem z dwoma pozostałymi rodzicami wybranymi w klasie - członkiem Rady Rodziców Szkoły
 3. Członkowie Klasowej Rady Rodziców pełnią po uzgodnieniu między sobą funkcje : sekretarza i skarbnika:
  a. zadaniem skarbnika jest gromadzenie funduszu klasowego z dobrowolnych składek rodziców i wpłacanie go na konto Rady Rodziców ,zgodnie z § 6 .3.
  b. zadaniem sekretarza jest protokołowanie zebrań rodziców .
 4.  Rada Rodziców składa się z przedstawicieli każdego oddziału Szkoły, powoływanych przez Klasową Radę Rodziców, w trybie określonym w § 4.2 niniejszego regulaminu, na początku każdego roku szkolnego.
 5.  Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje Dyrektor Szkoły, wybiera z pośród swoich członków, drogą wyborów niejawnych:
  a. przewodniczącego- osoba, która uzyska największą liczbę głosów,
 6. b. z-cę przewodniczącego
  c. sekretarza,
  d. skarbnika
  e. dwóch członków komisji rewizyjnej.
 7.  Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok, od momentu powołania do momentu ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców.
 8.  Na pierwszym posiedzeniu nowo wybrana Rada Rodziców, na wniosek komisji rewizyjnej, udziela absolutorium ustępującej Radzie Rodziców.
 9.  Zebrania Rady Rodziców są zwoływane przynajmniej cztery razy w roku szkolnym.
  W zebraniach Rady Rodziców może uczestniczyć Dyrektor Szkoły.
 10. W sprawach szczególnej wagi Rada Rodziców ma prawo do zwołania ogólnego zebrania rodziców.
 11.  Odwołać członka Rady Rodziców można na podstawie wniosku złożonego do Rady Rodziców przez: innego członka Rady Rodziców lub Klasową Radę Rodziców. Powodem odwołania mogą być: naruszenie przepisów prawa, przepisów niniejszego regulaminu, działania na szkodę Szkoły, drastyczne naruszenie ogólnie obowiązujących norm życia społecznego, nie uczestniczenie lub bierną postawa w pracach Rady Rodziców.
 12.  Odwołanie członka Rady Rodziców następuje w wyniku głosowania na zebraniu Rady Rodziców.
 13.  Odwołanie członka Rady Rodziców jest automatyczne w momencie zakończenia edukacji w Szkole ucznia będącego pod opieką prawną członka Rady Rodziców.
 14.  Na miejsce odwołanego członka Rada Rodziców powołuje nowego, w trybie określonym w ust.2. § 4 niniejszego regulaminu.

 

 

§ 5. Gromadzenie środków finansowych.

 

 1. Fundusz Rady Rodziców powstaje w wyniku corocznego dobrowolnego opodatkowania się rodziców oraz działań Rady Rodziców w celu zdobycia dodatkowych środków finansowych od innych instytucji, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych, działań nie mających charakteru działalności gospodarczej, a przynoszących dochód.
 2.  Decyzję o wysokości rocznej kwoty dobrowolnego opodatkowania się rodziców oraz terminów jej regulowania, podejmuje Rada Rodziców.
 3.  Indywidualne wpłaty na Fundusz można dokonywać przelewem bankowym na konto Rady Rodziców lub przekazać skarbnikowi Klasowej Rady Rodziców.
 4.  Skrabnicy Klasowej Rady Rodziców zobowiązani są do niezwłocznego dokonania wpłaty zgromadzonych od rodziców środków finansowych na konto Rady Rodziców.
 5.  W przypadku potrzeby potwierdzenia dokonania wpłat indywidualnych lub zbiorowych skarbnik Rady Rodziców wystawia stosowne potwierdzenie.

 

 

 § 6. Wykorzystanie środków finansowych gromadzonych na koncie Funduszu.

 

 1. Fundusz Rady Rodziców jest wykorzystywany przede wszystkim do tworzenia warunków umożliwiających skuteczne funkcjonowanie i rozwój szkoły.
 2.  Fundusz Rady Rodziców może być wykorzystany w formie bezpośredniej lub pośredniej pomocy materialnej uczniom poprzez:
  a. zakup podręczników i pomocy szkolnych,
  b. nagradzanie uczniów za osiągnięcie w konkursach, turniejach, olimpiadach, zawodach sportowych oraz za współzawodnictwo indywidualne i klasowe,
  c. nagradzanie za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu ,
  d. wspieranie imprez pozalekcyjnych organizowanych w Szkole i przez Szkołę,
  e. poniesienie wydatków poprawiających warunki i skuteczność pracy dydaktycznej oraz wychowawczo -opiekuńczej,
  f. przyznanie zasiłków losowych dla uczniów dotkniętych losowo, bądź znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, zasiłki mogą mieć wyłącznie formę rzeczową,
  g. dopłaty do wycieczek, imprez szkolnych lub klasowych,
 3.  Wszystkie wydatki poniesione z Funduszu Rady Rodziców rozpatrywane są na zebraniach Rady Rodziców i wymagają uzyskania większości do ich akceptacji.
 4.  Skarbnik Rady Rodziców Szkoły ma obowiązek odpowiedniego dokumentowania przychodów i wydatków w ramach Funduszu .

 

 

 

 

 

 

§ 7. Postanowienia końcowe.

 

 1. Zapisy niniejszego regulaminu zostały zatwierdzone na zebraniu Prezydium Rady Rodziców w dniu 13 września 2007r.
 2.  Z datą obowiązywania zapisów niniejszego regulaminu tracą moc zapisy poprzedniego regulaminu Rady Rodziców.
 3.  Przewodniczący Rady Rodziców jest zobowiązany, w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia, podać niniejszy regulamin do wiadomości ogółu rodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan pracy RR 2013

Plan  pracy

Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki  w Rogach na rok szkolny 2013/2014

I.                        SPRAWY  ORGANIZACYJNE

L.p.

Zadanie

Termin

Osoby odpowiedzialne

I.1

Wybory do Rad Klas i Rady rodziców 2013/2014

wrzesień 2013r.

* Dyrektor

*Rada Rodziców

I.2

Zorganizowanie ostatniego zebrania Rady Rodziców kadencji 2012/2013, sprawozdanie z działalności i przekazanie kompetencji

wrzesień 2013r.

* Dyrektor

* Rada Rodziców

I.3

Zorganizowanie pierwszego zebrania Rady Rodziców kadencji 2013/2014

wrzesień 2013r.

* Dyrektor

* Rada Rodziców 2011/2012

I.4

Opracowanie planu pracy Rady Rodziców

wrzesień 2013r.

* Prezydium Rady Rodziców

I.5

Opracowanie planu finansowego Rady Rodziców na rok szkolny 2013/2014

wrzesień 2013r.

* Prezydium Rady Rodziców

I.6

Bieżący nadzór nad gospodarką finansową Rady Rodziców

cały rok

* Prezydium Rady Rodziców

* Komisja Rewizyjna

I.7

Nadzór nad gospodarką finansową Rady-sprawozdanie cząstkowe i końcowe z realizacji budżetu

luty (za I półrocze)

wrzesień (za II półrocze)

* Księgowa

* Sekretarka Szkoły

* Komisja Rewizyjna

I.                        KONTAKTY  Z  OGÓŁEM  RODZICÓW

II.1

Współpraca w   prowadzeniu strony internetowej  szkoły

cały rok

* Członek Rady wyznaczony przez Prezydium RR

II.2

Relacje z ustaleń Rady Rodziców na zebraniach klasowych

zebrania klasowe

* Członkowie Rady na zebraniach klasowych

II.3

Organizacja i wdrożenie komunikatora internetowego dla rodziców i nauczycieli

cały rok

* Zespół roboczy powołany przez Radę Ro

I.                        DZIAŁALNOŚĆ  BIEŻĄCA  RADY

III.1

Przedstawianie opinii i problemów zgłaszanych przez rodziców Dyrekcji i Radzie Pedagogicznej

zebrania Rady Rodziców

* Rada Rodziców

* Prezydium Rady Rodzi

* Rady Klasowe

III.2

Pozyskiwanie środków na zaplanowane działania

cały rok

* Prezydium Rady Rodziców

* Rady Klasowe

* Samorząd Uczniowski

III.3

Reprezentowanie ogółu rodziców w kontaktach zewnętrznych: z władzami oświatowymi, władzami gminy i innymi partnerami

cały rok

 

* Prezydium Rady Rodz

III.4

Wspieranie działalności Samorządu Uczniowskiego

cały rok

* Prezydium Rady Rodziców

* Zespół roboczy powołany  przez Radę R

III.5

Pozyskiwanie dodatkowych funduszy na cele wyznaczone przez Radę

w/g potrzeb

* Rada Rodziców

I.                         WSPÓŁPRACA  Z  RADĄ  PEDAGOGICZNĄ

IV.1

Zapoznanie się z planem wychowawczym szkoły

wrzesień 2013r.

* Dyrektor szkoły

* Prezydium Rady Rodziców

IV.2

Zapoznanie się z Szkolnym Programem Profilaktyki

listopad 203r.

* Dyrektor szkoły

* Prezydium Rady Rodzi

IV.3

Omówienie organizacji szkoły w kolejnym roku szkolnym

kwiecień 2014r.

* Dyrektor szkoły

* Prezydium Rady Rodzi

IV.4

Udział Rady Rodziców w posiedzeniach Rady Pedagogicz

w/g harmonogramu posiedzeń

* Dyrektor szkoły

V.     WSPÓŁPRACA  Z  DYREKCJĄ  SZKOŁY

V.1

Opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy

kwiecień 2013r.

* Dyrektor szkoły

* Prezydium Rady Rodzi

V.2

Omówienie efektów kształcenia i wychowania

kwiecień 2014r.

* Dyrektor szkoły

* Prezydium Rady Rodzi

V.3

Pomoc przy organizacji imprez szkolnych

w/g harmonogramu imprez

* Dyrektor szkoły

* Samorząd Uczniowski

* Prezydium Rady Rodz

     VI.    ORGANIZACJA  DOFINANSOWANIA

VI.1

Dofinansowanie do konkursów szkolnych

cały rok w/g potrzeb

* Komisja ds. dofinansowań

VI.2

Organizowanie doraźnej pomocy dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej

w/g potrzeb

* Prezydium rady rodzic

* Przedstawiciele klas

* Pedagog szkolny

     VII.     REPREZENTOWANIE  SZKOŁY  NA  ZEWNĄTRZ

VII.1

Reprezentowanie interesów uczniów i Rodziców przed władzami gminy (pisma, korespondencja)

cały rok w/g potrzeb

* Prezydium Rady Rodzi

 

 

Protokół z zebrania RR

Protokół z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców

 Szkoły Podstawowej w Rogach

W dniu 19.09.2013 rok

 

1.      Przedstawiciele trójek klasowych (przewodniczący, zastępca przewodniczącego i skarbnik) osoby które zostały wybrane w przeprowadzonych wyborach na rok szkolny 2013/2014.

2.      Przedstawienie przez sekretarza RR Annę Prochera sprawozdania z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2012/2013(zestawienie przychodów i rozchodów).

3.      Podziękowanie dyrektora szkoły Jolanty Włoch dla ustępującej RR  -

4.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2012/2013

5.      Podjęcie  uchwały nr 1/2013/2014o udzieleniu absolutorium dla ustępującego Prezydium Rady Rodziców.

6.      Podziękowanie dla ustępujących członków Prezydium Rady Rodziców

7.       Przedstawienie przez Dyrektora Szkoły  informacji o stanie organizacyjnym szkoły. Po przedstawieniu informacji o stanie organizacyjnym szkoły, Dyrektor szkoły Pani Jolanta Włoch przedstawiła plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014.

8.       Propozycja organizacji pracy Rady Rodziców w nowym roku, zapoznanie się zebranych rodziców z wynikami  I etapu wyborów do Rad Oddziałowych oraz do Rady Rodziców.

9.       Podjęto uchwałę nr 2/2013/2014w sprawie zatwierdzenia składu Rady Rodziców.

10.  Dokonano wyboru Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców

11.  Podjęto także uchwałę w sprawie Prezydium Rady Rodziców nr 3/2013/2014i Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców nr 4/2013/2014.

12.  Uchwała nr 5/2013/2014 w sprawie zatwierdzenia preliminarza wydatków na rok szkolny 2013/2014.

13.  Uchwała nr 6/2013/2014 w sprawie zatwierdzenia Szkolnego Programu Profilaktyki

14.  Uchwała nr 7/2013/2014 w sprawie zatwierdzenia Szkolnego Programu Wychowawczego

 

15.  PLAN PRACY – przygotować

Podkategorie

Powered by PointLink Joomla 2.5 extensions.
Copyright 2012

©